Документ 246_031, действует, текущая редакция — Подписание от 03.12.2012

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Міністерством транспорту і комунікацій Фінляндської Республіки про співробітництво у сфері телекомунікацій

Дата підписання:

03.12.2012

Дата набрання чинності для України:

03.12.2012

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Міністерство транспорту і комунікацій Фінляндської Республіки (далі - Учасники),

будучи переконаними, що розвиток зв'язку є основним чинником активізації торгівлі, підприємництва та технічного обміну держав Учасниць,

відзначаючи взаємну вигоду від співробітництва для розвитку та поширення сучасних телекомунікаційних послуг, а також модернізації мереж зв'язку між Учасниками,

керуючись наміром розвивати і поглиблювати співробітництво у сфері телекомунікацій між державами Учасницями,

маючи на меті підтримувати економічне, наукове і технічне співробітництво на основі рівності та взаємовигоди,

бажаючи визначити форми і процедури спільної діяльності у сфері телекомунікацій,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Учасники розвиватимуть співробітництво у сфері телекомунікацій відповідно до положень Міжнародного союзу електрозв'язку, міжнародних організацій, членами яких є Україна та Фінляндська Республіка, законодавства держав Учасниць та положень цього Меморандуму.

2. Питання, не врегульовані цим Меморандумом, є предметом окремих угод.

Стаття 2

Основоположними цілями співробітництва між Учасниками у сфері телекомунікацій є:

1) розвиток ефективних і високоякісних телекомунікаційних послуг;

2) обмін економічним, технічним, законодавчим досвідом у сфері телекомунікацій;

3) сприяння впровадженню нових міжнародних телекомунікаційних послуг;

4) обмін досвідом з проведення роботи у міжнародних організаціях, пов'язаних з телекомунікаціями;

5) наукове і технологічне співробітництво у сфері телекомунікацій.

Стаття 3

1. Учасники будуть обмінюватися інформацією стосовно діяльності у сфері телекомунікацій та участі у спільних проектах Європейського Союзу, зокрема у сфері телекомунікацій.

2. Побудова і функціонування телекомунікаційних мереж базуватиметься на окремих угодах про співробітництво, укладеними уповноваженими органами Учасників, відповідно до законодавства держав Учасниць.

Стаття 4

1. Учасники будуть заохочувати встановлення прямих контактів між виробниками, операторами, постачальниками послуг, науково-дослідними установами та навчальними закладами України та Фінляндської Республіки, які діють у сфері телекомунікацій.

2. Визначене окремими угодами співробітництво у сфері телекомунікацій може здійснюватися між організаціями, перерахованими у пункті 1 цієї статті, відповідно до законодавства держав Учасниць у таких формах:

1) обмін експертами;

2) створення спільних підприємств з часткою іноземного капіталу;

3) безпосередні консультації;

4) інші форми співробітництва відповідно до інтересів Учасників.

Стаття 5

Листування між Учасниками буде здійснюватись англійською мовою.

Стаття 6

Цей Меморандум не буде встановлювати перешкод для здійснення прав та виконання зобов'язань Учасників у рамках угод, укладених Учасниками як членами міжнародних організацій, діяльність яких пов'язана з телекомунікаціями, або у рамках угод, укладених між одним із Учасників і третіми сторонами.

Стаття 7

Цей Меморандум може бути доповнений та змінений за взаємною письмовою згодою Учасників шляхом підписання окремих протоколів, які складатимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 8

Розбіжності щодо тлумачення або виконання положень цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів і консультацій між Учасниками.

Стаття 9

1. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання і залишатиметься чинним протягом п'яти років. Будь-який Учасник може припинити дію цього Меморандуму, направивши щонайменше за 90 днів письмове повідомлення іншому Учасникові. Дія цього Меморандуму припиняється, якщо його не буде продовжено у письмовій формі за взаємною згодою обох Учасників.

2. Припинення дії цього Меморандуму не впливатиме на реалізацію проектів, які були започатковані у межах цього Меморандуму і перебувають у стані реалізації, якщо немає інших домовленостей між Учасниками.

Учинено у Гельсінкі, Фінляндія, 3 грудня 2012 року у двох примірниках, кожний українською, фінською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму текст англійською мовою матиме переважну силу.

(підпис)

Пан Олександр Корнейко

Заступник Голови
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації
України

За Адміністрацію
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації
України


(підпис)

Пан Еско Хаміло

Заступник Державного
секретаря Міністерства
закордонних справ
Фінляндії


За Міністерство
транспорту і комунікацій
Фінляндської Республікивверх