Документ 2547-XII, действует, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу
України, Кримінально-процесуального кодексу
Української РСР і Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.570 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2548-XII ( 2548-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 39, ст.571 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

III. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) ( Відомості Верховної Ради
Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі
доповнення і зміни:
1. У статті 51: доповнити статтю після частини першої новою частиною такого
змісту: "Дрібне розкрадання державного або колективного майна, що
призвело до розукомплектування автомобілів, тракторів,
сільськогосподарської та іншої техніки при перевезенні
залізничним, водним та іншим транспортом, а також у місцях
постійного або тимчасового зберігання, - тягне за собою накладення штрафу від одного до чотирьох
мінімальних розмірів заробітної плати". У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою; у частині третій слова "не перевищує п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "не перевищує мінімального розміру
заробітної плати, встановленого законодавством України".
2. У статті 125 слова і цифри "частиною першою статті 129"
замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 129".
3. У статті 160-2 слова "якщо розмір наживи не перевищує
трьохсот карбованців" замінити словами "якщо розмір цього прибутку
не перевищує семи з половиною мінімальних розмірів заробітної
плати".
4. Статтю 177-1 виключити.
5. Доповнити Кодекс статтею 212-1 такого змісту: "Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей
органам загсу
Утаювання обставин, що перешкоджають одруженню, або
повідомлення завідомо неправдивих відомостей органам запису актів
громадянського стану - тягне за собою накладення штрафу до двох мінімальних розмірів
заробітної плати".
6. У статті 218: частину першу після цифр "212" доповнити цифрами "212-1"; частину другу після цифр "211-2 - 211-6" доповнити цифрами
"212-1".
7. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого
змісту: "органів запису актів громадянського стану (стаття 212-1)".
8. Із частин першої і другої статті 218, статті 219 та пункту
1 частини першої статті 255 цифри "177-1" виключити.
IV. Визнати такими, що втратили чинність: Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 січня
1983 року "Про затвердження Положення про виховно-трудовий
профілакторій";
Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 3 січня
1985 року "Про порядок застосування статті 214 Кримінального
кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р.,
N 3, ст.86).

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2547-XIIвверх