Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 22.03.2001270
Документ 270-2001-п, текущая редакция — Редакция от 04.03.2016, основание - 76-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 березня 2001 р. N 270
Київ
Про затвердження Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків невиробничого характеру
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1356 ( 1356-2007-п ) від 21.11.2007
N 885 ( 885-2009-п ) від 19.08.2009
N 1400 ( 1400-2011-п ) від 26.12.2011
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 76 ( 76-2016-п ) від 11.02.2016 }

З метою реалізації державної політики в сфері безпечної
життєдіяльності населення та поліпшення організації роботи з
профілактики травматизму невиробничого характеру Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розслідування та обліку нещасних
випадків невиробничого характеру, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 421 ( 421-97-п ) "Про
затвердження Положення про розслідування та облік нещасних
випадків невиробничого характеру" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 19, с. 69).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2001 р. N 270
ПОРЯДОК
розслідування та обліку нещасних
випадків невиробничого характеру

Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм розслідування та ведення
обліку нещасних випадків невиробничого характеру, які сталися з
громадянами України, іноземцями та особами без громадянства на
території України.
2. Під нещасними випадками невиробничого характеру слід
розуміти не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у
тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою
особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення,
ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані
внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі -
нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я або смерті
потерпілих. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 885
( 885-2009-п ) від 19.08.2009 }
3. Розслідуванню згідно з цим Порядком підлягають нещасні
випадки, що сталися під час:
1) прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському,
власному або іншому транспортному засобі, що не належить
підприємству, установі або організації (далі - організації) і не
використовувався в інтересах цієї організації;
2) переміщення повітряним, залізничним, морським, внутрішнім
водним, автомобільним транспортом, в електротранспорті,
метрополітені, на канатній дорозі, фунікулері та на інших видах
транспортних засобів;
3) виконання громадських обов'язків (рятування людей, захист
власності, правопорядку тощо, якщо це не входить до службових
обов'язків);
4) виконання донорських функцій;
5) участі в громадських акціях (мітингах, демонстраціях,
агітаційно-пропагандистській діяльності тощо);
6) участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях;
7) проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів,
не пов'язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах;
8) використання газу у побуті;
9) вчинення протиправних дій проти особи, її майна;
10) користування або контакту із зброєю, боєприпасами та
вибуховими матеріалами;
11) виконання робіт у домашньому господарстві, використання
побутової техніки;
12) стихійного лиха;
13) перебування в громадських місцях, на об'єктах торгівлі та
побутового обслуговування, у закладах лікувально-оздоровчого,
культурно-освітнього та спортивно-розважального призначення, в
інших організаціях, а також у рекреаційних зонах. { Підпункт 13
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 885
( 885-2009-п ) від 19.08.2009 }
14) контакту з тваринами (у тому числі птахами, плазунами,
комахами тощо) та рослинами (у тому числі грибами, водоростями
тощо), що призвело до ушкодження здоров'я або смерті потерпілих;
{ Пункт 3 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ N 885
( 885-2009-п ) від 19.08.2009 }
15) споживання (використання) нехарчової продукції. { Пункт 3
доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ N 1400
( 1400-2011-п ) від 26.12.2011 }
4. Факт ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку
встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад.
Документом, який підтверджує ушкодження здоров'я особи, є
листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного
закладу.
5. Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був
потерпілий у стані психічного розладу, алкогольного або
наркотичного сп'яніння. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 885
( 885-2009-п ) від 19.08.2009 }
Повідомлення про нещасні випадки
6. Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або
були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків, протягом
доби надсилають письмове повідомлення за встановленою формою
(додаток 1):
про кожний нещасний випадок - до районної держадміністрації
(виконавчого органу міської, районної у місті ради); { Абзац
другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 885 ( 885-2009-п ) від
19.08.2009 }
про кожний нещасний випадок, що стався внаслідок споживання
(користування) нехарчової продукції - до органу державного
ринкового нагляду у відповідній сфері відповідальності; { Пункт 6
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1400
( 1400-2011-п ) від 26.12.2011 }
про нещасний випадок із смертельним наслідком, пов'язаний із
заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, а також нещасний
випадок, що стався внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами та
вибуховими матеріалами або під час дорожньо-транспортної пригоди,
- прокурору та органу досудового розслідування. { Абзац четвертий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

{ Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були
доставлені потерпілі, ведуть реєстрацію нещасних випадків в
окремому журналі за встановленою формою (додаток 2).
Розслідування нещасних випадків
7. Розслідування нещасних випадків проводиться з метою
визначення їх обставин та причин. На підставі результатів
розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним
випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту
потерпілих.
Технічне розслідування - встановлення технічних і
організаційних причин виникнення аварії та розроблення заходів
щодо запобігання таким аваріям. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1356 ( 1356-2007-п ) від 21.11.2007 }
У процесі розслідування беруться до уваги листок
непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу, а
також пояснення потерпілого та свідчення очевидців, а у разі
потреби - керівника органу (організації), на території чи об'єкті
якого стався нещасний випадок. { Абзац третій пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 885 ( 885-2009-п ) від
19.08.2009 }
8. Розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком,
групових нещасних випадків у разі смерті хоча б одного з
потерпілих, нещасних випадків, пов'язаних із заподіянням тілесних
ушкоджень іншою особою, а також нещасних випадків, які сталися
внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими
матеріалами або дорожньо-транспортної пригоди, проводиться
органом досудового розслідування. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 885
( 885-2009-п ) від 19.08.2009, N 868 ( 868-2012-п ) від
19.09.2012 }
9. Районна держадміністрація (виконавчий орган міської,
районної у місті ради) протягом доби з часу надходження від
лікувально-профілактичного закладу повідомлення про нещасний
випадок (за винятком нещасних випадків із смертельним наслідком)
приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного
випадку у складі не менш як трьох осіб. { Абзац перший пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 885 ( 885-2009-п ) від
19.08.2009 }
До роботи комісії з розслідування нещасного випадку можуть
залучатися представники районної держадміністрації (виконавчого
органу міської, районної у місті ради), Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, організації, де
працюють або навчаються потерпілі, організації, на території чи
об'єкті якої стався нещасний випадок, а також представники органів
охорони здоров'я, освіти, захисту прав споживачів, експерти
страхової компанії (якщо потерпілий був застрахований). { Абзац
другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 885
( 885-2009-п ) від 19.08.2009 }
До розслідування нещасних випадків, які сталися під час
прямування на роботу чи з роботи, залучаються представники
відповідного профспілкового органу або уповноважені трудового
колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.
10. У разі звернення потерпілого або особи, яка представляє
його інтереси (якщо не надходило повідомлення від
лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок), районна
держадміністрація (виконавчий орган міської, районної у місті
ради) приймає рішення щодо необхідності проведення розслідування і
визначення організації, яка повинна проводити розслідування, та
направляє її керівнику копію рішення.
Керівник організації протягом доби з часу надходження рішення
про уповноваження її на проведення розслідування призначає комісію
у складі не менше трьох осіб.
10-1. Технічне розслідування причин виникнення аварії,
пов'язаної з використанням газу в побуті, проводиться Держпраці в
установленому порядку за участю експертно-технічних центрів, які
забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері
промислової безпеки та охорони праці. { Порядок доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 1356
( 1356-2007-п ) від 21.11.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 76 ( 76-2016-п ) від 11.02.2016 }
11. Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з
працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною
організацією, де працює потерпілий, у складі голови комісії -
посадова особа, яку визначає керівник організації, і членів
комісії - керівника відповідного структурного підрозділу,
представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий,
або уповноваженого трудового колективу, якщо потерпілий не є
членом профспілки.
Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається
керівником організації на підставі звернення потерпілого або
особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або
довідки лікувально-профілактичного закладу. { Абзац другий пункту
11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 885
( 885-2009-п ) від 19.08.2009 }
У разі відмови організації провести розслідування нещасного
випадку потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, може
звернутися до районної держадміністрації (виконавчого органу
міської, районної у місті ради), яка вирішує питання щодо
проведення цього розслідування.
12. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10
календарних днів після утворення комісії. У разі потреби цей
термін може бути продовжений керівником органу (організації), який
призначив розслідування.
За результатами розслідування нещасного випадку або
технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з
використанням газу в побуті, складається акт за формою НТ
(невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, який затверджується
керівником органу (організації), що проводив розслідування.
{ Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ N 1356
( 1356-2007-п ) від 21.11.2007 }
Член комісії, незгодний із змістом складеного акта, письмово
викладає свою окрему думку, яка додається до акта, складеного за
формою НТ. { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 885 ( 885-2009-п ) від 19.08.2009 }
Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному
окремому випадку.
Акт за формою НТ надсилається:
потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;
районній держадміністрації (виконавчому органу міської,
районної у місті ради, на території якої стався нещасний випадок);
{ Абзац сьомий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 885 ( 885-2009-п ) від 19.08.2009 }
організації, де працює або навчається потерпілий;
організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи
об'єкта, де стався нещасний випадок.
Копія акта надсилається прокурору, органу досудового
розслідування та іншим організаціям на їх запит. { Абзац десятий
пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
Під час розслідування групових нещасних випадків акт за
формою НТ складається на кожного потерпілого окремо.
Для складання акта за формою НТ використовуються
класифікатори подій, що призвели до нещасного випадку (додаток 4),
причин нещасного випадку (додаток 5), місця подій (додаток 6).
Акти за формою НТ, які складаються за результатами
розслідування нещасних випадків з працюючими особами, зберігаються
в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років.
Акти за формою НТ та матеріали розслідування нещасних випадків з
непрацюючими особами зберігаються протягом трьох років у архіві
районної держадміністрації (виконавчих органів міських, районних у
містах рад).
13. Реєстрація нещасних випадків, за результатами
розслідування яких складаються акти за формою НТ, проводиться
районними держадміністраціями (виконавчими органами міських,
районних у містах рад) та організаціями, які проводили
розслідування, у журналі за встановленою формою (додаток 7).
14. Організація, яка відповідальна за безпечну
життєдіяльність населення на території чи об'єкті, де стався
нещасний випадок, здійснює запропоновані комісією, що проводила
розслідування, заходи щодо усунення причин подібних випадків. Про
здійснення зазначених заходів керівник організації у письмовій
формі повідомляє районну держадміністрацію (виконавчий орган
міської, районної у місті ради) у термін, зазначений в акті за
формою НТ.
Облік і аналіз нещасних випадків
15. Облік нещасних випадків та аналіз причин їх виникнення
проводять районні держадміністрації (виконавчі органи міських,
районних у містах рад) на підставі звітів про нещасні випадки за
встановленою формою (додаток 8), які щомісяця до 10 числа
наступного періоду надсилаються лікувально-профілактичними
закладами. { Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 885 ( 885-2009-п ) від 19.08.2009 }
Узагальнений звіт про нещасні випадки районні
держадміністрації (виконавчі органи міських, районних у містах
рад) надсилають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, а
також за рік - до 31 січня наступного за звітним року.
16. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації проводять
аналіз одержаних звітів, узагальнюють їх та подають МНС відповідно
до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця та до 10 лютого
наступного за звітним року. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 885
( 885-2009-п ) від 19.08.2009 }

Додаток 1
до Порядку розслідування
та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру
Зразок
ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок невиробничого характеру
"____"____________ 200 _ р.

Лікувально-профілактичний заклад, куди звернувся
або доставлений потерпілий _______________________________________
Повідомлення надіслано ___________________________________________
(найменування районної держадміністрації або __________________________________________________________________
виконавчого органу міської, районної у місті ради, органу __________________________________________________________________
досудового розслідування, органу прокуратури, органу державного __________________________________________________________________
ринкового нагляду)
Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого ________________________ __________________________________________________________________
Дата народження __________________________________________________
Рід занять _______________________________________________________
Адреса потерпілого _______________________________________________
(Автономна Республіка Крим, область, район, __________________________________________________________________
населений пункт, вулиця, будинок, квартира)
Місце, де стався нещасний випадок, та обставини, за яких стався
нещасний випадок _________________________________________________
Дата і час травмування ___________________________________________
(число, місяць, рік, година)
Дата і час звернення до лікувально-профілактичного
закладу __________________________________________________________
(число, місяць, рік, година) Діагноз __________________________________________________________
Вид травми згідно з кодами міжнародної класифікації
хвороб (МКХ-10) __________________________________________________
Подія, що призвела до нещасного випадку __________________________ __________________________________________________________________
Висновок про наявність алкогольного
чи наркотичного сп'яніння ________________________________________
_____________________________ __________ ______________________
(посада медичного працівника) (підпис) (ініціали та прізвище)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 885
( 885-2009-п ) від 19.08.2009, N 1400 ( 1400-2011-п ) від
26.12.2011, N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Додаток 2
до Порядку розслідування
та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру
Зразок
ЖУРНАЛ
реєстрації нещасних випадків
невиробничого характеру
_________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу)
------------------------------------------------------------------------------ |Пріз- |Профе- |Адре-|Місце,|Дата |Дата |Подія, | |Вид |Висновок |вище, |сія |са |де |і час |і час |що | |трав- |про |ім'я |(посада)|по- |стався|трав- |звер- |приз- | |ми |наяв- |та по |або рід |тер- |нещас-|му- |нення |вела | |згідно |ність N |бать- |занять |піло-|ний |вання |до |до |Ді-|з ко- |алко- з/п|кові | |го |випа- | |ліку- |нещас- |аг-|дами |гольно- |потер- | | |док | |вально-|ного |ноз|міжна- |го чи |пілого,| | | | |профі- |випадку| |родної |нарко- |рік | | | | |лактич-| | |класи- |тичного |народ- | | | | |ного | | |фікації |сп'янін- |ження | | | | |закладу| | |хвороб |ня | | | | | | | | |(МКХ-10)| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку розслідування
та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру
Зразок
Форма НТ
ЗАТВЕРДЖУЮ ----------------------------- (посада, ініціали та прізвище) ----------------------------- (підпис)
"____"______________200 _ р.
МП
АКТ N___
про нещасний випадок невиробничого характеру

1.---------------------------------------------------------------- (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) ------------ 2. Дата народження ----------------------------------------------- (число, місяць, рік) ------------ 3. Стать ---------------------------------------------------------
4. Рід занять: працюючий, непрацюючий, дитина ------------ дошкільного віку, учень, студент ---------------------------------
--------------------- |------+------+-----| |число |місяць|рік | 5. Дата і час нещасного випадку ---------------------------------- --------------- |------+------| |годин |хвилин| ------------------------------------------------------------------
6. Адреса потерпілого: ------------ Автономна Республіка Крим, область -------------------------------

------------ район ------------------------------------------------------------
------------ населений пункт --------------------------------------------------
вулиця, будинок, квартира ----------------------------------------
------------ 7. Місце, де стався нещасний випадок -----------------------------

8. Стислий виклад обставин нещасного випадку --------------------- ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------
------------ 9. Подія, що призвела до нещасного випадку -----------------------
------------ 10. Причини нещасного випадку ------------------------------------
------------ 11. Наслідки нещасного випадку ----------------------------------- (смертельний,
не смертельний)

12. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи ------------ наркотичного сп'яніння, тверезий ---------------------------------
13. Заходи, які необхідно здійснити для усунення причин
травмування:
------------------------------------------------------------------ | | Виконавець - посада, | N | Зміст заходу | місце роботи, ініціали та | Термін з/п | | прізвище | виконання | | | ------------------------------------------------------------------
14. Висновок комісії
------------------------------------------------------------------ ( зміст порушення нормативно-правових актів із зазначенням винних
------------------------------------------------------------------ осіб)
------------------------------------------------------------------
15. Назва організації, яка проводила ------------ розслідування ----------------------------------------------------
Голова комісії ----------- ----------- ----------------------- (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії ----------- ----------- ----------------------- (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
----------- ----------- ----------------------- (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
"---"------------200_ р.
ПОЯСНЕННЯ
до заповнення акта за формою НТ
про нещасний випадок невиробничого характеру

Акт складається з текстової і кодової частин, які
заповнюються відповідно до загальноприйнятих (установлених)
термінів, міжгалузевих і спеціально розроблених класифікаторів.
Коди слід вносити до прямокутників, які розташовані з правого
боку аркуша.
Кодифікуванню підлягають акти за формою НТ, які складені у
разі нещасного випадку із смертельним наслідком.
Пункт 2. Зазначається число, місяць і рік народження, а у
прямокутнику - вік потерпілого (кількість повних років) на час
настання нещасного випадку.
Наприклад: ----- 45 років і 5 місяців - |45 | -----
Пункт 3. Стать: 310 - чоловіча, 320 - жіноча.
Пункт 4. Рід занять: 410 - працюючий, 420 - непрацюючий, 430
- дитина дошкільного віку, 440 - учень, 450 - студент.
Наприклад: ----- Працюючий - |410| -----
Пункт 5. У першому рядку число та місяць зазначаються за їх
порядковими номерами, а рік - двома останніми цифрами.
Наприклад: ------------------- 1 грудня 2000 р. - |0 |1 |1 |2 |0 |0 | -------------------
У другому рядку зазначається час, коли стався нещасний
випадок.
Наприклад: ------------- 12 год. 20 хв. - |1 |2 |2 |0 | -------------
Пункт 6. Заповнюється відповідно до Класифікатора об'єктів
адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).
Пункт 7. Заповнюється відповідно до Класифікатора місця
подій, зазначеного у додатку 6.
Пункт 9. Заповнюється відповідно до Класифікатора подій, що
призвели до нещасного випадку, зазначеного у додатку 4.
Пункт 10. Заповнюється відповідно до Класифікатора причин
нещасного випадку, зазначеного у додатку 5. У прямокутнику
зазначається основна причина нещасного випадку. ---- Пункт 11. У разі смерті потерпілого зазначається - |0 | ----
Пункт 12. Перебування потерпілого в стані алкогольного
сп'яніння - 121, наркотичного - 122, тверезий - 123.
Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем,
який проводив огляд потерпілого.
Пункт 15. Заповнюється відповідно до загального міжгалузевого
класифікатора "Система позначення органів державного управління"
(СПОДУ) або загального міжгалузевого класифікатора "Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України" (ЄДРПОУ).

Додаток 4
до Порядку розслідування
та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 885
( 885-2009-п )

КЛАСИФІКАТОР
нещасних випадків невиробничого характеру

------------------------------------------------------------------ | Код згідно з Міжнародною | Найменування | | статистичною класифікацією | | | хвороб і споріднених проблем | | | охорони здоров'я десятого | | | перегляду | | |--------------------------------+-------------------------------| |V01-V99 |Транспортні нещасні випадки | |--------------------------------+-------------------------------| |W00-W19 |Падіння | |--------------------------------+-------------------------------| |W20-W49 |Випадкова дія неживих | | |механічних сил | |--------------------------------+-------------------------------| |W50-W64 |Вплив живих механічних сил | |--------------------------------+-------------------------------| |W65-W74 |Випадкове утоплення та | | |занурення у воду | |--------------------------------+-------------------------------| |W75-W84 |Інші нещасні випадки із | | |загрозою диханню | |--------------------------------+-------------------------------| |W85-W99 |Нещасні випадки, спричинені | | |електричним струмом, | | |випромінюванням, температурою | | |або тиском | |--------------------------------+-------------------------------| |ХОО-Х09 |Нещасні випадки, спричинені | | |дією диму, вогню та полум'я | |--------------------------------+-------------------------------| |Х10-Х19 |Нещасні випадки, спричинені | | |жаром та гарячими речовинами | | |(предметами) | |--------------------------------+-------------------------------| |Х20-Х29 |Отруєння, спричинені отруйними | | |тваринами та рослинами | |--------------------------------+-------------------------------| |Х3О-Х39 |Нещасні випадки, пов'язані з | | |дією природних факторів | |--------------------------------+-------------------------------| |Х40-Х49 |Випадкові отруєння та дія | | |отруйних речовин | |--------------------------------+-------------------------------| |Х45 |Випадкове отруєння та дія | | |алкоголю | |--------------------------------+-------------------------------| |Х50-Х57 |Вплив перенапруження, | | |подорожування та нестатків | |--------------------------------+-------------------------------| |X58-X59 |Нещасні випадки внаслідок дії | | |інших та неуточнених факторів | |--------------------------------+-------------------------------| |X60-X84 |Навмисне самоушкодження | |--------------------------------+-------------------------------| |X85-Y09 |Напад з метою вбивства чи | | |нанесення ушкодження | |--------------------------------+-------------------------------| |Y10-Y34 |Ушкодження з невизначеними | | |намірами | |--------------------------------+-------------------------------| |Y35-Y36 |Дії, передбачені законом та | | |військовими операціями | |--------------------------------+-------------------------------| |Y40-Y84 |Ускладнення внаслідок | | |терапевтичного та хірургічного | | |втручання | |--------------------------------+-------------------------------| |Y85-Y89 |Віддалені наслідки зовнішніх | | |причин захворюваності та | | |смертності | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 885 ( 885-2009-п ) від
19.08.2009 }

Додаток 5
до Порядку розслідування
та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру
КЛАСИФІКАТОР
причин нещасного випадку
------------------------------------------------------------------ Код | ------------------------------------------------------------------ 100 Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня
надійність, у тому числі:
101 побутової техніки та приладів
102 транспортних засобів
110 Незадовільний технічний стан, у тому числі:
111 транспортних засобів
112 побутової техніки та побутових приладів
113 споруд, будинків, конструкцій
114 доріг, проїздів, проходів тощо
120 Відсутність або недоліки документації з експлуатації чи
користування побутовими приладами, устаткуванням, предметами, речовинами тощо
130 Порушення або недотримання норм і правил безпеки, у тому
числі:
131 правил дорожнього руху
132 правил пожежної безпеки
133 вимог безпеки під час експлуатації будівель, споруд,
технічних засобів, устаткування, побутових приладів
140 Порушення або недотримання санітарно-гігієничних норм і
вимог, особистої гігієни, у тому числі:
141 реалізація неякісних, небезпечних та фальсифікованих товарів
142 споживання неякісних харчових продуктів, напоїв, грибів
150 Відсутність систем сигналізації, оповіщення, вентиляції,
захисних пристроїв, огороджень
160 Недостатня інформованість населення
170 Особиста необережність
180 Незадовільний психофізіологічний стан, перебування в стані
алкогольного, наркотичного сп'яніння, токсикологічного отруєння
190 Протиправні дії інших осіб
200 Інші
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 885
( 885-2009-п ) від 19.08.2009 }

Додаток 6
до Порядку розслідування
та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру
КЛАСИФІКАТОР
місця подій
------------------------------------------------------------------ Код | ------------------------------------------------------------------ 10 Навчально-виховний заклад (дитячий садок, школа, інтернат,
коледж, інститут тощо)
11 Адміністративний будинок тощо
12 Лікувально-профілактичний заклад або донорський пункт
13 Видовищний або спортивний заклад (кінотеатр, театр, стадіон,
плавальний басейн, зоопарк тощо)
14 Місце організованого відпочинку (санаторій, профілакторій,
будинок та база відпочинку, атракціон, парк, організований пляж, спортивний та оздоровчий табір, туристична база та база відпочинку тощо)
15 Місце для занять спортом (стадіон, спортивний зал, футбольне
поле, ковзанка, кінно-спортивна база, спортивний майданчик тощо)
16 Торговельний об'єкт (ринок, магазин) або об'єкт громадського
харчування (ресторан, кафе, їдальня тощо)
17 Місце неорганізованого відпочинку та туризму (ліс, річка,
неорганізований пляж, гори, печери тощо)
18 Місце проживання (квартира, житловий будинок, дача, домашні
та господарські приміщення тощо)
19 Спеціальне місце перебування (гуртожиток, лікарня,
госпіталь, дитячий будинок, будинок для престарілих, притулок тощо)
20 Дача, садова та присадибна ділянки, город, гараж
21 Дорога, вулиця, тротуар, стежка, сходи
22 Транспортні засоби (автобус, трамвай, метрополітен тощо)
23 Ліфт будинку
24 Інші місця

Додаток 7
до Порядку розслідування
та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру
Зразок
ЖУРНАЛ
реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру
---------------------------- (найменування організації)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Прізвище, |Професія|Адреса|Місце, |Дата |Дата і час |Дата |Подія, |Причини |Діагноз|Дата видачі N |ім'я та по|(посада)|потер-|де |і час |звернення |складен-|що |травму- | |акта за з/п|батькові |або рід |пілого|стався |трав- |до лікувально-|ня акта |призвела|вання | |формою НТ |потерпіло-|занять | |нещас- |муван-|профілак- |за |до | | |та підпис |го, рік | | |ний |ня |тичного |формою |нещасно-| | |особи, яка |народження| | |випадок| |закладу |НТ |го | | |його | | | | | | | |випадку | | |отримала ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Порядку розслідування
та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 885
( 885-2009-п )

ЗВІТ
про нещасні випадки невиробничого характеру
за ____________ 20___ р. ___________________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу, місцевого ___________________________________________________________
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування)

------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | Усього | Потерпілі | Групові нещасні | Нещасні випадки | |згідно | |нещасних| | випадки | з дітьми віком | |з Міжна-| |випадків| | | до 14 років | |родною | | |-------------+--------------------+--------------------| |статис- | | |усього|у тому|усього|усього|у тому|усього|усього|у тому| |тичною | | | |тому | |потер-|тому | |потер-|тому | |класи- | | | |числі | |пілих |числі | |пілих |числі | |фікацією| | | |із | | |із | | |із | |хвороб і| | | |смер- | | |смер- | | |смер- | |спорід- | | | |тель- | | |тель- | | |тель- | |нених | | | |ним | | |ним | | |ним | |проблем | | | |нас- | | |нас- | | |нас- | |охорони | | | |лідком| | |лідком| | |лідком| |здоров'я| | | | | | | | | | | |десятого| | | | | | | | | | | |пере- | | | | | | | | | | | |гляду | | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |V01-V99 |Транспортні | | | | | | | | | | | |нещасні випадки | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W00-W19 |Падіння | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W20-W49 |Випадкова дія | | | | | | | | | | | |неживих | | | | | | | | | | | |механічних сил | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W50-W64 |Вплив живих | | | | | | | | | | | |механічних сил | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W65-W74 |Випадкове | | | | | | | | | | | |утоплення та | | | | | | | | | | | |занурення у воду | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W75-W84 |Інші нещасні | | | | | | | | | | | |випадки із | | | | | | | | | | | |загрозою диханню | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |W85-W99 |Нещасні випадки, | | | | | | | | | | | |спричинені | | | | | | | | | | | |електричним струмом,| | | | | | | | | | | |випромінюванням, | | | | | | | | | | | |температурою або | | | | | | | | | | | |тиском | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Х00-Х09 |Нещасні випадки, | | | | | | | | | | | |спричинені дією | | | | | | | | | | | |диму, вогню та | | | | | | | | | | | |полум'я | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Х10-Х19 |Нещасні випадки, | | | | | | | | | | | |спричинені жаром та | | | | | | | | | | | |гарячими речовинами | | | | | | | | | | | |(предметами) | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Х20-Х29 |Отруєння, спричинені| | | | | | | | | | | |отруйними тваринами | | | | | | | | | | | |та рослинами | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Х30-Х39 |Нещасні випадки, | | | | | | | | | | | |пов'язані з дією | | | | | | | | | | | |природних факторів | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Х40-Х49 |Випадкові отруєння | | | | | | | | | | | |та дія отруйних | | | | | | | | | | | |речовин | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |X45 |Випадкове отруєння | | | | | | | | | | | |та дія алкоголю | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |X50-X57 |Вплив | | | | | | | | | | | |перенапруження, | | | | | | | | | | | |подорожування та | | | | | | | | | | | |нестатків | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |X58-X59 |Нещасні випадки | | | | | | | | | | | |внаслідок дії інших | | | | | | | | | | | |та неуточнених | | | | | | | | | | | |факторів | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |X60-X84 |Навмисне | | | | | | | | | | | |самоушкодження | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |X85-Y09 |Напад з метою | | | | | | | | | | | |вбивства чи | | | | | | | | | | | |нанесення | | | | | | | | | | | |ушкодження | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Y10-Y34 |Ушкодження з | | | | | | | | | | | |невизначеними | | | | | | | | | | | |намірами | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Y35-Y36 |Дії, передбачені | | | | | | | | | | | |законом та | | | | | | | | | | | |військовими | | | | | | | | | | | |операціями | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Y40-Y84 |Ускладнення | | | | | | | | | | | |внаслідок | | | | | | | | | | | |терапевтичного та | | | | | | | | | | | |хірургічного | | | | | | | | | | | |втручання | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Y85-Y89 |Віддалені наслідки | | | | | | | | | | | |зовнішніх причин | | | | | | | | | | | |захворюваності та | | | | | | | | | | | |смертності | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 8 в редакції Постанови КМ N 885 ( 885-2009-п ) від
19.08.2009 }вверх