Документ 200/94-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 28.09.2017, основание - 2145-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 45, ст.404 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 201/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.405 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39,
ст.380 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і
спорт" ( 3808-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
1. У Законі Української РСР "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):
статтю 12 після слів "до суспільно корисної діяльності"
доповнити словами "занять фізичною культурою і спортом";
статтю 41 після слів "протезно-ортопедичних виробів"
доповнити словами "та виробів фізкультурно-спортивного
призначення".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2145-VIII
( 2145-19 ) від 05.09.2017 }

3. В Основах законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4,
ст.19):
частину першу статті 32 після слів "розвиток мережі"
доповнити словами "лікарсько-фізкультурних закладів";
частину першу статті 68 після слів "для відпочинку" доповнити
словами "фізкультурно-оздоровчих занять".
4. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 27, ст.385):
у статті 16 пункт 1 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"фахівець з фізичного виховання (фізичної підготовки)";
у зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно
абзацами восьмим і дев'ятим;
абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "представник товариства сприяння обороні України, інших
організацій, підприємств і установ".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 жовтня 1994 року
N 200/94-ВРвверх