Документ 228-2012-п, действует, текущая редакция — Принятие от 21.03.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.04.2012. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 березня 2012 р. № 228
Київ

Про утворення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

Відповідно до статті 9 Повітряного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

2. Затвердити Положення про Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, що додається.

3. Установити граничну чисельність працівників Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами у кількості 40 одиниць, які не є державними службовцями.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2012 р. № 228

ПОЛОЖЕННЯ
про Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

Загальні питання

1. Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами (НБРЦА) утворено відповідно до статті 9 Повітряного кодексу України постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 228.

2. Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами (далі - Національне бюро) перебуває в управлінні Кабінету Міністрів України.

3. Національне бюро є державною спеціалізованою експертною установою з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні.

4. Національне бюро у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

5. Місцезнаходження Національного бюро: Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 14.

Мета і предмет діяльності Національного бюро

6. Національне бюро утворено з метою:

1) здійснення технічного розслідування авіаційних подій, серйозних інцидентів, інцидентів, надзвичайних подій, пошкоджень цивільних повітряних суден і літальних апаратів на землі, порушень порядку використання повітряного простору, зокрема під час обслуговування та організації повітряного руху (далі - авіаційні події), що сталися на території України з цивільними повітряними суднами;

2) участі у проведенні технічного розслідування на території іноземних держав, в яких сталися авіаційні події з цивільними повітряними суднами України;

3) підготовки висновків та рекомендацій на основі збирання, аналізу, дослідження та узагальнення даних, що стосуються безпеки польотів, з метою запобігання авіаційним подіям, що сталися на території України.

7. Предметом діяльності Національного бюро є:

1) забезпечення проведення об’єктивного розслідування авіаційних подій, що сталися на території України з цивільними повітряними суднами, та авіаційних подій, що сталися на території іноземних держав з цивільними повітряними суднами України;

2) здійснення зчитування, відтворення та проведення аналізу записів бортових реєстраторів та наземних засобів об’єктивного контролю, у разі потреби - визначення технічного центру, у тому числі за кордоном;

3) забезпечення збирання інформації про виявлені експлуатаційно-льотні фактори та ризики, відхилення, аналіз, дослідження та узагальнення даних, що стосуються безпеки польотів;

4) участь у роботі міжнародних авіаційних організацій, сприяння розвитку міжнародних науково-технічних та інформаційних зв’язків у сфері технічного розслідування та запобігання авіаційним подіям;

5) вивчення та поширення передового досвіду і методів проведення незалежного розслідування, управління безпекою польотів серед персоналу авіакомпаній, працівників підприємств, установ, організацій, органів обслуговування повітряного руху, які беруть участь у проведенні розслідувань;

6) підготовка звітів та рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій;

7) надання уповноваженому органу з питань цивільної авіації, іншим заінтересованим органам виконавчої влади та авіаційним підприємствам, установам, організаціям звітів і рекомендацій за результатами розслідування авіаційних подій та рекомендацій щодо їх запобігання;

8) взаємодія з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та населенням під час організації та проведення розслідування авіаційних подій, охорони місця події та збереження речових доказів;

9) взаємодія з МЗС, консульськими установами України, компетентними міжнародними організаціями та авіаційним органом влади іноземної держави, на території якої сталася авіаційна подія з цивільним повітряним судном України або якщо це повітряне судно (обладнання) було виготовлено в Україні;

10) взаємодія з відповідними організаціями держави національної реєстрації цивільного повітряного судна або його експлуатанта, якщо авіаційна подія сталася на території України;

11) облік авіаційних подій.

Національне бюро може провадити іншу діяльність, спрямовану на досягнення мети та відповідно до предмета його діяльності, визначених цим Положенням.

Юридичний статус Національного бюро

8. Національне бюро є юридичною особою. Національне бюро набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

9. Національне бюро має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням.

10. Фінансування Національного бюро здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених законодавством.

11. Національне бюро може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, укладати договори, брати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді.

12. Національне бюро забезпечує збереження державної та комерційної таємниці, конфіденційної інформації, яка стала йому відома у зв’язку з провадженням своєї діяльності.

13. Національне бюро може:

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій матеріали, необхідні для провадження своєї діяльності;

залучати представників підприємств, установ, організацій, спеціалістів та експертів для проведення розслідування авіаційних подій;

звертатися до міжнародних організацій або відповідних організацій іноземних держав про надання допомоги в проведенні розслідування чи технічного дослідження уламків, обладнання літального апарату, інших об’єктів, що стосуються розслідування, оцінки отриманих даних бортового реєстратора;

надавати право на проведення розслідування інциденту, що стався на території України, державі національної реєстрації цивільного повітряного судна або його експлуатанта.

Майно Національного бюро

14. Майно Національного бюро є державною власністю і закріплюється за Бюро на праві оперативного управління.

15. Майно Національного бюро складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Бюро.

16. Списання та відчуження майна Національного бюро здійснюється в установленому законодавством порядку.

17. Національне бюро забезпечує цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна, у тому числі коштів.

Управління Національним бюро

18. Національне бюро очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

19. Директор Національного бюро:

1) здійснює керівництво діяльністю Національного бюро і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за діяльність Бюро;

2) представляє Національне бюро у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, органами іноземних держав, міжнародними організаціями, діє без довіреності від імені Національного бюро;

3) розпоряджається відповідно до законодавства майном Національного бюро, у тому числі коштами;

4) вчиняє від імені Національного бюро юридичні дії, у тому числі укладає договори;

5) звітує щороку до 1 лютого перед Кабінетом Міністрів України про результати діяльності Національного бюро;

6) затверджує структуру Національного бюро та положення про структурні підрозділи;

7) затверджує за погодженням з Мінфіном штатний розпис і кошторис Національного бюро;

8) визначає умови і розмір оплати праці;

9) розподіляє обов’язки між заступниками директора та керівниками структурних підрозділів Національного бюро;

10) вирішує питання добору, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

11) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Національного бюро, вживає заходів для їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

12) видає накази з питань діяльності Національного бюро;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Положення.

20. Директор Національного бюро має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням директора Бюро.

Трудовий колектив та соціальна діяльність Національного бюро

21. Відносини між адміністрацією Національного бюро і трудовим колективом регулюються колективним договором.

22. Від імені адміністрації Національного бюро колективний договір укладає директор Бюро, а від імені трудового колективу - уповноважений ним орган.

23. Умови організації та оплати праці, а також соціально-побутового забезпечення працівників Національного бюро визначаються відповідно до законодавства та колективного договору.

Облік та звітність Національного бюро

24. Національне бюро веде бухгалтерський облік своєї діяльності відповідно до законодавства.

25. Національне бюро складає відповідно до законодавства фінансову звітність.

26. Національне бюро забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх повноважень в обсягах та у строки, що передбачені законодавством.

Припинення Національного бюро

27. Національне бюро припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

28. Реорганізація та ліквідація Національного бюро проводиться у передбаченому законодавством порядку.

29. Припинення Національного бюро вважається завершеним, а Національне бюро таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.вверх