Документ 2252-IV, первая редакция — Принятие от 16.12.2004
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за незаконне
збирання з метою використання або використання
відомостей, що становлять банківську таємницю,
та за розголошення банківської таємниці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.119 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) у статті 231:
назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання
або використання відомостей, що становлять
комерційну або банківську таємницю";
в абзаці першому:
після слів "що становлять комерційну" доповнити словами "або
банківську";
слова "(комерційне шпигунство)" виключити;
2) у статті 232:
назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської
таємниці";
абзац перший після слів "Умисне розголошення комерційної"
доповнити словами "або банківської".
2. У частині третій статті 178 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) слова "з санкції
прокурора або його заступника" замінити словами "за вмотивованою
постановою судді".
3. Статтю 164-11 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2252-IVвверх