Документ 1924-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.11.1994, основание - 245/94-ВР

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Постанови ВР
N 245/94-ВР ( 245/94-ВР ) від 15.11.94, ВВР, 1994, N 49, ст.432 )
Про внесення змін і доповнень до Положення
про комісії в справах неповнолітніх
Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1977, N 17, ст. 180 )

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від
15 лютого 1977 року "Про доповнення Основ кримінального
законодавства Союзу РСР і союзних республік статтею 39-1" і "Про
основні обов'язки і права інспекцій у справах неповнолітніх,
прийомників-розподільників для неповнолітніх і спеціальних
навчально-виховних установ по запобіганню бездоглядності і
правопорушенням неповнолітніх" Президія Верховної Ради Української
РСР п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни і доповнення до Положення про комісії в
справах неповнолітніх Української РСР ( 283-07 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст. 242; 1972 р., N 8, ст. 43;
1973 р., N 15, ст. 111; 1975 р., N 5, ст. 53):
1. У статті 8:
а) доповнити статтю частиною першою такого змісту:
"Районні, міські комісії в справах неповнолітніх об'єднують і
координують зусилля органів і установ народної освіти, охорони
здоров'я, соціального забезпечення, культури, внутрішніх справ,
інших установ, підприємств, організацій в районі, місті, а також
педагогів-організаторів по проведенню роботи з дітьми і підлітками
за місцем проживання, органів громадськості, на які покладені
обов'язки по вихованню дітей і підлітків, їх влаштуванню,
зміцненню здоров'я, запобіганню бездоглядності і правопорушенням
неповнолітніх, охороні їх прав";
б) частину першу цієї статті відповідно вважати частиною
другою.
2. Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Районні, міські комісії в справах неповнолітніх здійснюють
контроль за додержанням адміністрацією підприємств, установ і
організацій режиму і умов праці, встановлених для неповнолітніх,
за станом виховної роботи з ними, створенням необхідних
матеріально-побутових умов і умов для підвищення їх
загальноосвітнього, культурного і професійного рівня".
3. Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
"Районні, міські комісії в справах неповнолітніх спільно з
інспекціями в справах неповнолітніх і за участю громадськості
здійснюють контроль за поведінкою неповнолітніх, до яких
застосовані заходи виховного або адміністративного впливу,
засуджених до покарання, не зв'язаного з позбавленням волі, умовно
засуджених, засуджених до позбавлення волі, відносно яких
відстрочено виконання вироку, умовно-достроково звільнених від
відбування покарання, за поведінкою неповнолітніх, які повернулись
з спеціальних навчально-виховних і лікувально-виховних установ або
відбули покарання у виховно-трудових колоніях, а також ведуть
облік цих неповнолітніх".
4. Пункт "з" статті 14 після слів: "дострокове зняття
судимості з неповнолітніх" доповнити словами: "входити спільно з
органом внутрішніх справ до суду з клопотанням про звільнення від
покарання неповнолітнього, відносно якого відстрочено виконання
вироку до позбавлення волі, або з поданням про скасування
відстрочки виконання вироку і про направлення засудженого для
відбування позбавлення волі, призначеного вироком, з додержанням
умов, передбачених статтею 46-1 Кримінального кодексу
Української РСР ( 2001-05 ) і статтею 446-1
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1003-05 )".
5. Пункт "г" статті 17 доповнити частиною другою такого
змісту:
"які вчинили у віці від 16 до 18 років дрібне хуліганство,
якщо начальник органу внутрішніх справ або народний суддя з
врахуванням особи порушника і характеру вчиненого проступку визнає
за доцільне передати матеріали на розгляд комісії".
6. Статтю 18 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Районні, міські комісії в справах неповнолітніх мають право
входити до органу опіки і піклування з пропозиціями про обмеження
або позбавлення неповнолітнього віком від 15 до 18 років права
самостійно розпоряджатися своїм заробітком або стипендією".
7. У статті 19:
а) частину першу статті після слів "злісного невиконання
обов'язків по вихованню" доповнити словами "і навчанню";
б) частину третю статті викласти в такій редакції:
"Комісії в справах неповнолітніх можуть передавати справи про
батьків або осіб, які їх замінюють, до товариського суду. Комісії
мають право входити до районного, міського народного суду з
заявами про обмеження дієздатності батьків, про позбавлення
батьків батьківських прав, а також про виселення з квартир осіб,
які позбавлені батьківських прав або створюють неможливі умови для
спільного проживання з ними дітей, з підстав, передбачених у
законі".
8. Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Комісії в справах неповнолітніх входять з
поданнями до відповідних державних органів або громадських
організацій про застосування заходів впливу до батьків або осіб,
що їх замінюють, які неправильно ставляться до виховання дітей або
перешкоджають виконанню постанови комісії, а також про притягнення
до відповідальності осіб, які створюють умови для вчинення дітьми
і підлітками правопорушень або підбурюють чи залучають
неповнолітніх до вчинення злочинів та інших антигромадських
вчинків".
9. Частини першу і другу статті 24 викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Неповнолітні, поміщені в спеціальні
навчально-виховні установи для дітей і підлітків, перебувають в
них до виправлення, але не більш як три роки.
Комісія в справах неповнолітніх за місцем знаходження
спеціальних навчально-виховних установ може дозволити учню
залишитись в спеціальній школі або спеціальному
професійно-технічному училищі і по скінченні трирічного строку до
закінчення відповідного класу загальноосвітньої школи або
професійного навчання в поточному навчальному році".
10. Статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Перебування неповнолітнього в спеціальній
навчально-виховній чи лікувально-виховній установі для дітей і
підлітків припиняється за постановою районної, міської комісії в
справах неповнолітніх за місцем знаходження зазначеної установи.
При цьому питання про припинення перебування учня в спеціальній
навчально-виховній установі розглядається комісією в справах
неповнолітніх на підставі рішення педагогічної ради, затвердженого
директором.
Учнів спеціальних шкіл, які досягли 15 років, але не
виправили своєї поведінки, за постановою районної, міської комісії
в справах неповнолітніх може бути направлено в спеціальні
професійно-технічні училища.
Неповнолітніх, яких випускають з спеціальних шкіл,
направляють до батьків або осіб, що їх замінюють, а неповнолітніх,
які не мають батьків або осіб, що їх замінюють, і над якими не
встановлено опіки чи піклування, - у відповідні навчально-виховні
установи загального типу.
Неповнолітні, яких випускають з спеціальних
професійно-технічних училищ, направляються комісією в справах
неповнолітніх, як правило, за місцем проживання і
трудовлаштовуються на підприємства, будови, у сільське
господарство та інші галузі народного господарства за набутим ними
фахом.
Адміністрація спеціальних навчально-виховних і
лікувально-виховних установ зобов'язана не пізніше ніж за місяць
до передбачуваного випуску неповнолітніх письмово повідомити про
це батьків або осіб, що їх замінюють, а також комісію в справах
неповнолітніх.
Якщо неповнолітній був направлений з виховною метою в дитячий
будинок або школу-інтернат, то рішення про відчислення його з
дитячого будинку або школи-інтернату приймає комісія в справах
неповнолітніх за місцем знаходження дитячого будинку чи
школи-інтернату".
11. Частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
"В разі необхідності районна, міська комісія в справах
неповнолітніх за місцем проживання неповнолітнього може призначити
йому громадського вихователя, а також має право входити до
виконавчого комітету відповідної Ради депутатів трудящих з
поданням про призначення неповнолітньому опікуна, піклувальника".
12. Доповнити Положення про комісії в справах неповнолітніх
( 283-07 ) статтею 37-1 такого змісту:
"Стаття 37-1. При наявності достатніх підстав вважати, що
неповнолітній, який підлягає за постановою комісії поміщенню у
спеціальну виховну установу, буде займатися злочинною або іншою
антигромадською діяльністю, а також для забезпечення виконання
своєї постанови комісія вправі приймати рішення про тимчасове,
строком до 30 діб, тримання неповнолітнього у
прийомнику-розподільнику для неповнолітніх, який завершує
оформлення на нього особової справи і доставляє неповнолітнього до
спеціальної виховної установи.
У виняткових випадках строк перебування неповнолітнього в
прийомнику-розподільнику для неповнолітніх може бути продовжений,
але не більш як на 15 діб, за постановою комісії в справах
неповнолітніх, яка винесла рішення про тимчасове тримання
неповнолітнього в прийомнику-розподільнику".
13. В частині першій статті 9, частині першій статті 12,
пункті "а" статті 14, пункті "б" статті 28, в частинах другій і
третій статті 30 і частині другій статті 32 слова "міліції",
"дитячих кімнатах міліції", "дитячих прийомниках", "дитячий
прийомник" замінити відповідно словами "внутрішніх справ",
"інспекціях у справах неповнолітніх", "прийомниках-розподільниках
для неповнолітніх", "прийомник-розподільник для неповнолітніх".
14. В пункті "а" статті 14, частині четвертій статті 19,
частині третій статті 24 і частині першій статті 27 слова
"спеціальних виховних" і "спеціальної виховної" замінити
відповідно словами "спеціальних навчально-виховних" і "спеціальної
навчально-виховної".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 13 квітня 1977 року
N 1924-IXвверх