Деякі питання ведення Державного земельного кадастру
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, План, Справка, Перечень от 21.03.2016205
Документ 205-2016-п, действует, текущая редакция — Принятие от 21.03.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.03.2016. Посмотреть в истории? )

підпункт 5-1 пункту 182 викласти в такій редакції:

“5-1) особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру інженерів-геодезистів, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, для виконання зазначених робіт.”;

пункт 183 після слів “Державним кадастровим реєстратором” доповнити словами “, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування”;

у пункті 187:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;”;

підпункт 2-2 виключити;

доповнити пункт підпунктами 2-3, 3-1-3-3 такого змісту:

“2-3) суб’єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав;”;

“3-1) органам державної влади;

3-2) органам місцевого самоврядування;

3-3) органам і підрозділам СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом.”;

у пункті 188:

в абзаці четвертому слова “договорами між зазначеними суб’єктами та адміністратором Державного земельного кадастру” замінити словами і цифрами “заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання за формою згідно з додатком 54”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Заява подається в паперовій чи електронній формі. Заява в електронній формі посвідчується власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника.

Надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання здійснюється адміністратором Державного земельного кадастру протягом п’яти робочих днів.”;

доповнити Порядок пунктом 188-1 такого змісту:

“188-1. Надання доступу до Державного земельного кадастру суб’єктам, зазначеним у пункті 5-1 цього Порядку, здійснюється адміністратором Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку та електронного цифрового підпису.

Послуги із забезпечення доступу суб’єктів, зазначених у пункті 5-1 цього Порядку, а саме підключення, до Державного земельного кадастру надаються адміністратором Державного земельного кадастру згідно із заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 55.

Заява подається до Держгеокадастру в паперовій чи електронній формі. Заява в електронній формі посвідчується власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника.

До заяви додається довідка про результати стажування або про виконання обов’язків Державного кадастрового реєстратора для суб’єктів, зазначених у пункті 5-1 цього Порядку.

Держгеокадастр у день надходження заяви розглядає її та передає адміністратору Державного земельного кадастру для проведення перевірки відповідності автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення вимогам, зазначеним у пункті 189 цього Порядку.

Адміністратор Державного земельного кадастру протягом трьох робочих днів проводить зазначену перевірку та надає Держгеокадастру акт перевірки за формою згідно з додатком 56.

У разі відповідності автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення вимогам, зазначеним у пункті 189 цього Порядку, Держгеокадастр протягом одного робочого дня з моменту надходження акта перевірки надає адміністратору Державного земельного кадастру дозвіл на надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру суб’єктам, зазначеним у пункті 5-1 цього Порядку, що здійснюється безоплатно протягом одного робочого дня з моменту отримання такого дозволу.”;

пункт 189 викласти в такій редакції:

“189. Автоматизоване робоче місце користувача Державного земельного кадастру повинно відповідати вимогам до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення згідно з додатком 57.

Адміністратор Державного земельного кадастру на своєму офіційному веб-сайті розміщує зазначені вимоги.”;

у пункті 190:

в абзаці дев’ятому слово “Особам” замінити словом “Суб’єктам”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Суб’єктам, зазначеним у підпунктах 2 і 2-1 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 6-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

Суб’єктам, зазначеним у підпункті 2-3 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 6-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

Суб’єктам, зазначеним у підпункті 3-1 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 4-6 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

Територіальним органам центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається в межах території дії їх повноважень.

Суб’єктам, зазначеним у підпункті 3-2 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 4-6 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається:

сільським, селищним, міським радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - району;

обласним радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - області;

Київській та Севастопольській міським радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - мм. Києва та Севастополя.

Суб’єктам, зазначеним у підпункті 3-3 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).”;

у пункті 195:

у підпункті 1 цифру “7” замінити цифрою “8”;

у підпункті 2 цифру “8” замінити цифрою “9”;

доповнити Порядок пунктом 195-1 такого змісту:

“195-1. За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір відповідно до частини третьої статті 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”.”;

абзац другий підпунктів 13 і 14 пункту 196 після слів “(за наявності)” доповнити словами “, крім відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату народження фізичної особи”;

пункт 199 викласти в такій редакції:

“199. Надання відомостей з Державного земельного кадастру, передбачених пунктом 198 цього Порядку, здійснюється державними кадастровими реєстраторами відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр”.”;

у тексті Порядку слова “з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру” замінити словами “з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)”;

у додатках до Порядку:

у назві і тексті додатка 7 слова “з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру” замінити словами “з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)”;

у додатку 41 розділ “Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території)” викласти в такій редакції:

“Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону, що надала довідку, яка містить узагальнену інформацію про землі (території)

Довідку підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано довідку>

Підпис

<підпис уповноваженої особи, яка надала довідку>”;

у додатку 42:

слова “Державному кадастровому реєстратору” виключити, а слова “(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)” замінити словами “(особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру)”;

слова “ викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру” замінити словами “ викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)”;

слова “ засвідчену копію документа Державного земельного кадастру” замінити словами “ копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру”;

слова “Прізвище, ім’я та по батькові Державного кадастрового реєстратора” та “Підпис Державного кадастрового реєстратора” замінити відповідно словами “Прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру” та “Підпис особи, уповноваженої надавати відомості з Державного земельного кадастру”;

додаток 43 викласти в такій редакції:


“Додаток 43
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2016 р. № 205)

ПОВІДОМЛЕННЯ

у додатку 45:

розділ “Відомості про державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць” викласти в такій редакції:

“Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру, що надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про землі у межах території адміністративно-територіальних одиниць

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

Підпис

<підпис особи, яка надала витяг>”;

слова “Державний кадастровий реєстратор” замінити словами “Особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру”;

у додатку 46:

розділ “Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який надав витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель” викласти в такій редакції:

“Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру, що надала витяг з Державного земельного кадастру відповідно до закону про обмеження у використанні земель

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг>

Підпис

<підпис особи, яка надала витяг>”;

слова “Державний кадастровий реєстратор” замінити словами “Особа, уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру”;

у додатку 47:

розділ “Відомості про державного кадастрового реєстратора (нотаріуса), який надав витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку” викласти в такій редакції:

“Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону, що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Витяг підготував та надав

<ініціали та прізвище особи, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону/найменування органу, посадовою особою якого підготовлено та надано витяг (нотаріального округу)>

Підпис

<підпис особи, яка надала витяг (нотаріуса)>”;

розділ “Відомості про Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки” викласти в такій редакції:

“Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки

Прізвище та ініціали особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки


Підпис особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки”;


у додатках 48 і 49 слова “(Держгеокадастр або найменування його територіального органу)” та “Державний кадастровий реєстратор” замінити відповідно словами “(найменування органу, уповноваженою особою якого підготовлено та надано витяг)” та “особа, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру”;

доповнити Порядок додатками 54-57 такого змісту:


“Додаток 54
до Порядку

ЗАЯВА


Додаток 55
до Порядку

ЗАЯВА


Додаток 56
до Порядку

АКТ


Додаток 57
до Порядку

ВИМОГИ
до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення

Вимоги до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру

Центральний процесор (CPU) не менше 2 Core x 2 GHz

Оперативна пам’ять (RAM) не менше 2 Gb

Вільне місце на жорсткому диску (HDD) не менше 5 Gb

Мережевий порт  не менше 10 Mbit

Вільний порт USB 2.0

Пристрій для зчитування оптичних дисків

Вимоги до програмного забезпечення

Операційна система Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 (або аналогічна за умови наявності експертного висновку у сфері технічного захисту інформації)

Антивірусне програмне забезпечення Eset NOD 32 (або аналогічне за умови наявності експертного висновку у сфері технічного захисту інформації)

Засоби захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах згідно із законодавством

_________
Примітка.


Програмне забезпечення використовується на автоматизованому робочому місці користувача з урахуванням вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2016 р. № 205

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 “Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1153).

2. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. № 901 “Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 65, ст. 2271).

3. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374).

4. Пункт 24 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 930 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3120).вверх