Документ 2281-09, первая редакция — Принятие от 01.07.1977
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін до статті 14 Кримінального
кодексу і статті 411-1 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1977, N 28, ст. 341 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити статтю 14 Кримінального кодексу Української РСР
частиною третьою такого змісту:
"Припинення примусового лікування провадиться судом у
порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом
Української РСР". У зв'язку з цим частину третю цієї статті вважати частиною
четвертою.
2. Статтю 411-1 Кримінально-процесуального кодексу
Української РСР ( 1003-05 ) викласти в такій редакції:
"С т а т т я 411-1. Порядок застосування судом примусового
лікування до засуджених, які є
алкоголіками чи наркоманами, і його
припинення
Питання про застосування примусового лікування до засуджених,
які є алкоголіками чи наркоманами і відбувають покарання у
виправно-трудовій установі, якщо примусове лікування не було їм
призначене вироком суду відповідно до статті 14 Кримінального
кодексу УРСР, вирішується районним (міським) народним судом за
місцем відбування ними покарання за поданням адміністрації
виправно-трудової установи на підставі висновку лікарської
комісії.
Питання про припинення примусового лікування від алкоголізму
чи наркоманії, призначеного відповідно до частини 2 статті 14
Кримінального кодексу УРСР або частини 2 статті 77
Виправно-трудового кодексу УРСР, вирішується районним (міським)
народним судом за місцем знаходження виправно-трудової установи
або медичного закладу, де засуджений перебуває на лікуванні, за
поданням адміністрації цієї установи чи закладу на підставі
висновку лікарської комісії.
Суд розглядає зазначені в цій статті питання з участю
прокурора, представника адміністрації виправно-трудової установи
або медичного закладу, що звернулася з поданням, представника
лікарської комісії, що дала висновок, і, як правило, засудженого.
Неявка в судове засідання прокурора не зупиняє розгляду судом цих
питань.
Після доповіді у справі суд вислуховує пояснення викликаних
осіб і висновок прокурора, потім у нарадчій кімнаті виносить
ухвалу.
Ухвала суду в цих питаннях оскарженню не підлягає, але може
бути опротестована прокурором".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 1 липня 1977 р.
N 2281-IXвверх