Документ 2464-XII, предыдущая редакция — Редакция от 01.06.2002, основание - 3018-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про судоустрій Української РСР",
Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального
кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.508 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2465-XII ( 2465-12 ) від 17.06.92, ВВР, 1992, N 35, ст.509 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 - набуває чинності з
01.06.2002 року, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180 )

( Розділ I втратив чинність з 01.06.2002 року на підставі
Закону N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 )
II. В Кримінально-процесуальному кодексі Української РСР:
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 )
1. Статтю 17 викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Колегіальний і одноособовий розгляд справ
Кримінальні справи в суді першої інстанції розглядаються
колегіально судом у складі трьох суддів. У випадках, передбачених цим Кодексом, розгляд справ у суді
першої інстанції здійснюється одноособово суддею, який діє від
імені суду. Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачена
можливість призначення покарання у вигляді смертної кари, в суді
першої інстанції розглядаються судом у складі двох суддів і трьох
народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються
всіма правами судді. Розгляд справ у касаційному порядку здійснюється судами у
складі трьох суддів, а в порядку судового нагляду - у складі не
менше трьох суддів".
2. Пункт перший статті 32 після слів "військовий трибунал"
доповнити словами "суддя, який одноособово розглядає справу".
Доповнити статтю 32 пунктом 5-а такого змісту:
"5-а) "Головуючий" - суддя, який головує при колегіальному
розгляді справи або розглядає справу одноособово".
3. Доповнити Кодекс статтею 33-1 такого змісту:
"Стаття 33-1. Одноособовий розгляд суддею справ
Суддя одноособово розглядає справи про злочини, передбачені
частинами першими статей 81-84, статтею 85, частиною першою
статті 86-2, статтями 87-88, частиною першою статті 89, статтями
90, 91, 95-100, 102-108-1, частинами першими статей 108-2, 108-3,
статтею 108-4, частинами першою і другою статті 109, статтями
110-116, 119, 121, частиною першою статті 122, статтями 123,
123-2, 124-139, частинами першою і другою статті 140, частиною
першою статті 141, частинами першою і другою статті 143,
частинами першими статей 144, 145, статтями 147-149, частинами
першими статей 150-151, статтями 152, 153, частинами першою і
четвертою статті 154, статтею 154-1, частинами першими статей
155, 155-1, статтею 155-2, частинами першою і другою статті
155-3, статтями 155-4, 155-5, частинами першою і другою статті
155-6, статтями 156-163-1, статтею 165, частиною першою статті
166, статтями 167, 171-173, частиною першою статті 174, частиною
першою статті 175, статтями 176-1 - 176-5, частиною першою статті
177, статтями 178-187, 187-2 - 187-5, 188-189-3, частинами
першими статей 189-4, 189-5, статтями 190, 191-205-1, частинами першою і другою статті 206, статтями 206-1 - 212, частинами
першою, другою і третьою статті 213, статтями 213-1, 214,
частиною першою статті 215, статтею 215-2, частинами першою і
другою статті 215-3, статтями 215-4, 217, частинами першими
статей 217-1, 218, статтею 219, частиною першою статті 220,
частинами першою і другою статті 220-1, частинами першими статей
221, 221-1, статтями 222, 224-228-1, частиною першою статті
228-2, статтею 228-4, частиною першою статті 228-5, статтею 229,
частинами першими статей 229-2, 229-3, 229-5, статтями 229-6,
229-7, 229-8, частиною першою статті 229-9, статтею 229-11,
пунктами "а" статей 232-235, статтею 237, пунктами "а", "б"
статті 238, пунктами "а", "в" статті 239, пунктами "а", "б"
статті 240, пунктами "а", "в", "г" статті 244, пунктами "а"
статей 245, 245-1, пунктами "а", "г" статті 249, пунктами "а"
статей 250, 251, пунктами "а", "в", "г" статті 252, пунктами "а",
"б", "г" статті 253, пунктом "а" статей 254, 254-1 Кримінального
кодексу Української РСР.
За згодою обвинуваченого суддя одноособово розглядає справи
про злочини, передбачені частинами другою і третьою статті 81,
частинами другими статей 82-84, частиною другою статті 86-2,
частиною першою статті 101, частинами другими статей 108-2, 108-3,
частиною третьою статті 109, частинами першими статей 117, 118,
статтею 120, частиною другою статті 122, частиною четвертою статті
123-1, частиною третьою статті 140, частинами другою і третьою
статті 141, частинами другими статей 144, 145, 154, 155, 155-1,
частиною третьою статті 155-3, частиною другою статті 166,
частинами першими статей 169, 170, частинами другими статей 174,
175, 177, частиною третьою статті 206, частиною четвертою статті
213, частиною третьою статті 215-3, частинами другими статей
217-1, 218, частиною третьою статті 220-1, частиною першою статті
223, частинами другими статей 229-3, 229-9, пунктом "в" статті
240, пунктами "а", "в" статті 241, пунктом "а" статті 243, пунктом
"д" статті 244, пунктом "в" статті 254-1 Кримінального кодексу
Української РСР".
4. Доповнити статтю 57 після частини другої частиною третьою
такого змісту:
"Заява про відвід судді, який одноособово розглядає справу,
подається у письмовому вигляді не менш як за три дні до судового
розгляду справи. Відвід, заявлений судді, який одноособово
розглядає справу, вирішується постановою голови районного
(міського) народного суду. Коли до складу районного (міського)
народного суду обрано одного суддю або коли відвід заявлено
голові районного (міського) народного суду, питання про відвід
вирішується постановою голови міжрайонного (окружного) суду. В
такому ж порядку вирішується питання про відвід, заявлений в
судовому засіданні".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати частинами
четвертою і п'ятою.
5. Частину другу статті 58 доповнити реченням такого змісту:
"Якщо справа розглядається суддею одноособово, він одноособово
вирішує питання про відвід прокурора".
6. Останнє речення частини другої статті 62 викласти в такій
редакції: "Відвід, заявлений під час судового розгляду секретареві
судового засідання, перекладачеві, експертові і спеціалістові,
вирішується судом або суддею, який одноособово розглядає справу".
7. Частину третю статті 88 доповнити реченням такого змісту:
"Коли справа розглядалась суддею одноособово, він одноособово
розглядає зауваження на протокол судового засідання".
Частину четверту статті після слова "ухвалу" доповнити
словами "а суддя - постанову".
Частину п'яту після слова "суду" доповнити словами "чи
постанова судді".
8. В частині першій статті 90 після слова "суду" доповнити
словами "постановою судді".
9. Частину шосту статті 93 після слова "ухвалу" доповнити
словами "а суддя - постанову".
10. Частину другу статті 237 викласти в такій редакції:
"У справах про злочини, за які мірою покарання може бути
призначено смертну кару, проводиться розпорядче засідання суду.
При цьому незалежно від підстав внесення справи в розпорядче
засідання суд вирішує всі питання, віднесені до відання
розпорядчого засідання".
11. Назву статті 244 після слова "засіданні" доповнити
словами "чи судді одноособово".
Частину першу статті після слова "засіданні" доповнити
словами "чи суддя одноособово".
Частину другу статті після слова "ухвалі" доповнити словами
"а суддя - в постанові".
12. Назву статті 245 після слова "засіданні" доповнити
словами "чи суддею одноособово".
Частину першу статті після слова "ухвалу" доповнити словами
"а суддя - постанову".
Частину другу статті після слова "засіданні" доповнити
словами "чи суддя одноособово".
13. Доповнити статтю 273 частиною четвертою такого змісту:
"При одноособовому розгляді справи в зазначених у цій статті
випадках суддя виносить постанови".
14. Частину першу статті 276 після слова "ухвалу" доповнити
словами "а суддя - постанову".
Частину четверту цієї статті після слова "суду" доповнити
словами "чи постанова судді".
15. Перше речення частини першої статті 278 після слова
"ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову". Друге речення
після слова "ухвалу" доповнити словом "(постанову)", а після слова
"суд" доповнити словом "(суддя)".
16. Друге речення частини другої статті 280 після слова
"суду" доповнити словами "чи постановою судді".
17. Частину другу статті 281 після слова "ухвалою" доповнити
словами "а суддя - постановою".
Частину четверту після слова "ухвала" доповнити словом
"(постанова)".
18. Статтю 282 після слова "ухвалою" доповнити словами "а
суддя - постановою".
19. Статтю 283 доповнити частиною другою такого змісту:
"У справах, зазначених у частині другій статті 33-1, суддя
з'ясовує у кожного з підсудних, чи погоджується він на розгляд
справи суддею одноособово. При незгоді будь-кого з підсудних на
розгляд справи суддею одноособово справа розглядається
колегіально. Заява підсудного про розгляд справи суддею
одноособово чи судом у складі трьох суддів є обов'язковою як для
суду, так і для самого підсудного".
20. Частину другу статті 288 після слова "ухвалу" доповнити
словами "а суддя - постанову".
21. Статтю 292 після слова "ухвалу" доповнити словами "а
суддя - постанову".
22. Частину третю статті 296 після слова "ухвалою" доповнити
словами "а суддя - постановою".
23. Частину другу статті 299 після слова "суду" доповнити
словами "чи постановою судді".
24. Частину п'яту статті 310 після слова "ухвалу" доповнити
словами "а суддя - постанову".
25. Частину першу статті 312 після слова "ухвалою" доповнити
словами "а суддя - постановою".
26. Статтю 316 після слова "ухвалу" доповнити словами "а
суддя - постанову".
27. Статтю 317 після слова "ухвалу" доповнити словами "а
суддя - постанову".
28. Частину першу статті 326 після слова "ухвалою" доповнити
словами "а суддя - постановою".
29. Перше речення частини першої статті 339 викласти в такій
редакції: "Вирок підписують усі судді чи один суддя, коли справа
розглядалась ним одноособово".
30. Статтю 340 після слова "ухвалу" доповнити словами "а
суддя - окрему постанову".
31. Частину першу статті 346 після слова "ухвалою" доповнити
словами "а суддя - постановою".
32. Пункт перший частини першої статті 348 після слова
"народних" доповнити словами "окружних (міжрайонних)".
33. Частину другу статті 351 після слова "суду" доповнити
словами "чи постанова судді".
34. В частині першій статті 407 слова "районним (міським)
народним судом" замінити словами "суддею районного (міського)
народного суду".
В частині другій цієї статті слова "військовим трибуналом"
замінити словами "суддею військового трибуналу".
В частинах п'ятій, шостій, сьомій слова "ухвали", "ухвала",
"ухвали" замінити відповідно словами "постанови", "постанова",
"постанови".
35. В частині першій статті 407-1 слова "районним (міським)
народним судом" замінити словами "суддею районного (міського)
народного суду".
В частині третій цієї статті слово "ухвали" замінити словом
"постанови".
36. В частині першій статті 408 слова "суд" і "ухвалу"
замінити відповідно словами "суддя районного (міського) народного
суду" і "постанову".
В частині другій статті слово "суд" замінити словом "суддя".
В частині третій статті слова "суд" і "ухвалу" замінити
відповідно словами "суддя" і "постанову".
37. У статті 408-1 слова "районним (міським) народним судом"
замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".
38. У статті 408-2 слова "районним (міським) народним судом"
і "ухвала" замінити відповідно словами "суддею районного
(міського) народного суду" і "постанова судді".
39. В частині другій статті 409 слова "районним (міським)
народним судом" і "військовим трибуналом" замінити відповідно
словами "суддею районного (міського) народного суду" і "суддею
військового трибуналу".
В частині третій статті слова "районним (міським) народним
судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного
суду".
В частині четвертій статті слова "військовий трибунал"
замінити словами "суддя військового трибуналу".
40. У статті 409-1 слова "районним (міським) народним судом"
і "ухвала суду" замінити відповідно словами "суддею районного
(міського) народного суду" і "постанова судді".
41. В частинах першій і другій статті 410 слова "районним
(міським) народним судом" замінити словами "суддею районного
(міського) народного суду".
В частинах п'ятій, шостій і сьомій статті слова "ухвалу",
"ухвала суду", "ухвали" замінити відповідно словами "постанову",
"постанова судді", "постанови".
42. Частину четверту статті 411 викласти в такій редакції:
"Розгляд справи починається доповіддю судді, після чого
заслуховуються пояснення осіб, що з'явились в судове засідання, і
думка прокурора. Потім суддя виходить до нарадчої кімнати для
винесення постанови".
43. В частинах першій і другій статті 411-1 слова "районним
(міським) народним судом" замінити словами "суддею районного
(міського) народного суду".
В частині третій статті слова "суд" і "судом" замінити
відповідно словами "суддя" і "суддею".
Частину четверту статті викласти в такій редакції:
"Після доповіді судді заслуховуються пояснення осіб,
викликаних в судове засідання, і думка прокурора, після чого суддя
в нарадчій кімнаті виносить постанову".
У частині п'ятій статті слова "ухвала суду" замінити словами
"постанова судді".
44. Статтю 413 викласти в такій редакції:
"Коли щодо засудженого є вирок, який не виконано і про який
не було відомо суду, що постановив останній за часом вирок, суд за
місцем виконання вироку зобов'язаний визначити порядок
застосування покарання за всіма вироками відповідно до статті 43
Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05, 2002-05 ). Це
питання вирішується в порядку, передбаченому статтею 411 цього
Кодексу: постановою судді районного (міського) народного суду,
якщо всі вироки постановлені суддями одноособово; ухвалою
районного (міського) народного суду, якщо хоча б один з вироків
постановлено районним (міським) народним судом у колегіальному
складі; ухвалою обласного, Київського міського суду, якщо хоча б
один з вироків постановлено обласним, Київським міським судом".
45. У статті 414 слова "районними (міськими) народними
судами", "судом", "суд", "ухвалу", "ухвала суду" замінити
відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду",
"суддею", "суддя", "постанову", "постанова судді".
46. У статті 414-1 слова "районним (міським) народним судом",
"судом", "висновок", "суд", "ухвалу", "ухвала суду" замінити
відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду",
"суддею", "думка", "суддя", "постанову", "постанова судді".
47. Перше речення частини першої статті 421 після слова
"ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову". Друге речення
цієї частини після слова "ухвала" доповнити словом "(постанова)".
Частину другу після слова "ухвалу" доповнити словами "а
суддя - постанову".
Частину третю після слова "ухвалою" доповнити словами "а
суддя - постановою".
48. Частину першу статті 422 після слова "суду" доповнити
словами "чи постановою судді".
49. Частину першу статті 423 після слова "ухвалу" доповнити
словами "а суддя - постанову".
Частину другу статті після слова "ухвала" доповнити словом
"(постанова)".
50. Назву і текст статті 424 після слів "ухвали" і "ухвала"
доповнити відповідно словами "(постанови)" і "(постанова)".
51. У пунктах другому і третьому частини першої статті 427
слово "судом" замінити словом "суддею".
52. В частині першій статті 430 слова "суд" і "ухвалу"
замінити відповідно словами "суддя" і "постанову".
Частину другу статті виключити.
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати частинами
другою і третьою.
В частині другій слова "ухвалі суду чи" виключити.
В частині третій слова "ухвала суду чи" виключити.
53. Частину першу статті 447 після слова "ухвалу" доповнити
словами "а суддя - постанову".
III. У Цивільному процесуальному кодексі Української РСР
( 1501-06, 1502-06 ):
1. Статті 7, 16 викласти в новій редакції:
"Стаття 7. Колегіальний і одноособовий розгляд справ
Цивільні справи у всіх судах розглядаються колегіально або
одноособово суддями, обраними у встановленому порядку. При колегіальному розгляді справ судді користуються рівними
правами з головуючим у судовому засіданні у вирішенні всіх питань,
що виникають при розгляді справи і постановленні рішення".
"Стаття 16. Склад суду
Розгляд цивільних справ у всіх судах першої інстанції
провадиться в складі трьох суддів або суддею одноособово. Розгляд справ у касаційному порядку здійснюється у складі
трьох суддів, а в порядку судового нагляду - у складі не менше
трьох суддів; у президії обласного, Київського міського судів - у
складі більшості членів президії; у Пленумі Верховного Суду
України - при наявності не менше двох третин складу Пленуму. Питання, пов'язані з рухом справи у суді, діями судді по
підготовці справи, виконанням судових рішень, вирішуються суддею
одноособово, крім випадків, коли ці питання виникають у судовому
засіданні під час розгляду справи у колегіальному складі суддів".
2. Доповнити частину першу статті 17 словами: "а при
одноособовому розгляді справи - суддею".
3. Доповнити статтю 22 після частини третьої новою частиною
такого змісту:
"При одноособовому розгляді справи, заява про відвід судді
подається не менш як за три дні до початку розгляду справи.
Відвід, заявлений судді, який одноособово розглядає справу,
вирішується головою районного (міського) народного суду. Якщо
відвід заявлено у судовому засіданні з підстав, про які особа,
яка заявляє відвід, дізналась в процесі розгляду справи, суддя
відкладає розгляд справи до вирішення заяви про його відвід у
встановленому порядку. Якщо до складу районного (міського)
народного суду обрано одного суддю, питання про його відвід
вирішується головою міжрайонного (окружного) суду".
У зв'язку з цим частини четверту і п'яту статті вважати
відповідно частинами п'ятою і шостою.
4. Доповнити Кодекс статтею 124-1 такого змісту:
"Стаття 124-1. Одноособовий розгляд справ у порядку
позовного провадження
Суддя одноособово розглядає всі цивільні справи, підвідомчі
суду, крім справ по спорах про визначення місця проживання і
відібрання дитини, позбавлення батьківських прав, встановлення
батьківства, про поновлення на роботі, виселення, які
розглядаються колегіально. Якщо в справі об'єднані позовні вимоги, частина яких підлягає
колегіальному розгляду, справа розглядається колегіально".
5. Частину другу статті 201 викласти в новій редакції:
"В разі незгоди головуючого з поданими зауваженнями вони
вносяться на розгляд судового засідання у тому ж складі суду, який
розглядав справу, а якщо це неможливо, зауваження розглядаються
судом, у складі якого повинні бути двоє з суддів, які брали участь
у розгляді справи. В необхідних випадках викликаються особи, які
подали зауваження на протокол. Розглянувши зауваження, суд
постановляє ухвалу, якою посвідчує правильність зауважень або
відхиляє їх. В разі пропуску строку для подання зауважень
головуючий залишає їх без розгляду, якщо не знайде підстав для
поновлення строку. Якщо справа розглядалась суддею одноособово,
він розглядає зауваження на протокол одноособово. Зауваження на
протокол у всіх випадках приєднуються до справи".
6. Частину другу статті 209 доповнити словами "а при
одноособовому розгляді справи - суддею, який розглядав дану
справу".
Частину третю статті 209 доповнити словами "при
колегіальному розгляді справи".
У частині четвертій останнє речення викласти в такій
редакції: "Резолютивна частина рішення підписується відповідно
всім складом суду або суддею і приєднується до справи".
7. Статтю 237 доповнити частиною другою такого змісту:
"Справи, перелічені в статті 236 цього Кодексу, вирішуються
суддею одноособово, крім справ за заявами про дачу висновку з
питань наявності підстав для скасування рішення про реєстрацію
кандидата в депутати та по скаргах на рішення, прийняті відносно
релігійних організацій, які розглядаються у колегіальному складі".
8. Статтю 255 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Справи, перелічені в статті 254, розглядаються суддею
одноособово, крім справ про визнання громадянина недієздатним, які
розглядаються судом колегіально".
9. Виключити слова "народні засідателі" із статей 8, 17, 18,
20, 22, 23, 190.
10. В частині п'ятій статті 17 і статті 178 слова
"головуючого чи народного засідателя" замінити словами "одного з
суддів".
В частинах перших статей 18, 20 слово "суддя" замінити словом
"судді".
В частині другій статті 197 слова "під час наради" замінити
словами "при постановленні рішення".
В частині першій статті 211 слова "народних засідателів"
замінити словами "суддів при колегіальному розгляді справи".
11. Частину другу статті 233 після слів "складом суду"
доповнити словами "а при одноособовому розгляді справи - суддею".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 червня 1992 року
N 2464-XIIвверх