Документ 2468-XII, предыдущая редакция — Редакция от 01.01.2004, основание - 92-IV
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів Української
РСР, Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення та Митного кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.511 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2546-XII ( 2546-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 35, ст.512 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності 01.09.2001
N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002 - набуває чинності
01.01.2004, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 )

У зв'язку з проголошенням України незалежною демократичною
державою та з метою правового захисту її суверенітету,
конституційного ладу, внутрішньої і зовнішньої безпеки Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни і доповнення:
1. У пункті 1 статті 34 цифри "56, 58-62, 62-1, 63-65"
замінити цифрами "56, 56-1, 58-60, 62, 63", а в пункті 2 цієї
статті цифри "80-1, 80-2" виключити.
2. У статті 101: доповнити статтю новим пунктом 4 такого змісту: "4) митні органи - в справах про контрабанду;". У зв'язку з
цим пункти 4, 5, 6 і 7 цієї статті вважати відповідно пунктами 5,
6, 7 і 8; із пункту 2 цієї статті виключити слово "державної".
3. У статті 112: у частині першій цифри "72-74, 77, 92-99" і "56-62, 62-1,
64, 65" замінити відповідно цифрами "72, 73, 77, 77-1, 93-99" і
"56, 56-1, 57-60, 62"; із частини першої виключити слово "державної", а із частини
четвертої - цифри "80-1, 80-2".
4. У статті 155: у частині другій цифри "56-65" замінити цифрами "56, 56-1,
57-60, 62, 63"; із частини шостої слова "іншим законодавством Союзу РСР і"
виключити.

( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 92-IV
( 92-15 ) від 11.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
IV. У Кодексі Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984
р., додаток до N 51, ст.1122; 1986 р., N 15, ст.326; 1987 р.,
N 25, ст.453):
1. Статтю 186-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 186-1. Незаконні дії щодо державних нагород
Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена,
медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх
привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи
незаконне зберігання - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу до
половини офіційно встановленого мінімального розміру заробітної
плати".
2. У частині першій статті 162 слова "в тому числі спекуляція
цими цінностями, якщо вартість предмета незаконної операції не
перевищує двадцяти п'яти карбованців" замінити словами "якщо
вартість предмета незаконної операції не перевищує одного офіційно
встановленого мінімального розміру заробітної плати".
V. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування в
газеті "Голос України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 червня 1992 року
N 2468-XIIвверх