Документ 22-95-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 січня 1995 р. N 22
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про внесення змін і доповнень до Положення
про Національну координаційну раду боротьби
з наркоманією при Кабінеті Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 травня 1993 р. N 343

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Національну координаційну раду
боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня
1993 р. N 343 ( 343-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 212),
такі зміни і доповнення:
1. Пункти 3 і 4 викласти у такій редакції: "3. Основними завданнями Національної координаційної ради є:
розроблення заходів щодо забезпечення реалізації державної
політики та контролю за вживанням наркотиків в Україні;
координація діяльності заінтересованих міністерств, відомств,
інших органів державної виконавчої влади та громадських
організацій з питань протидії зловживанням наркотичними засобами
та їх незаконному обігу;
організація підготовки та виконання програм запобігання
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, вживання яких перебуває під міжнародним та
національним контролем;
вироблення на основі міжурядових та міжвідомчих угод і
домовленостей пропозицій про участь представників України в
міжнародних організаціях, симпозіумах, конференціях тощо та
здійснення заходів щодо міжнародного співробітництва у питаннях
контролю за вживанням наркотиків;
організація підготовки та внесення в установленому порядку
пропозицій про вдосконалення законодавчих та інших нормативних
актів, спрямованих на протидію зловживанням наркотичними засобами
та їх незаконному обігу;
подання звітів Урядові України і відповідним міжнародним
організаціям про стан, пов'язаний з обігом наркотичних засобів в
Україні, та здійснення заходів, спрямованих на припинення
зловживань наркотичними засобами та їх незаконного обігу.
4. Національна координаційна рада відповідно до покладених
на неї завдань:
забезпечує здійснення комплексного аналізу стану, пов'язаного
з обігом наркотичних засобів в Україні, та контролю за
дотриманням органами державної виконавчої влади законів України,
постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента
України, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів
України з питань боротьби із зловживаннями наркотичними засобами
та їх незаконним обігом;
заслуховує на своїх засіданнях посадових осіб міністерств,
відомств, інших органів державної виконавчої влади, голів
координаційних рад по боротьбі з наркоманією;
запитує у державних, громадських та інших організацій і
посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для її
діяльності;
бере участь у роботі міністерств, відомств, інших органів
державної виконавчої влади, міжвідомчих рад з питань, що належать
до її компетенції;
вносить у встановленому порядку пропозиції про розподіл
коштів і матеріальних ресурсів, спрямованих на здійснення заходів
щодо протидії зловживанням наркотичними засобами та їх
незаконному обігу;
подає за дорученням Уряду України висновки на проекти законів
та інших нормативних актів, що регулюють обіг наркотичних
засобів;
бере участь у розробленні переліку наркотичних засобів,
сильнодіючих речовин, а також речовин, що використовуються для
виробництва наркотиків та вживання яких підлягає міжнародному і
національному контролю;
розробляє рекомендації про незалежне функціонування
дозвільної системи виробництва, експорту, імпорту, торгівлі,
зберігання та застосування у законних цілях наркотичних засобів,
інших сильнодіючих речовин, а також устаткування, що
використовується для їх виготовлення;
співробітничає в установленому порядку з міжнародними
організаціями, відповідними органами зарубіжних країн, бере участь
у роботі міжнародних конференцій, нарад, семінарів з проблем
боротьби з незаконним вживанням наркотиків. Здійснює контроль за
ходом виконання міністерствами і відомствами забов'язань України,
передбачених міжнародними угодами в цій галузі;
утворює у разі потреби експертні комісії, залучає фахівців
до проведення розроблень, експертиз, наукових досліджень з
проблем протидії зловживанням наркотичними засобами та їх
незаконному обігу;
вносить у встановленому порядку пропозиції з питань, які
потребують рішення Уряду України";
3. Пункти 7, 8 і 9 викласти у такій редакції:
"7. Національна координаційна рада створюється у складі
голови - Віце-прем'єр-міністра України, двох заступників голови,
відповідального секретаря та членів Ради з числа керівних
працівників міністерств, відомств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, організацій, установ, провідних вчених
та висококваліфікованих фахівців-практиків, представників
громадських організацій.
Персональний склад Національної координаційної ради
затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням її голови.
8. Національна координаційна рада самостійно визначає
порядок своєї діяльності та регламент роботи, проводить у разі
потреби засідання, але не рідше одного разу на квартал.
Рада правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні
присутні не менше двох третин її членів за умови обов'язкової
участі членів Ради - представників міністерств, відомств та інших
органів державної виконавчої влади, до компетенції яких належить
питання порядку денного.
Рішення на засіданнях Ради приймаються простою більшістю
голосів присутніх членів Ради.
До роботи Ради у разі потреби можуть залучатися посадові
особи державних органів, що не входять до її складу.
9. Рішення Національної координаційної ради оформляються у
вигляді постанов, протоколів, експертних висновків, рекомендацій
та пропозицій.
Постанови Національної координаційної ради, прийняті у межах
її компетенції, є обов'язковими для виконання міністерствами,
іншими центральними і місцевими органами державної виконавчої
влади".

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.39вверх