Документ 246-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 20.03.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.03.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2019 р. № 246
Київ

Про утворення державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр” та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства молоді та спорту щодо утворення державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр”, розмістивши її по вул. Еспланадній, 17, у м. Києві.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству молоді та спорту розробити та затвердити до 1 травня 2019 р. Положення про державну установу “Всеукраїнський молодіжний центр”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2019 р. № 246

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544) доповнити розділом XXXVIII такого змісту:

“Найменування посади

Діапазон розрядів за
Єдиною тарифною сіткою

XXXVIII. Молодіжні центри державної та комунальної форми власності

1. Державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр”

Керівні працівники

Директор молодіжного центру

19

Керівник (начальник) відділу

15-16

Професіонали та фахівці

Професіонали та фахівці усіх категорій

9-12

2. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські молодіжні центри

Керівні працівники

Директор молодіжного центру

16-18

Керівник (начальник) відділу

14-15

Професіонали та фахівці

Професіонали та фахівці усіх категорій

8-12

3. Районні, міські, районні в місті, селищні, сільські молодіжні центри

Керівні працівники

Директор молодіжного центру

14-15

Керівник (начальник) відділу

13-14

Професіонали та фахівці

Фахівець

8-12”.

2. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738; 2018 р., № 25, ст. 899, № 31, ст. 1091, № 46, ст. 1610), цифри і слова “2017 та 2018 роках” замінити цифрами і словом “2017-2019 роках”.

3. У пункті 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 542; 2016 р., № 21, ст. 828; 2018 р., № 25, ст. 899):

1) в абзаці п’ятому підпункту 2 цифри і слова “2017 та 2018 роках” замінити цифрами і словом “2017-2019 роках”;

2) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

“4) забезпечення діяльності державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр” (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, службові відрядження в межах України, оренда приміщень та обладнання, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних послуг, проведення поточного ремонту приміщень і технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з поштового, телефонного зв’язку, користування Інтернетом, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщення, забезпечення його охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, здійснення обов’язкових платежів до бюджету).”.

4. Пункт 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1447), доповнити підпунктом 7-1 такого змісту:

“7-1) сприяє в установленому порядку розвитку молодіжних центрів в Україні, у тому числі здійснює управління державною установою “Всеукраїнський молодіжний центр”;”.

5. У додатках до Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 21, ст. 828; 2018 р., № 72, ст. 2440):

1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

196828,8

8 824,8

15 145,5

53 728,5

62862,9

56 267,1

Місцеві бюджети

277 882,58

47 363,92

49 201,22

54 642,58

60 186,85

66 488,01

Інші джерела

13 613,31

2 323,8

2 289,51

2750

3000

3250

______
Усього

488324,69

58 512,52

66 636,23

111 121,08

126 049,75

126 005,11”;

2) у додатку 2:

пункт 3 викласти в такій редакції:

{Текст змін до додатка 2}

пункт 9 викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів
для виконання завдань,
тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

9. Надання фінансової підтримки  молодіжній організації
“Пласт - Національна скаутська організація України”

кількість дітей та молоді, осіб

31547


8547

9000

14000

 

проведення міжнародних та всеукраїнських заходів, акцій, ігор, змагань, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами

Мінмолодьспорт

державний бюджет

17 000


5000

5000

7000


Разом за завданням 9


31547


8547

9000

14000

 

 

 


17 000


5000

5000

7000”;


позицію “Усього за Програмою” викласти в такій редакції:

“Усього за Програмою


488324,69

58 512,52

66 636,23

111 121,08

126049,75

126 005,11

у тому числі


державний бюджет

196828,8

8 824,8

15 145,5

53 728,5

62862,9

56 267,1місцеві
бюджети

277 882,58

47 363,92

49 201,22

54 642,58

60 186,85

66 488,01інші джерела

13 613,31

2 323,8

2 289,51

2750

3000

3250”;

3) у додатку 3:

пункти 3 і 9 викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показників
виконання завдання

Одиниця виміру

усього

Значення показників

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)

чисельність працівників, що працюють з молоддю, із числа державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громадських організацій, що брали участь у програмі “Молодіжний працівник”

осіб

144756

19356

23281

28761

35892

37466


кількість діючих установ, що працюють з молоддю, у тому числі державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр”

одиниць

19

18

18

18

19

18


кількість досліджень/опитувань/ моніторингів про становище молоді в Україні, одиниць

одиниць

14

1

2

3

4

4”;

“9. Надання фінансової підтримки молодіжній організації “Пласт - Національна скаутська організація України”

чисельність дітей та молоді, що залучені до виконання заходів молодіжної організації “Пласт - Національна скаутська організація України”

осіб

17547


8547

9000

14000”.


6. Пункт 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 94, ст. 2855) після слів “працівників державних центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики та із зимових видів спорту” доповнити словами “; працівників державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр”.

7. У Типовому положенні про молодіжний центр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1014 “Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 116, № 80, ст. 2679):

1) пункт 2-1 викласти в такій редакції:

“2-1. Мережа центрів в Україні складається з центру всеукраїнського рівня, що належить до сфери управління Мінмолодьспорту (далі - Всеукраїнський молодіжний центр), Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських (далі - регіональні центри), районних, міських, районних у містах, селищних, сільських центрів (далі - місцеві центри).”;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Засновниками центрів (далі - засновники) державної форми власності може бути Мінмолодьспорт, комунальної форми власності - органи місцевого самоврядування, приватної форми власності - юридичні та/або фізичні особи.”;

3) доповнити Типове положення пунктами 7-1 і 8-2 такого змісту:

“7-1. Основними завданнями Всеукраїнського молодіжного центру є:

1) сприяння створенню та розвитку центрів в Україні;

2) здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності центрів;

3) організація та проведення міжнародних та всеукраїнських заходів з метою реалізації державної політики, виконання пріоритетних завдань у молодіжній сфері, проведення на належному рівні молодіжної роботи та задоволення потреб молоді;

4) вивчення, проведення аналізу та впровадження на всеукраїнському рівні кращих міжнародних практик, інноваційних форм і методів роботи з молоддю та підвищення рівня якості роботи центрів;

5) організація процесу присудження Національного знака якості для молодіжних центрів та здійснення моніторингу за якістю діяльності центрів відповідно до процедури та критеріїв якості, затверджених Мінмолодьспортом.”;

“8-2. Всеукраїнський молодіжний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить аналіз діяльності центрів, оцінку потреб молоді та стан забезпечення якості наданих центрами послуг;

2) готує пропозиції Мінмолодьспорту щодо розвитку мережі центрів;

3) сприяє обміну досвідом та налагодженню співпраці між центрами;

4) вивчає, аналізує та впроваджує на всеукраїнському рівні інноваційні форми і методи роботи з молоддю;

5) здійснює заходи з метою підвищення рівня якості роботи центрів;

6) організовує та проводить міжнародні та всеукраїнські заходи з метою реалізації державної політики, виконання пріоритетних завдань у молодіжній сфері, проведення на належному рівні роботи з молоддю та задоволення потреб молоді, у тому числі здійснює навчання працівників центрів з метою підвищення якості надання ними послуг;

7) поширює інформацію про наявні можливості для молоді та забезпечує такою інформацією центри шляхом проведення інформаційних кампаній, видання поліграфічної продукції, виготовлення і розміщення просвітницьких роликів та соціальної реклами, у тому числі через засоби масової інформації та соціальні мережі;

8) впроваджує у центрах кращі міжнародні практики та стандарти європейської молодіжної політики відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

9) організовує процес присудження Національного знака якості для молодіжних центрів та здійснює моніторинг за якістю діяльності центрів відповідно до процедури та критеріїв якості, затверджених Мінмолодьспортом;

10) узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно діяльності центрів та проведеної роботи в молодіжній сфері і подає їх Мінмолодьспорту;

11) взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, структурними підрозділами місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнівського та студентського самоврядування;

12) здійснює міжнародне молодіжне співробітництво щодо розвитку мережі центрів.”.вверх