Документ 271-99-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 10.04.2009, основание - 291-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 лютого 1999 р. N 271
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 291 ( 291-2009-п ) від 02.04.2009 }
Про Порядок акумуляції та використання коштів,
які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками -
платниками податку на додану вартість щодо операцій з
продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва,
включаючи продукцію (крім підакцизних товарів),
виготовлену на давальницьких умовах із власної
сільськогосподарської сировини
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 374 ( 374-2001-п ) від 23.04.2001
N 488 ( 488-2002-п ) від 11.04.2002
N 573 ( 573-2003-п ) від 23.04.2003
N 254 ( 254-2004-п ) від 04.03.2004
N 596 ( 596-2007-п ) від 28.03.2007
N 122 ( 122-2008-п ) від 27.02.2008 }

З метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників та
відповідно до пункту 11.29 статті 11 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: ( Вступна частина в редакції Постанови КМ
N 374 ( 374-2001-п ) від 23.04.2001 )
1. Затвердити Порядок акумуляції та використання коштів, які
нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками -
платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу
товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію
(крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із
власної сільськогосподарської сировини (далі - Порядок), що
додається.
2. Просити Національний банк вирішити питання щодо відкриття
сільськогосподарським товаровиробникам окремого рахунку для
зарахування сум податку на додану вартість, сплачуваних відповідно
до зазначеного Порядку.
3. Міністерству агропромислового комплексу, Міністерству
фінансів, Міністерству економіки, Державній податковій
адміністрації проаналізувати дію Порядку за результатами роботи у
1999 році і у разі потреби в його удосконаленні внести Кабінетові
Міністрів України відповідні пропозиції.
4. Міністерству агропромислового комплексу, Державній
податковій адміністрації та Державному комітетові статистики
розробити і запровадити у двомісячний термін державну статистичну
звітність про акумуляцію та використання коштів податку на додану
вартість сільськогосподарськими товаровиробниками щодо операцій з
продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи
продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких
умовах із власної сільськогосподарської сировини.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Гладія М.В.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1999 р. N 271
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 2001 р. N 374
( 374-2001-п )
ПОРЯДОК
акумуляції та використання коштів, які нараховуються
сільськогосподарськими товаровиробниками - платниками
податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів
(робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію
(крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких
умовах із власної сільськогосподарської сировини
1. Цим Порядком визначається механізм акумуляції та
використання коштів податку на додану вартість, що не підлягають
сплаті до бюджету, які нараховуються сільськогосподарськими
товаровиробниками - платниками податку на додану вартість щодо
операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва,
включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на
давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини,
крім операцій з продажу переробним підприємствам молока та м'яса
живою вагою.
2. Дія цього Порядку поширюється на сільськогосподарських
товаровиробників незалежно від організаційно-правової форми та
форми власності, котрі зареєстровані як платники податку на додану
вартість і одержали від продажу сільськогосподарської продукції
власного виробництва та продуктів її переробки за попередній
звітний (податковий) рік суму, що становить не менш як
50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства.
3. Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників
різних форм власності питома вага сільськогосподарської продукції
в загальній сумі їх валового доходу визначається в поточному році
за даними звітного періоду.
Новоствореними сільськогосподарськими товаровиробниками
вважаються також суб'єкти господарювання різних форм власності,
котрі зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності у
минулому році, але з поважних причин розпочали здійснювати
операції з продажу товарів (робіт, послуг) лише в поточному році.
Звітним вважається період з моменту державної реєстрації
сільськогосподарського товаровиробника як платника податку на
додану вартість до кінця першого звітного (податкового) місяця, за
який цим товаровиробником подається декларація з податку на додану
вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного
виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів),
виготовлену на давальницьких умовах із власної
сільськогосподарської сировини.
4. На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку
сільськогосподарський товаровиробник складає декларацію з податку
на додану вартість з реалізованої продукції, товарів (робіт,
послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім
підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із
власної сільськогосподарської сировини, крім операцій з продажу
переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, і в терміни,
передбачені законодавством для звітності, подають її до органів
державної податкової служби. Одночасно з декларацією з податку на
додану вартість за відповідний звітний період сільськогосподарські
товаровиробники подають до органу державної податкової служби за
місцем реєстрації довідку про цільове використання сум податку на
додану вартість за попередній звітний період, форма та зміст якої
визначається Державною податковою адміністрацією за погодженням із
Міністерством аграрної політики. ( Абзац перший пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 573 ( 573-2003-п ) від
23.04.2003 )
Залишок податкових зобов'язань відповідно до декларації з
податку на додану вартість з реалізованої продукції, товарів
(робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім
підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із
власної сільськогосподарської сировини, тобто різниця між сумою
податку на додану вартість, одержаною сільськогосподарськими
товаровиробниками від покупців, та сумою податку на додану
вартість, сплаченою ними постачальникам, перераховується
сільськогосподарськими товаровиробниками з поточного рахунка на
окремий рахунок у терміни, передбачені для перерахування суми
податку на додану вартість до бюджету. Не перераховані на окремий
рахунок зазначені кошти вважаються такими, що використовуються не
за цільовим призначенням, і підлягають стягненню до державного
бюджету у безспірному порядку. ( Абзац другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 488 ( 488-2002-п ) від
11.04.2002 )

Зазначений окремий рахунок сільськогосподарський
товаровиробник повинен відкрити протягом одного звітного періоду.
Залишок податкового кредиту відповідно до згаданої
декларації, тобто від'ємна різниця між сумою податку на додану
вартість, одержаною сільськогосподарськими товаровиробниками від
покупців, та сумою податку на додану вартість, сплаченою ними
постачальникам, зараховується сільськогосподарським
товаровиробникам на зменшення податкових зобов'язань наступних
звітних періодів.
5. Кошти, перераховані сільськогосподарськими
товаровиробниками на окремий рахунок, використовуються ними для
придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення.
У разі нецільового використання кошти стягуються до державного
бюджету в безспірному порядку.
Залишок коштів на окремому рахунку в кінці року вилученню до
бюджету не підлягає і використовується сільськогосподарськими
товаровиробниками на зазначені цілі в наступному році, а починаючи
з 1 березня року, що настає за роком, в якому Верховна Рада
України ратифікує протокол про приєднання України до Світової
організації торгівлі, перераховується до державного бюджету.
{ Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 254 ( 254-2004-п ) від 04.03.2004, N 596 ( 596-2007-п ) від
28.03.2007, N 122 ( 122-2008-п ) від 27.02.2008 }
Спрямуванню до державного бюджету підлягають також кошти, які
у період до 1 березня року, що настає за роком, в якому Верховна
Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової
організації торгівлі, не були перераховані на окремий рахунок
(незалежно від причини). { Абзац третій пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 254 ( 254-2004-п ) від
04.03.2004, N 596 ( 596-2007-п ) від 28.03.2007, N 122
( 122-2008-п ) від 27.02.2008 }
6. Відповідальність за нецільове використання сум податку на
додану вартість, які залишаються в розпорядженні
сільськогосподарських товаровиробників, несуть їх керівники.
Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють органи
державної податкової служби.
( Порядок в редакції Постанови КМ N 374 ( 374-2001-п ) від
23.04.2001 )вверх