Документ 2716-IV, первая редакция — Принятие от 23.06.2005
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законів України "Про державну
виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 33, ст.431 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державну виконавчу службу"
( 202/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37,
ст. 243; 2002 р., N 16, ст. 114; 2004 р., N 6, ст. 37, N 35,
ст. 412):
1) частину першу статті 1 після слів "інших органів"
доповнити словами "а також посадових осіб";
2) статтю 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Органи державної виконавчої служби
Департамент державної виконавчої служби є урядовим органом
державного управління, який діє у складі Міністерства юстиції
України, на яке покладається реалізація єдиної державної політики
у сфері примусового виконання рішень.
До складу Департаменту державної виконавчої служби входять:
державна виконавча служба Автономної Республіки Крим,
областей та міст Києва і Севастополя;
державна виконавча служба у районах, містах (містах обласного
значення), районах у містах.
Виконання рішень, перелік яких встановлено законом,
покладається на державних виконавців.
Департамент державної виконавчої служби, державна виконавча
служба Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і
Севастополя, державна виконавча служба у районах, містах (містах
обласного значення), районах у містах є юридичні особи, мають
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки,
самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в
органах Державного казначейства України, а також реєстраційні
рахунки в органах Державного казначейства України для зарахування
стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам";
3) у частині першій статті 4 слова "Департаменту державної
виконавчої служби Міністерства юстиції України - начальник
відділу" та "підрозділів" замінити відповідно словами
"Департаменту державної виконавчої служби, начальник відділу" та
"відділів";
4) у статті 5:
у назві слово "юстиції" замінити словами "державної
виконавчої служби";
у частині першій слова "Міністерство юстиції України через"
та "Міністерства юстиції України" виключити;
у частині другій слова "Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
організують виконання законів і здійснюють керівництво відділами
державної виконавчої служби Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції, районними, міськими (міст обласного значення), районними
у містах відділами державної виконавчої служби" замінити словами
"Державна виконавча служба Автономної Республіки Крим, областей та
міст Києва і Севастополя організовують виконання законів і
здійснюють керівництво державною виконавчою службою у районах,
містах (містах обласного значення), районах у містах";
частину третю викласти у такій редакції:
"Структура, склад та функціональні обов'язки Департаменту
державної виконавчої служби, державної виконавчої служби
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
державної виконавчої служби у районах, містах (містах обласного
значення), районах у містах затверджуються в межах своїх
повноважень директором Департаменту державної виконавчої служби за
погодженням з Міністром юстиції України";
5) у частині другій статті 6 слова "Міністром юстиції
України" замінити словами "Департаментом державної виконавчої
служби";
6) частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
"Заступником директора Департаменту державної виконавчої
служби, начальником відділу примусового виконання рішень,
заступником начальника відділу примусового виконання рішень
Департаменту державної виконавчої служби, головним державним
виконавцем, старшим державним виконавцем, державним виконавцем
Департаменту державної виконавчої служби, начальником відділу
примусового виконання рішень державної виконавчої служби
Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя,
його заступником, головним державним виконавцем, старшим державним
виконавцем, державним виконавцем відділу примусового виконання
рішень державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим,
областей та міст Києва і Севастополя, начальником державної
виконавчої служби у районі, місті (місті обласного значення),
районі у місті призначається громадянин, який проживає постійно на
території України не менше п'яти років, з вищою юридичною освітою
та із стажем юридичної роботи не менш як три роки";
7) статті 9, 10 і 12 викласти у такій редакції:
"Стаття 9. Порядок призначення і звільнення працівників
органів державної виконавчої служби
Заступники начальників державної виконавчої служби у районах,
містах (містах обласного значення), районах у містах, головні
державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці
та працівники цих служб призначаються на посаду та звільняються з
посади начальниками державної виконавчої служби Автономної
Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя за поданням
начальників державної виконавчої служби у районах, містах (містах
обласного значення), районах у містах.
Головні державні виконавці, старші державні виконавці та
державні виконавці відділу примусового виконання рішень державної
виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
і Севастополя, а також працівники цих служб призначаються на
посаду та звільняються з посади начальниками державної виконавчої
служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і
Севастополя.
Заступники начальників державної виконавчої служби Автономної
Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, начальники
відділів примусового виконання рішень державної виконавчої служби
Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя,
їх заступники, начальники державної виконавчої служби у районах,
містах (містах обласного значення), районах у містах призначаються
на посаду та звільняються з посади директором Департаменту
державної виконавчої служби за поданням начальників державної
виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст
Києва і Севастополя.
Начальники державної виконавчої служби Автономної Республіки
Крим, областей та міст Києва і Севастополя призначаються на посаду
та звільняються з посади директором Департаменту державної
виконавчої служби.
Начальник відділу примусового виконання рішень, його
заступник, головні державні виконавці, старші державні виконавці,
державні виконавці та працівники Департаменту державної виконавчої
служби призначаються на посаду та звільняються з посади директором
Департаменту державної виконавчої служби.
Директор Департаменту державної виконавчої служби, заступники
директора Департаменту державної виконавчої служби призначаються
на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністра юстиції України.
Стаття 10. Контроль за діяльністю державних виконавців
Контроль за діяльністю державних виконавців здійснюють
Департамент державної виконавчої служби та державна виконавча
служба Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і
Севастополя";
"Стаття 12. Заохочення за успіхи в роботі
За успіхи в роботі з виконання рішень державний виконавець
може бути заохочений Міністром юстиції України, директором
Департаменту державної виконавчої служби, начальниками державної
виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст
Києва і Севастополя з їх власної ініціативи та за поданням
начальників державної виконавчої служби у районах, містах (містах
обласного значення), районах у містах";
8) у тексті Закону слова "Департамент державної виконавчої
служби Міністерства юстиції України", "відділи державної
виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
та Севастопольського міських управлінь юстиції" та "районні,
міські (міст обласного значення), районні у містах відділи
державної виконавчої служби" в усіх відмінках і числах замінити
відповідно словами "Департамент державної виконавчої служби",
"державна виконавча служба Автономної Республіки Крим, областей та
міст Києва і Севастополя" та "державна виконавча служба у районах,
містах (містах обласного значення), районах у містах" у
відповідному відмінку і числі.
2. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207;
2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 2, ст. 6, N 6, ст. 37, N 11,
ст. 140):
1) у статті 2:
у частині другій слова "відділу примусового виконання рішень"
та "підрозділу примусового виконання рішень" виключити;
у другому реченні частини третьої слова "Міністерства юстиції
України або Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами
"Департаменту державної виконавчої служби або державної виконавчої
служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і
Севастополя", а слова "для начальників районних, міських (міст
обласного значення), районних у містах відділів державної служби"
замінити словами "для начальників державної виконавчої служби у
районах, містах (містах обласного значення), районах у містах";
2) у статті 5-1:
у назві слова "та начальника підрозділу" виключити;
слово "підрозділу" замінити словом "відділу", а слова
"районного, міського (міста обласного значення), районного у місті
відділу державної виконавчої служби" - словами "державної
виконавчої служби у районі, місті (місті обласного значення),
районі у місті";
3) у статті 8:
у частині першій слово "відділу" замінити словом "органу";
частину третю викласти у такій редакції:
"Контроль за законністю виконавчого провадження здійснюють
Міністерство юстиції України через Департамент державної
виконавчої служби, Департамент державної виконавчої служби та
державна виконавча служба Автономної Республіки Крим, областей та
міст Києва і Севастополя";
4) пункт 2 статті 8-1 викласти у такій редакції:
"2) начальники державної виконавчої служби Автономної
Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, їх
заступники, начальники відділів примусового виконання рішень
державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей
та міст Києва і Севастополя, їх заступники - виконавче
провадження, що знаходиться на виконанні у цій державній
виконавчій службі та підпорядкованій державній виконавчій службі у
районах, містах (містах обласного значення), районах у містах";
5) у статті 17:
у частинах третій, четвертій і сьомій слово "відділу"
замінити словом "органу";
у другому реченні частини четвертої слова "Міністерства
юстиції України" замінити словами "Департаменту державної
виконавчої служби";
у частині шостій слово "підрозділу" замінити словом "органу";
6) у статті 20:
у третьому реченні частини першої слово "відділами" замінити
словом "органами";
у частинах четвертій і п'ятій слово "відділу" замінити словом
"органу";
7) у статті 20-1:
у назві слова "та підрозділу" виключити;
в абзаці першому частини другої слово "підрозділ" замінити
словом "відділ";
у першому реченні частини третьої слово "підрозділу" замінити
словом "відділу";
8) у частинах першій і сьомій статті 24 слово "відділу"
замінити словом "органу";
9) абзац четвертий частини першої статті 25 після слів
"повернення виконавчого документа" доповнити словами "до суду чи
іншого органу";
10) у статті 26:
у пункті 4 частини першої слово "відділу" замінити словом
"органу";
у частинах другій і четвертій слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
11) у частині четвертій статті 31 слово "відділу" замінити
словом "органу" і доповнити словами "якому він безпосередньо
підпорядкований";
12) частину третю статті 32 після слова "Постанова" доповнити
словами "державного виконавця", а слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
13) пункт 4 частини першої статті 34 після слова
"виконавчого" доповнити словами "документа або виконавчого";
14) у частині п'ятій статті 36 слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
15) у статті 37:
у першому реченні частини другої слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
частину третю після слова "Постанова" доповнити словами
"державного виконавця", а слова "відділу державної виконавчої
служби" замінити словами "органу державної виконавчої служби,
якому він безпосередньо підпорядкований";
16) у частині четвертій статті 40 слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
17) у частині третій статті 40-1 слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
18) у частині першій статті 41 слово "відділу" замінити
словом "органу";
19) у частині четвертій статті 42 слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
20) у четвертому реченні частини сьомої статті 44 слово
"відділу" замінити словом "органу";
21) у статті 46:
у частині першій слова "відділу державної виконавчої служби"
замінити словами "органу державної виконавчої служби, якому він
безпосередньо підпорядкований";
абзац перший частини восьмої після слова "Постанова"
доповнити словами "державного виконавця", а слова "відділу
державної виконавчої служби" замінити словами "органу державної
виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
в абзаці першому частини дев'ятої слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
22) у частині першій статті 48 слово "відділу" замінити
словом "органу";
23) у статті 49:
у частині першій слова "у районному чи міському відділі"
замінити словами "в органі";
у частині третій слово "Державної" замінити словом
"державної";
24) у другому реченні частини третьої статті 55 слова
"відділу державної виконавчої служби" замінити словами "органу
державної виконавчої служби, якому він безпосередньо
підпорядкований";
25) у статті 59:
у другому реченні частини третьої слово "відділу" замінити
словом "органу";
у першому реченні частини четвертої слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
у частині шостій слово "відділу" замінити словом "органу";
26) у статті 61:
у першому реченні частини п'ятої слово "відділу" замінити
словом "органу";
у другому реченні частини шостої слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
27) статті 62-2:
у частині третій слова "відділу державної виконавчої служби"
замінити словами "органу державної виконавчої служби, якому він
безпосередньо підпорядкований";
у частині четвертій слово "відділу" замінити словом "органу";
28) у другому реченні частини другої статті 65 слова "відділу
державної виконавчої служби" замінити словами "органу державної
виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
29) у частині третій статті 66 слово "відділу" замінити
словом "органу";
30) у першому реченні частини шостої статті 74 слово
"відділу" замінити словом "органу";
31) у частині третій статті 76 слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
32) у статті 85:
у частинах першій, другій та у пункті 1 частини третьої слово
"відділу" замінити словом "органу";
у частині четвертій:
у першому реченні слова "відділу державної виконавчої служби"
замінити словами "органу державної виконавчої служби, якому він
безпосередньо підпорядкований";
у другому і третьому реченнях слово "відділу" замінити словом
"органу";
33) у першому реченні частини другої статті 87 слова "відділу
державної виконавчої служби" замінити словами "органу державної
виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
34) у частині першій статті 88 слова "відділу державної
виконавчої служби" замінити словами "органу державної виконавчої
служби, якому він безпосередньо підпорядкований";
35) у тексті Закону слова "Департамент державної виконавчої
служби Міністерства юстиції України", "відділи державної
виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
та Севастопольського міських управлінь юстиції" та "районні,
міські (міст обласного значення), районні у містах відділи
державної виконавчої служби" в усіх відмінках і числах замінити
відповідно словами "Департамент державної виконавчої служби",
"державна виконавча служба Автономної Республіки Крим, областей та
міст Києва і Севастополя" та "державна виконавча служба у районах,
містах (містах обласного значення), районах у містах" у
відповідному відмінку і числі.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2005 року
N 2716-IVвверх