Документ 207-96-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 05.01.1998, основание - 2-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 березня 1996 р. N 207-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 2 ( 2-98-п ) від 05.01.98 )
Про створення міжвідомчої робочої групи з
питань координації робіт, пов'язаних з аналізом
причин та наслідків існування "тіньової"
економіки в Україні

1. Створити міжвідомчу робочу групу з питань координації
робіт, пов'язаних з аналізом причин та наслідків існування
"тіньової" економіки в Україні, у складі згідно з додатком.
2. Затвердити заходи щодо аналізу причин та наслідків
існування "тіньової" економіки в Україні (додаються).
Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
державної виконавчої влади:
забезпечити безумовне виконання заходів щодо аналізу причин
та наслідків існування "тіньової" економіки в Україні;
подавати міжвідомчій робочій групі з питань координації
робіт, пов'язаних з аналізом причин та наслідків існування
"тіньової" економіки, за її вимогою відповідну інформацію.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Інд.66
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 березня 1996 р. N 207-р
Склад
міжвідомчої робочої групи з питань
координації робіт, пов'язаних з аналізом
причин та наслідків існування
"тіньової" економіки в Україні
Науменко - заступник Міністра економіки,
Володимир Іванович керівник групи
Іванченко - заступник Міністра статистики,
Ігор Андрійович заступник керівника групи
Олійник - заступник Міністра зовнішньое-
Василь Іванович кономічних зв'язків і торгів-
лі
Груздов - заступник начальника Головної
Валерій Сергійович державної податкової інспек-
ції
Карпов - директор НДІ статистики Мінс-
Володимир Іванович тату, кандидат економічних на-
ук
Нікітіна - начальник відділу зведених на-
Ірина Миколаївна ціональних рахунків Мінстату
Воронова - директор економічного департа-
Лідія Василівна менту Національного банку (за
згодою)
Овдієнко - начальник відділу статистики
Наталія Трохимівна Держмиткому
Кезля - керівник підрозділу СБУ
Анатолій Григорович
Бінько - завідуючий відділом загальних
Ігор Федорович проблем національної безпеки
Національного інституту стра-
тегічних досліджень, професор,
доктор економічних наук
Шлемко - старший науковий консультант
Володимир Теофілович відділу загальних проблем на-
ціональної безпеки Національ-
ного інституту стратегічних
досліджень
Ревенко - завідуючий відділом статистики
Андрій Пилипович Інституту економіки Національ-
ної академії наук, доктор еко-
номічних наук (за згодою)
Цюкало - старший оперуповноважений Го-
Володимир Васильович ловного управління державної
служби боротьби з економічною
злочинністю МВС
Самусь - начальник управління контролю
Георгій Юрійович у сфері органів державної ви-
конавчої влади і оборони Го-
ловного контрольно-ревізійного
управління Мінфіну

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
ЗАХОДИ
щодо аналізу причин та наслідків
існування "тіньової" економіки в Україні ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування заходів | Відповідальні | Термін | виконавці | виконання ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Вивчення і узагальнення НДІ статистики II квартал
досвіду зарубіжних країн у Мінстату 1996 р.
визначенні обсягів "тіньової" Національний
економіки, аналізу сфери її інститут
поширення, шляхів легалізації та стратегічних
включення до системи державного досліджень із
оподаткування залученням
фахівців USAID
(KPMG BARENTS
GROUP) та
Європейського
Центру
макроекономічного
аналізу в
Україні
2. Регулярне проведення (у міру Головна державна 1996 рік
розробки та прийняття нових податкова
законодавчих актів з питань інспекція із
оподаткування) аналізу залученням
податкового законодавства з фахівців USAID
метою виявлення тих його (KPMG BARENTS
недоліків, які дають змогу GROUP)
суб'єктам господарювання уникати
оподаткування, гальмують
економічний розвиток та перехід
до ринкової економіки,
спричиняють таку недоїмку
надходжень, якої можна було б
уникнути
3. Розроблення рекомендацій та Мінстат III квартал
методологічних підходів до НДІ статистики 1996 р.
визначення видів і форм Мінстату
"тіньової" економіки, створення Інститут
системи статистичних показників економіки
"тіньової" економіки і Національної
синтетичної моделі її аналізу; академії наук
розгляд можливих джерел
інформації та методів обліку
4. Проведення вибіркового Мінстат 1996 рік
обстеження торговельних операцій НДІ статистики
на ринках Мінстату
5. Розроблення рекомендацій щодо -"- IV квартал
забезпечення повноти і 1996 р.
достовірності обліку незаконного
та прихованого виробництва
товарів і послуг, прихованих
доходів від різниці в цінах на
товари та послуги, заниження
рівнів заробітної плати,
незаконного експорту (імпорту)
товарів, обліку роздрібного
товарообігу та платних послуг на
неформальному ринку
6. Проведення аналізу напрямків Держмитком III квартал
руху товарів, які перетинають МВС 1996 р.
митний кордон, у взаємозв'язку з СБУ
правопорушеннями в економічній
сфері
7. Здійснення всебічного аналізу Держмитком 1996 рік
обсягів ввезення в Україну МЗЕЗторг
товарів широкого вжитку фізичними
особами
8. Аналіз фактів порушення МЗЕЗторг III квартал
суб'єктами господарювання 1996 р.
податкового, валютного, митного
законодавства України у процесі
провадження зовнішньоекономічної
діяльності
9. Проведення порівняльного Держмитком 1996 рік
аналізу даних вантажних митних МЗЕЗторг
декларацій та звітності Мінстат
підприємств щодо
зовнішньоекономічних послуг з
даними країн-партнерів з метою
визначення обсягів експорту
продукції поза легальними
каналами
10. Проведення аналізу корисливих МВС I квартал
злочинів, скоєних у 1995 році, та 1996 р.
заподіяних ними збитків
11. Здійснення аналізу фактів Національний банк II квартал
неповернення кредитів та МВС 1996 р.
визначення суми неповернених СБУ
кредитів категорії "безнадійних"
за станом на певну дату (за
визначенням Національного банку)
12. Проведення експериментального Мінстат 1997 рік
обстеження з метою визначення Мінпраці
обсягів зайнятості населення у Національний
неформальному секторі економіки інститут
стратегічних
досліджень
13. Проведення аналізу осідання Національний банк II квартал
грошей в обігу з розподілом за 1996 р.
групами населення і підприємств
(з використанням експертних
оцінок Національного банку)
14. Аналіз стану та тенденцій Мінекономіки II квартал
взаємозв'язку товарообігу з Мінфін 1996 р.
грошовими доходами населення МЗЕЗторг
15. Аналіз явища переміщення МЗЕЗторг 1996 рік
капіталу (втечі капіталу) з Держмитком
України до інших держав внаслідок
заниження вартості експорту та
завищення вартості імпорту
(застосування "подвійних
контрактів")
16. Проведення вибіркового МЗЕЗторг -"-
обстеження бартерних угод між
підприємствами з метою виявлення
тих, справжня вартість яких
приховується (недооцінюється), і
порівняльного аналізу офіційно
поданих в угодах цін та
міжнародних (регіональних)
стандартів з тими, які фактично
використовуються
17. Проведення станом на певну Головна -"-
дату (за визначенням Верховної державна
Ради України) одноразового податкова
декларування доходів, майна, інспекція
валютних вкладів, цінних паперів
та інших цінностей громадян, які
постійно проживають в Україні
18. Розроблення пропозицій про Головна 1996 рік
внесення змін і доповнень до державна
чинного законодавства щодо: податкова
запровадження щорічного інспекція
обов'язкового декларування Мінюст
доходів громадян, які
постійно проживають в Україні
надання права державним Мінфін -"-
податковим інспекціям одержувати Мінюст
від громадян відомості про
джерела отримання доходів та
документи про сплату податків з
цих доходів і в разі виявлення у
громадян доходів, не
підтверджених документами про їх
походження, стягувати прибутковий
податок як з доходів, отриманих
не за місцем основної роботи
встановлення порядку, за яким -"- -"-
підприємства, установи,
організації, включаючи установи
Національного банку, комерційні
банки та інші фінансово-кредитні
установи, і громадяни-підприємці,
які здійснюють одноразові
розрахунки з громадянами готівкою
у велких обсягах, повинні після
здійснення таких операцій
інформувати про це державні
податкові інспекції за місцем
проживання громадянина, а щодо
громадян-підприємців - за місцем
їх державної реєстрації за
формою, встановленою Головною
державною податковою інспекцією.вверх