Про утворення Міжвідомчої комісії з питань створення джерела нейтронів
Постановление Кабинета Министров Украины; Состав коллегиального органа, Положение от 17.03.2011265
Документ 265-2011-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.06.2012, основание - 491-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 2011 р. N 265
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 491 ( 491-2012-п ) від 31.05.2012 }
Про утворення Міжвідомчої комісії
з питань створення джерела нейтронів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань створення джерела
нейтронів у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
створення джерела нейтронів, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 265
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань
створення джерела нейтронів

Голова Державної інспекції ядерного регулювання
Віце-президент Національної академії наук, заступник голови
Комісії (за згодою)
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту
Заступник Міністра юстиції
Перший заступник Голови Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформації
Генеральний директор Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний інститут" (за згодою)
Заступник голови Харківської облдержадміністрації
Представник міністерства енергетики США (за згодою)
Представник Адміністрації Президента України ( за згодою)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 230
( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. N 265
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію
з питань створення джерела нейтронів

1. Міжвідомча комісія з питань створення джерела нейтронів
(далі - Комісія) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету
Міністрів України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також актами Президента
України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої
влади та Національної академії наук у створенні джерела нейтронів;
підготовка пропозицій, визначення шляхів, механізмів та
способів вирішення проблемних питань, удосконалення
нормативно-правової бази щодо створення джерела нейтронів та його
безпечної експлуатації.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем
у процесі створення джерела нейтронів;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій з питань створення джерела
нейтронів;
3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої
влади, Національною академією наук покладених на них завдань у
процесі створення джерела нейтронів;
4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за
результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5. Комісія має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за
згодою);
3) організовувати проведення конференцій, нарад та інших
заходів.
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів
України, а персональний склад та секретаря - голова Комісії.
8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за
рішенням її голови.
Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності -
заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії
забезпечує її секретар.
Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні більш як половина її членів.
9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції
та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало
більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим на засіданні та секретарем і
надсилається членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.
10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути
реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України
відповідного рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади
відповідно до своїх повноважень.
Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.
Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Комісії
здійснює Державна інспекція ядерного регулювання.вверх