Деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності
Постановление Кабинета Министров Украины от 04.03.2004263
Документ 263-2004-п, предыдущая редакция — Редакция от 09.03.2006, основание - 268-2006-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2004 р. N 263
Київ
Деякі питання поліпшення організації
законопроектної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що Міністерство юстиції відповідно до Указу
Президента України від 26 листопада 2003 р. N 1348 ( 1348/2003 )
"Про поліпшення організації законопроектної діяльності" та
орієнтовних планів законопроектних робіт здійснює функції
головного розробника:
з 1 липня 2004 р. - проектів законів, що стосуються прав і
свобод людини, відносин між громадянином і державною владою,
конституційного устрою, повноважень і взаємовідносин органів
державної влади, судоустрою та судочинства, цивільного і
кримінального законодавства;
з 1 січня 2006 р. - інших проектів законів.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Міністерству фінансів та Міністерству юстиції передбачати
під час внесення змін до Державного бюджету України на 2004 рік
( 1344-15 ) та формування проекту Державного бюджету України на
кожний наступний рік видатки, необхідні для здійснення
Міністерством юстиції функцій головного розробника проектів
законів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 263
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України

1. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 1994 р. N 780 ( 780-94-п ) "Питання
Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві
юстиції України" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 32) цифри "20"
замінити цифрами "40".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про затвердження граничної
чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних
органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх
обслуговують" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 339;
2001 р., N 20, ст. 851; 2002 р., N 31, ст. 1479, N 34, ст. 1594;
2003 р., N 47, ст. 2443):
а) у позиції "Міністерство юстиції" цифри "550" замінити
цифрами "600**********
675***********
750************";
б) доповнити додаток такими виносками:
"********** з 1 липня 2004 року.
*********** з 1 січня 2005 року.
************ з 1 січня 2006 року".
4. У Тимчасовому реґламенті Кабінету Міністрів України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня
2000 р. N 915 ( 915-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 24, ст. 994):
1) абзац перший пункту 1 розділу IV після слів "розроблення
проектів актів законодавства" доповнити словами "(крім
законопроектів, головним розробником яких є Мін'юст)";
2) пункт 1 розділу V після слів "соціально значущі наслідки"
доповнити словами "а також законопроекти, головним розробником
яких є Мін'юст";
3) пункти 3 і 4 розділу VIII викласти у такій редакції:
"3. Розроблення законопроектів здійснюється відповідно до
орієнтовних планів законопроектних робіт, на виконання актів
Президента України та Кабінету Міністрів і з власної ініціативи
центральних органів виконавчої влади.
4. Законопроекти, що вносяться на розгляд Верховної Ради у
порядку законодавчої ініціативи Президентом України та Кабінетом
Міністрів, розробляються відповідно до глав 6.1 і 6.2 Регламенту
Верховної Ради України ( 129б/94-ВР ), інших актів законодавства з
цих питань, готуються та подаються для розгляду Кабінетом
Міністрів у порядку, передбаченому розділом VI цього Регламенту, з
урахуванням особливостей, установлених цим пунктом.
Головним розробником законопроектів, що вносяться Президентом
України та Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради (крім
проектів, щодо яких законами та актами Президента України
встановлено інший порядок розроблення), відповідно до Указу
Президента України від 26 листопада 2003 р. N 1348 ( 1348-2003-п )
"Про поліпшення організації законопроектної діяльності" є Мін'юст.
Розроблення законопроекту Мін'юстом здійснюється відповідно
до схваленої Кабінетом Міністрів концепції. Проект концепції
готується центральним органом виконавчої влади, до компетенції
якого належить вирішення питань, що пропонується врегулювати
законопроектом, у порядку, встановленому розділом V цього
Регламенту.
З метою розроблення законопроекту Мін'юст утворює робочу
групу, до складу якої включаються представники заінтересованих
державних органів, установ та організацій, учені, фахівці.
Остаточний текст законопроекту візується членами робочої
групи та погоджується Міністром юстиції. У разі незгоди члена
робочої групи з остаточним текстом законопроекту ним готуються
обґрунтовані пропозиції та нова редакція відповідних норм, що
додаються до тексту законопроекту.
Надісланий Мін'юстом для погодження законопроект керівники
заінтересованих органів виконавчої влади зобов'язані розглянути та
завізувати не пізніше п'яти робочих днів від дати його отримання".вверх