Про імплантацію електрокардіостимуляторів
Закон Украины от 14.09.20001950-III
Документ 1950-III, первая редакция — Принятие от 14.09.2000
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про імплантацію електрокардіостимуляторів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.369 )

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі термін "електрокардіостимулятор" означає
штучний водій ритму серця або кардіовертер-дефібрілятор, який
імплантується (вживляється) людині з метою відновлення та
нормалізації ритму серця.
Стаття 2. Умови та порядок імплантації
електрокардіостимуляторів
Імплантація (вживлення) електрокардіостимуляторів
здійснюється лише за медичними показаннями відповідно до загальних
правил проведення хірургічних операцій, встановлених
законодавством України.
Стаття 3. Компетенція центрального органу виконавчої
влади з охорони здоров'я щодо імплантації
електрокардіостимуляторів
Центральний орган виконавчої влади з охорони здоров'я:
затверджує порядок створення та ведення загальнодержавного
реєстру хворих, які потребують імплантації
електрокардіостимуляторів;
визначає з урахуванням міжнародно визнаних науково
обгрунтованих критеріїв перелік медичних показань для застосування
імплантації електрокардіостимуляторів, забезпечує періодичний
перегляд цього переліку і доведення його до місцевих органів
виконавчої влади з охорони здоров'я та закладів охорони здоров'я;
розробляє пропозиції щодо джерел та обсягів фінансування,
необхідних для забезпечення закупівлі достатньої кількості
електрокардіостимуляторів та здійснення операцій по їх
імплантації, і щорічно подає зазначені пропозиції до Кабінету
Міністрів України для врахування відповідних видатків у Державному
бюджеті України;
визначає порядок здійснення медичного контролю за станом
здоров'я хворих, які живуть з електрокардіостимуляторами, умови та
порядок заміни електрокардіостимуляторів таким хворим;
координує діяльність закладів охорони здоров'я з питань
проведення імплантації електрокардіостимуляторів;
бере участь у розробці пропозицій щодо розвитку вітчизняного
виробництва сучасних електрокардіостимуляторів.
Стаття 4. Фінансування імплантації електрокардіостимуляторів
Держава забезпечує цільове фінансування імплантації та заміни
електрокардіостимуляторів за рахунок коштів Державного бюджету
України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів. Контроль за використанням зазначених бюджетних
коштів здійснюється центральним та місцевими органами виконавчої
влади з охорони здоров'я.
Операції з імплантації та заміни електрокардіостимуляторів за
невідкладними медичними показаннями фінансуються у першочерговому
порядку.
Стаття 5. Набрання чинності
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1950-IIIвверх