Документ 2402-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 01.07.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.08.2010. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про систему інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу України"
щодо здійснення державного технічного нагляду
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 38, ст.511 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про систему інженерно-технічного
забезпечення агропромислового комплексу України" ( 229-16 )
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 47, ст. 464;
2009 р., N 10-11, ст. 137) такі зміни:
1. Пункт 2 частини першої статті 1 доповнити реченням такого
змісту:
"До машин відносяться трактори, самохідні шасі, самохідні
сільськогосподарські, дорожньо-будівельні та меліоративні машини,
сільськогосподарська техніка, інші механізми відповідно до Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), що беруть участь у русі на
вулично-дорожній мережі загального користування під час переїзду
до/з місця виконання робіт у встановленому законодавством порядку,
перелік видів яких ведеться і постійно оновлюється в електронному
вигляді уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади
з питань аграрної політики".
2. Частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
"1. Державний технічний нагляд за відповідністю машин вимогам
безпеки здійснюється уповноваженим органом центрального органу
виконавчої влади з питань аграрної політики - Головною інспекцією
державного технічного нагляду та її територіальними органами -
інспекціями державного технічного нагляду, які діють в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно
до законодавства.
Головна інспекція державного технічного нагляду та її
територіальні органи становлять єдину систему органів державного
технічного нагляду.
Головна інспекція державного технічного нагляду є головним
органом у єдиній системі органів державного технічного нагляду,
який спрямовує, координує та контролює роботу її територіальних
органів.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
взаємодіють з органами державного технічного нагляду та сприяють у
здійсненні їх функцій".
3. У статті 21:
1) у частині першій:
пункт 3 після слова "машин" доповнити словами "і механізмів",
а слова "підконтрольних інспекціям" замінити словами
"зареєстрованих інспекціями";
пункти 5, 6 і 10 викласти в такій редакції:
"5) здійснення відомчої реєстрації та обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів, видачі на них номерних знаків та
відповідних реєстраційних документів, ведення автоматизованого
обліку зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів та систематизація
відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру,
держателем якого є уповноважений орган центрального органу
виконавчої влади з питань аграрної політики;
6) проведення відповідно до законодавства державних технічних
оглядів машин, зареєстрованих в установленому порядку, та
здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства
акредитованими суб'єктами господарювання, які проводять перевірку
технічного стану та ідентифікацію машин.
Порядок здійснення такого контролю затверджується центральним
органом виконавчої влади з питань аграрної політики";
"10) перевірка відповідності матеріально-технічної бази та
методичного забезпечення закладів з підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому
законодавством порядку, надання висновків про відповідність
матеріально-технічної бази, методичного забезпечення та
оснащеності навчального процесу для розгляду питання відповідними
органами про акредитацію та видачу їм ліцензій на право підготовки
трактористів-машиністів самохідних машин, прийняття теоретичних і
практичних іспитів для отримання права на керування машинами та
видача за їх результатами посвідчень тракториста-машиніста";
у пункті 11 слова "сільськогосподарської техніки та" замінити
словом "машин";
доповнити пунктами 12 і 13 такого змісту:
"12) проведення незалежної технічної експертизи при
визначенні причин виходу з ладу сільськогосподарських машин у
процесі розгляду претензій покупців до виробників (продавців) чи
виконавців послуг технічного сервісу з приводу якості зазначених
машин і послуг у період гарантійних строків експлуатації
відповідно до вимог Закону України "Про захист прав покупців
сільськогосподарських машин" ( 900-15 );
13) забезпечення у встановленому порядку суб'єктів
господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що
підлягають реєстрації в інспекціях державного технічного нагляду,
бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів
приймання-передавання машин та номерними знаками "Транзит",
організація державного контролю за дотриманням ними законодавства
у цій сфері";
2) доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
"2. З метою реалізації визначених у частині першій цієї
статті завдань органи державного технічного нагляду мають право:
безперешкодного доступу у встановленому законодавством
порядку до підприємств, установ, організацій усіх форм власності
для проведення перевірок з питань, що належать до їхньої
компетенції;
забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для
агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає
вимогам нормативних документів щодо показників якості,
технологічності та безпечності, охорони праці та охорони
навколишнього природного середовища, загрожують життю і здоров'ю
працюючих або створюють можливість виникнення аварії;
видавати керівникам підприємств, установ та організацій
обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення
виявлених порушень та недоліків з питань, що належать до їхньої
компетенції;
зупиняти машини для перевірки технічного стану в разі
наявності ознак, що свідчать про їх технічну несправність;
одержувати від посадових осіб та громадян, які мають у
власності машини та інші технічні засоби для агропромислового
комплексу, документи, необхідні для вирішення питань, що належать
до їхньої компетенції;
перевіряти у трактористів-машиністів наявність документів на
право користування і керування машинами, а також наявність
медичної довідки про стан здоров'я;
робити у передбачених законодавством випадках
трактористам-машиністам попередження (компостерну просічку) в
талоні попереджень, а за грубе порушення правил техніки безпеки та
дорожнього руху порушувати питання про позбавлення їх права
керування машинами;
вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню
державного технічного нагляду;
складати в установлених законом випадках протоколи про
адміністративні правопорушення, розглядати відповідно до закону
справи про адміністративні правопорушення і приймати за
результатами розгляду рішення про накладення штрафів та
застосовування інших санкцій, передбачених законом;
викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень
у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері
експлуатації машин та інших технічних засобів для агропромислового
комплексу;
використовувати технічні прилади, призначені для перевірки
технічного стану машин;
фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу
чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;
призначати проведення експертизи, технічної діагностики машин
та інших технічних засобів для агропромислового комплексу,
одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з
питань, що виникають під час здійснення державного технічного
нагляду;
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду
питань, що належать до їхньої компетенції;
одержувати в установленому порядку від міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
підприємств інформаційні матеріали, необхідні для виконання
покладених на них завдань;
залучати в установленому порядку незалежних експертів і
спеціалізовані організації для проведення перевірок та підготовки
висновків з питань, що належать до їхньої компетенції;
скликати наради з питань, що належать до їхньої компетенції;
брати в установленому порядку участь у роботі комісій з
розслідування причин і наслідків аварій, що сталися під час
експлуатації машин та інших технічних засобів для агропромислового
комплексу;
передавати правоохоронним органам акти перевірок та інші
матеріали з питань, що належать до їхньої компетенції;
виступати за дорученням центрального органу виконавчої влади
з питань аграрної політики замовником під час закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти;
здійснювати захист у суді своїх прав та законних інтересів.
3. Начальник Головної інспекції державного технічного нагляду
та його заступник (заступники), начальники територіальних
органів - інспекцій державного технічного нагляду, що діють в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
та їх заступники, а також інші працівники органів державного
технічного нагляду, до повноважень яких належить здійснення
державного технічного нагляду, є державними інспекторами
державного технічного нагляду.
Начальник Головної інспекції державного технічного нагляду та
його заступник (заступники) призначаються на посаду і звільняються
з посади Кабінетом Міністрів України за поданням керівника
центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
Начальники територіальних органів - інспекцій державного
технічного нагляду, що діють в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, та їх заступники
призначаються на посаду і звільняються з посади начальником
Головної інспекції державного технічного нагляду за погодженням з
головою відповідної державної адміністрації.
Чисельність державних інспекторів у територіальних органах
визначається центральним органом виконавчої влади з питань
аграрної політики з урахуванням нормативів навантаження та
наявності підконтрольних машин і обладнання, але не менше одного
державного інспектора на район та місто обласного підпорядкування.
Нормативи навантаження на одного державного інспектора
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Державні інспектори державного технічного нагляду мають
службові посвідчення та особистий штамп (печатку), зразки яких
затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань
аграрної політики.
Плата за послугу, що стягується органами державного
технічного нагляду, зараховується на спеціальні рахунки
спеціального фонду державного бюджету і використовується на
придбання та виготовлення спеціальної продукції, зміцнення
матеріально-технічної бази територіальних органів.
Розмір плати за послуги затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Державні інспектори державного технічного нагляду мають право
носіння форменого одягу та знаків розрізнення, перелік, опис та
норми забезпечення якими затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Органи державного технічного нагляду забезпечуються
службовими, спеціальними (спеціалізованими) автомобілями,
технічними засобами зв'язку та іншими матеріально-технічними
засобами, необхідними для виконання покладених на них завдань
згідно з номенклатурою цих засобів, затвердженою центральним
органом виконавчої влади з питань аграрної політики".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом та забезпечити приведення центральними органами виконавчої
влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом;
забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади
нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2402-VIвверх