Про Порядок погодження запрошення іноземних радників та звітування про результати їх роботи
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 18.02.1998200
Документ 200-98-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.08.2005, основание - 665-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 1998 р. N 200
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
Про Порядок погодження запрошення іноземних радників
та звітування про результати їх роботи

З метою координації діяльності іноземних радників, які
запрошуються центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок погодження запрошення іноземних
радників та звітування про результати їх роботи (додається).
2. Головному управлінню державної служби при Кабінеті
Міністрів України здійснювати контроль за роботою органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій,
на які поширюється чинність Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), пов'язаною із запрошенням в Україну іноземних
радників.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1995 р. N 83 ( 83-95-р )
у частині запрошення іноземних радників.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1998 р. N 200
ПОРЯДОК
погодження запрошення іноземних радників
та звітування про результати їх роботи

1. Запрошення іноземних радників може здійснюватись
міністерствами, іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування (далі - замовники) для надання
консультаційної допомоги у розробленні державних, регіональних та
галузевих програм ринкових перетворень, розвитку
самоврядування координації роботи з виконання міжнародних проектів
тощо.
2. Замовники погоджують з Головдержслужбою запрошення
іноземних радників, які прибувають в Україну по міжвідомчих
зв'язках. З цією метою до Головдержслужби подаються
лист-погодження і відомості про кандидатуру іноземного радника
згідно з додатками N 1 і 2, а також програма його діяльності і
необхідні матеріали про домовленість (в двох примірниках).
У програмі діяльності іноземного радника слід зазначити: мету запрошення; перелік питань, до вирішення яких він залучається; перелік структурних підрозділів та список посадових осіб, які
співпрацюватимуть з ним; очікувані результати; умови оплати праці, проживання, транспортного обслуговування,
медичного та інших видів страхування; кошторис витрат, пов'язаних з перебуванням іноземного радника
(з переліком джерел їх покриття).
3. Замовники щокварталу, не пізніше ніж 10 числа наступного
місяця, подають до Головдержслужби звіт про результати роботи
іноземних радників згідно з додатком N 3. По закінченні строку
перебування іноземного радника в Україні замовником подається до
Головдержслужби підсумковий звіт про виконання програми його
діяльності та можливість практичного використання результатів цієї
діяльності. Головдержслужба узагальнює подані звіти і надсилає інформацію
Кабінетові Міністрів України по закінченні року.

Додаток N 1
до Порядку погодження запрошення іноземних
радників та звітування про результати їх роботи
ПОГОДЖЕНО
Начальник
Головного управління державної служби
при Кабінеті Міністрів України
" " 1998 р.

Прошу погодити запрошення іноземного радника __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я) __________________________________________________________________
(країна проживання) __________________________________________________________________
(місце роботи і посада)
до _______________________________________________________________
(назва органу, установи, підприємства) з метою __________________________________________________________
у період з "____" ______________________ до "____" ______________
Приїзд організовується відповідно до ________________________ __________________________________________________________________
за рекомендацією _________________________________________________
(зазначити організацію) та фінансується __________________________________________________
(джерела та умови фінансування) __________________________________________________________________

________________________
(підпис керівника)
МП
Додаток N 2
до Порядку погодження запрошення іноземних
радників та звітування про результати їх роботи
ВІДОМОСТІ
про кандидатуру іноземного радника
Прізвище, ім'я ___________________________________________________
Дата народження __________________________________________________
Освіта (коли і який заклад закінчено), фах за освітою ____________ __________________________________________________________________
Досвід попередньої роботи ________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Володіння українською (російською) мовою _________________________ __________________________________________________________________
(вільно, може спілкуватися, з перекладачем)

Додаток N З
до Порядку погодження запрошення іноземних
радників та звітування про результати їх роботи
ЗВІТ
про результати діяльності іноземних радників
у ________________________________________________
(назва замовника)
(____ квартал 199__ року)

1. Дані про іноземних радників ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Прізвище,|Країна, з якої|Місце роботи|Термін перебування| Документи | Умови ім'я |прибув, місце | в Україні |(дати початку та |про запрошення|фінансування |роботи, посада| |закінчення роботи)| | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. Основні результати роботи іноземних радників

——————————————————————————— (підпис керівника)
МПвверх