Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 }
Про внесення змін до Закону України
"Про об'єднання громадян"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 44, ст.232 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про об'єднання громадян"
( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34,
ст. 504; 1993 р., N 46, ст. 427; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р.,
N 26, ст. 220; 2001 р., N 9, ст. 38) такі зміни:
1. Доповнити Закон статтею 12-1 такого змісту:
"Стаття 12-1. Назва об'єднання громадян
Назва об'єднання громадян визначається рішенням установчого
з'їзду (конференції) або загальними зборами об'єднання громадян.
Назва об'єднання громадян повинна складатися з двох частин -
загальної та індивідуальної. Загальна назва (партія, рух, конгрес,
союз, спілка, об'єднання, фонд, фундація, асоціація, товариство
тощо) може бути однаковою у різних об'єднань громадян.
Індивідуальна назва об'єднання громадян є обов'язковою і повинна
бути суттєво відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих в
установленому порядку об'єднань громадян з такою ж загальною
назвою.
Об'єднання громадян поряд з повною назвою може мати скорочену
назву, яка фіксується в установчих та статутних документах
об'єднання громадян (рішенні установчого органу, статуті,
положенні).
Об'єднання громадян, зареєстроване у встановленому порядку,
має виключне право на використання своєї назви. Використання назви
об'єднання громадян фізичними та юридичними особами, які не
належать до об'єднання громадян, для цілей, не пов'язаних з
діяльністю цього об'єднання, забороняється".
2. Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Статутні документи об'єднань громадян
Об'єднання громадян діє на основі статуту або положення (далі
- статутний документ).
Статутний документ об'єднання громадян повинен містити:
1) назву об'єднання громадян (повну, а також скорочену
відповідно до частини третьої статті 12-1 цього Закону), його
статус та юридичну адресу;
2) мету та завдання об'єднання громадян;
3) умови і порядок прийому в члени об'єднання громадян,
вибуття з нього;
4) права і обов'язки членів (учасників) об'єднання;
5) порядок утворення і діяльності статутних органів
об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження;
6) джерела надходження і порядок використання коштів та
іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення
господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для
виконання статутних завдань;
7) порядок внесення змін і доповнень до статутного документа
об'єднання;
8) порядок припинення діяльності об'єднання і вирішення
майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.
У статутному документі можуть бути передбачені інші
положення, що стосуються особливостей створення і діяльності
об'єднання громадян.
Статутний документ об'єднання громадян не повинен суперечити
законодавству України".
3. Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
"У реєстрації об'єднанню громадян може бути відмовлено, якщо
його назва, статутний або інші документи, подані для реєстрації
об'єднання, суперечать вимогам законодавства України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2651-III


Публикации документа