Документ 2496-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 18.03.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.04.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 21, ст.300 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2005 р., N 7-8, ст. 162) згідно з додатком до цього
Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 березня 2005 року
N 2496-IV

Додаток
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 )
"Розподіл видатків Державного бюджету
України на 2005 рік"
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код |Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом прог- |функ- | показників згідно |------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| рамної |ціо- | з класифікацією | Всього | видатки | з них | видатки | Всього | видатки | з них | видатки | класи- |наль- | видатків та | | споживання |-------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | фікації|ної | кредитування | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | державного | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків та |сифі- | бюджету | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | креди- |кації | | | | | | | | | | носії | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | |ту | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Всього 72 078 178,7 57 717 137,3 12 328 341,7 1 109 747,8 14 111 041,4 23 425 080,5 15 387 918,2 722 947,2 197 625,8 8 037 162,3 95 503 259,2
1700000 Державний комітет 329 427,7 233 528,1 70 351,0 7 123,9 95 899,6 55 297,5 47 805,1 20 203,0 352,8 7 492,4 384 725,2 телебачення і
радіомовлення
України
1701000 Апарат Державного 329 427,7 233 528,1 70 351,0 7 123,9 95 899,6 55 297,5 47 805,1 20 203,0 352,8 7 492,4 384 725,2 комітету
телебачення і
радіомовлення
України
1701200 0829 Проведення 67 006,6 30 849,4 36 157,2 67 006,6 пісенного конкурсу
"Євробачення -
2005" в Україні
3500000 Міністерство 5 219 344,5 4 878 621,1 327 760,9 17 132,4 340 723,4 70 331,9 51 598,7 2 157,9 196,8 18 733,2 5 289 676,4 фінансів України
3501000 Апарат Міністерства 4 782 077,3 4 487 729,4 94 829,6 5 649,3 294 347,9 68 126,1 49 993,2 2 142,3 53,9 18 132,9 4 850 203,4 фінансів України
3501050 0942 Підготовка кадрів 61 049,8 28 996,1 32 053,7 14 727,5 12 272,9 2 454,6 75 777,3 для фінансової
системи вищими
навчальними
закладами III і IV
рівнів акредитаціївверх