Документ 1869-IV, первая редакция — Принятие от 24.06.2004
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Загальнодержавну програму реформування
і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 46, ст.512 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Загальнодержавну програму реформування і
розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки
(далі - Програма), що додається.
2. Кабінету Міністрів України:
при підготовці проектів законів України про Державний бюджет
України на відповідний рік передбачати видатки на адресне
фінансування заходів, передбачених Програмою;
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування:
протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом
розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні
та місцеві програми (заходи) реформування і розвитку
житлово-комунального господарства;
під час розроблення та затвердження проектів місцевих
бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення
виконання регіональних та місцевих програм (заходів).
4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1869-IV

Затверджено
Законом України
від 24 червня 2004 року N 1869-IV
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА НА 2004-2010 РОКИ

I. Сучасний стан житлово-комунального господарства
Недосконалість системи управління житлово-комунальним
господарством України, зволікання з його реформуванням призвели до
того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в
ринкових умовах і надавати споживачам послуги належних рівня та
якості. На 1 січня 2004 року дебіторська заборгованість у галузі
становила 8,7 млрд. гривень, кредиторська - 8,6 млрд., з них
5,2 млрд. гривень - з оплати житлово-комунальних послуг
населенням. За підсумками роботи у 2003 році збитки підприємств
перевищили 1,1 млрд. гривень, що у 2,2 раза більше, ніж у
2002 році.
Кожен третій жилий будинок потребує капітального ремонту. В
аварійних та ветхих будинках проживає 202,4 тис. осіб, які
потребують відселення з наданням необхідного житла. Майже у
85 відсотків жилих будинків підвищеної поверховості (10 поверхів і
вище) система протипожежного захисту не працює або її технічне
обслуговування не здійснюється.
В аварійному стані перебувають майже третина
водопровідно-каналізаційних та теплових мереж, близько
30 відсотків теплопунктів, понад 15 відсотків мостів та
шляхопроводів.
Потребують заміни 82 відсотки рухомого складу міського
електричного транспорту та більше 35 відсотків трамвайних колій,
контактної та кабельної мереж, 70 відсотків автотранспорту у сфері
благоустрою, близько 40 відсотків насосного обладнання та котлів,
понад 20 тисяч ліфтів тощо.
Площа природного та техногенного підтоплення міських
територій становить близько 11 відсотків. Необхідно здійснити
терміновий ремонт або реконструкцію 50 відсотків захисних споруд
морського узбережжя. Не відповідають санітарним нормам
48 відсотків полігонів для твердих побутових відходів. У 2003 році
утворилося понад 2,5 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ.
З кожним роком погіршується якість житлово-комунальних
послуг. Так, порушуються строки початку і закінчення опалювального
сезону, послуги з централізованого теплопостачання надаються з
відхиленням від нормативних вимог. У ряді міст взагалі відсутнє
централізоване постачання гарячої води, в окремих регіонах гаряча
вода подається лише в зимовий період.
Більш як половина міст з населенням понад 100 тис. чоловік
забезпечується питною водою не цілодобово, а за графіком. У деяких
областях зафіксовано випадки невідповідності проб питної води
вимогам державного стандарту за хімічними і бактеріологічними
показниками. Незадовільний технічний стан водопровідних мереж
призводить до вторинного забруднення питної води і загрози
виникнення інфекційних захворювань.
Зростають питомі витрати енергетичних ресурсів під час
виробництва і надання житлово-комунальних послуг, які у 2-3 рази
більші, ніж у країнах Європейського Союзу.
Законодавство у сфері житлово-комунального господарства
(особливо нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування) не повністю відповідає
директивам Європейського Союзу та Європейській хартії місцевого
самоврядування ( 994_036 ), що не сприяє створенню привабливого
інвестиційного клімату.
Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері
житлово-комунального господарства, неякісне надання
житлово-комунальних послуг, низький рівень поінформованості
населення, неузгодженість норм законодавства і відсутність у ньому
певних норм щодо регулювання взаємовідносин споживачів і
виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлює
зростання незадоволення серед населення.
II. Мета Програми та основні принципи державної
політики з реформування житлово-комунального
господарства
1. Мета Програми полягає у здійсненні державної політики з
реформування житлово-комунального господарства, підвищення
ефективності та надійності його функціонування, забезпечення
сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського
комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до
встановлених нормативів і національних стандартів.
2. Державна політика реформування житлово-комунального
господарства базується на таких основних принципах:
1) забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку
сфери житлово-комунального господарства;
2) удосконалення системи управління житлово-комунальним
господарством;
3) забезпечення доступу всіх верств населення до
житлово-комунальних послуг, які відповідають вимогам державних
стандартів;
4) запровадження державних соціальних стандартів (норм та
нормативів) у сфері житлово-комунального обслуговування;
5) стимулювання інвестиційної діяльності у сфері
житлово-комунального господарства;
6) забезпечення ефективного використання грошових, людських
та матеріальних ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами
житлово-комунальних послуг;
7) пріоритетності інноваційного розвитку в життєзабезпеченні
населених пунктів, сприяння науково-технічному прогресу у сфері
житлово-комунального господарства;
8) гласності, громадського контролю та прозорості у прийнятті
рішень з питань житлово-комунального господарства органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно
до їх повноважень;
9) відповідальності органів місцевого самоврядування за
ефективне використання майна територіальної громади та
забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно
до державних соціальних стандартів;
10) створення однакових умов для всіх суб'єктів
підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального
господарства.
III. Основні напрями, завдання та заходи з виконання
Програми
1. Виконання Програми здійснюється за такими основними
напрямами:
1) організація ефективного управління у сфері виробництва і
надання житлово-комунальних послуг;
2) поглиблення демонополізації житлово-комунального
господарства, створення конкурентного середовища на ринку
житлово-комунальних послуг;
3) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств
житлово-комунального господарства;
4) технічне переоснащення житлово-комунального господарства,
наближення до вимог Європейського Союзу показників використання
енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво
житлово-комунальних послуг.
2. Виконання Програми потребує нормативно-правового та
науково-технічного забезпечення, реалізації центральними і
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування Основних завдань центральних та місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо
реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки (додаток N 1
до Програми).
3. Нормативно-правове забезпечення виконання Програми
передбачає:
1) поетапне розроблення протягом 2004-2006 та 2007-2010 років
проектів нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у
сфері житлово-комунального господарства;
2) проведення гармонізації національних стандартів та інших
нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального
господарства з директивами Європейського Союзу.
4. Науково-технічне забезпечення виконання Програми
передбачає:
1) проведення науково-технічних досліджень з питань
експлуатації та технічного обслуговування об'єктів
житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів,
захисту територій від шкідливої дії вод;
2) розроблення та впровадження новітніх технологій і
обладнання, спрямованих на технічне переоснащення підприємств
житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат
енергетичних і матеріальних ресурсів;
3) налагодження виробництва нових зразків комунальної техніки
та обладнання для потреб житлово-комунального господарства;
4) створення системи моніторингу стану житлово-комунального
господарства і його реформування, відповідних баз даних;
5) внесення змін до будівельних норм і правил для більш
активного використання науково-технічних досягнень та на їх базі
оновлення основних фондів підприємств житлово-комунального
господарства;
6) розроблення і реалізацію програм розвитку підприємств
житлово-комунального господарства;
7) утворення енергосервісних компаній у житлово-комунальному
господарстві;
8) розроблення і забезпечення виконання програм стимулювання
економного використання споживачами питної води і теплової
енергії;
9) створення Фонду муніципального розвитку України за участю
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, цільових фондів
енергозбереження на підприємствах житлово-комунального
господарства, впровадження довгострокових проектів їх технічного
переоснащення на основі лізингу.
5. Щорічно місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування розробляють відповідно до напрямів
Програми регіональні та місцеві програми (заходи) реформування і
розвитку житлово-комунального господарства.
IV. Етапи виконання Програми
1. Програма виконується у два етапи.
2. На першому етапі (2004-2006 роки) передбачається:
1) завершити розробку першочергових нормативно-правових актів
у сфері житлово-комунального господарства, які б сприяли
проведенню системних перетворень у галузі та визначали пріоритетні
напрями її розвитку;
2) реформувати систему управління житлово-комунальним
господарством, сформувати нові інституції управління житловим
фондом, що базуються на системі договірних відносин;
3) досягти покращання фінансово-економічного стану
підприємств житлово-комунального господарства, створити умови для
їх беззбиткової діяльності;
4) створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних
ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств
житлово-комунального господарства та розвитку комунальної
інфраструктури;
5) створити передумови для забезпечення населення
житлово-комунальними послугами належних рівня та якості відповідно
до національних стандартів;
6) забезпечити проведення постійних консультацій з
громадськістю з питань реалізації державної та регіональної
політики щодо реформування і розвитку житлово-комунального
господарства;
7) забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних
жилих будинків та відновлення аварійних об'єктів комунального
господарства за рахунок солідарного фінансування з державного та
місцевих бюджетів.
3. На другому етапі (2007-2010 роки) передбачається:
1) забезпечити населення житлово-комунальними послугами
високих рівня та якості відповідно до вимог національних
стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними;
2) провести комплексну модернізацію та технічне переоснащення
підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення
ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм
протипожежного захисту;
3) забезпечити повне відшкодування підприємствам економічно
обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг;
4) зменшити регіональні диспропорції щодо якості та рівня
забезпечення населення житлово-комунальними послугами;
5) врахувати витрати на капітальний ремонт житлового фонду у
структурі тарифів плати за житло;
6) запровадити ефективну систему державного регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій у сфері водо-,
теплопостачання та водовідведення;
7) наблизити необліковані втрати води і теплової енергії та
витрати енергоресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг
до рівня країн Європейського Союзу;
8) забезпечити облік води та теплової енергії в точках
розподілу та на вводах до багатоквартирних жилих будинків;
9) забезпечити запровадження та дотримання державних
соціальних стандартів (норм та нормативів) у сфері
житлово-комунального обслуговування населення.
V. Організаційне забезпечення виконання Програми
1. Функції сприяння взаємодії та забезпечення координації
роботи міністерств, інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності, пов'язаної з
виконанням Програми, а також коригування передбачених нею Основних
завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування щодо реалізації Загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки відповідно до наявних фінансових і матеріальних
можливостей покладаються на Міжвідомчу комісію з реалізації
реформи житлово-комунального господарства, регіональні комісії з
реформування житлово-комунального господарства в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
2. Організацію виконання Програми здійснюють відповідно до
своїх повноважень:
1) на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з
питань житлово-комунального господарства та інші центральні органи
виконавчої влади в межах своїх повноважень;
2) на регіональному рівні - Республіканський комітет з
житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим,
управління (головні управління) житлово-комунального господарства
місцевих держадміністрацій;
3) на місцевому рівні - структурні підрозділи/посадові особи
виконавчих органів міських, селищних, сільських рад.
3. Моніторинг реформування житлово-комунального господарства
здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
на основі системи індикаторів (показників). Перелік необхідних
індикаторів (показників) розробляється центральним органом
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за
погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань
статистики.
4. Форми проведення державних статистичних спостережень за
станом реформування житлово-комунального господарства та
відповідні роз'яснення розробляє і затверджує центральний орган
виконавчої влади з питань статистики за погодженням з центральним
органом виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства. Центральний орган виконавчої влади з питань
статистики встановлює територіальним органам державної статистики
строки подання інформації за затвердженою формою та забезпечує її
узагальнення.
5. Результати моніторингу висвітлюються в засобах масової
інформації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
VI. Фінансове забезпечення
1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за
такими напрямами:
1) організація ефективного управління у сфері виробництва і
надання житлово-комунальних послуг;
2) поглиблення демонополізації житлово-комунального
господарства, створення конкурентного середовища на ринку
житлово-комунальних послуг;
3) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств
житлово-комунального господарства;
4) технічне переоснащення житлово-комунального господарства,
наближення до вимог Європейського Союзу показників використання
енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво
житлово-комунальних послуг.
2. Джерелами фінансування заходів Програми є:
1) кошти державного та місцевих бюджетів;
2) кошти підприємств житлово-комунального господарства
відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого
самоврядування в порядку, встановленому законом;
3) гранти, кредити міжнародних організацій, благодійні
внески;
4) іноземні інвестиції та кошти фізичних і юридичних осіб, що
залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального
господарства, передачі об'єктів галузі в управління, оренду,
концесію;
5) кредити вітчизняних комерційних банків.
3. Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання
завдань Програми наведено в додатку N 2 до неї.
4. Обґрунтування необхідного обсягу асигнувань з державного
бюджету подається щороку разом з проектами Державної програми
економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України
на відповідний рік центральним органом виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства, іншими виконавцями Програми в
установленому законодавством порядку.
VII. Контроль за виконанням Програми
1. Контроль за виконанням цієї Програми, а також регіональних
та місцевих програм здійснюють Міжвідомча комісія з реалізації
реформи житлово-комунального господарства, центральний орган
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інші
центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації, органи місцевого самоврядування в межах своєї
компетенції.
2. Громадський контроль за ходом реалізації Програми
здійснюється (за їх бажанням) представниками громадських
організацій, у статуті яких передбачено діяльність у сфері
житлово-комунального господарства.
3. Центральний орган виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства щороку подає Кабінету Міністрів
України інформацію про хід виконання завдань, визначених
Програмою.
4. Кабінет Міністрів України щороку, не пізніше 1 липня, на
підставі моніторингу подає Верховній Раді України звіт про стан
виконання Програми. У разі потреби за поданням центрального органу
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства
Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-комунального
господарства вносить пропозиції щодо коригування завдань Програми.
5. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку,
встановленому бюджетним законодавством.
VIII. Очікувані результати
1. Виконання Програми дасть змогу:
1) забезпечити реалізацію державної політики щодо
регіонального розвитку, передусім у сфері житлово-комунального
господарства;
2) зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос основних
фондів у житлово-комунальному комплексі та витрати і втрати при
виробництві житлово-комунальних послуг;
3) забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств
житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем
життєзабезпечення населених пунктів;
4) поліпшити якість житлово-комунального обслуговування
населення;
5) досягти оптимального співвідношення у рівні доходів
населення і його витратах на оплату житлово-комунальних послуг;
6) створити прозорий механізм взаємодії органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та
громадськості, спрямований на вирішення проблемних питань у сфері
житлово-комунального господарства.

Додаток N 1
до Загальнодержавної програми реформування
і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
центральних та місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
щодо реалізації Загальнодержавної програми
реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2004-2010 роки
------------------------------------------------------------------------------- N | Завдання | Зміст заходу |Термін| Виконавці | Очікувані п/| | |вико- | | результати п | | |нання | | реалізації ------------------------------------------------------------------------------- I. Напрям реформування: організація ефективного управління
та належного використання майнових комплексів у сфері
виробництва і надання житлово-комунальних послуг
1. Розмежування 1. Внести пропозиції
повноважень щодо:
органів
місцевого - законодавчого 2004- Мінекономіки, Розширення самоврядування, закріплення 2005 Держжитлокомун- повноважень та місцевих розмежування роки госп, фінансових державних повноважень органів Мінфін, можливостей адміністрацій у державної влади та Мінагропо- органів сфері житлово- органів місцевого літики, місцевого комунального самоврядування у Мін'юст самоврядування, господарства сфері підвищення житлово-комунального дієвості господарства на системи основі дотримання управління принципів житлово- субсидіарності та комунальним децентралізації, господарством, фінансового і покращання матеріального якості забезпечення функцій обслуговування громади щодо населення утримання і розвитку
комунальної
інфраструктури;
- законодавчого 2005 Держжитлокомун-
врегулювання статусу рік госп,
спільної власності Мінекономіки,
територіальних громад Мін'юст
районів та областей у
сфері
житлово-комунального
господарства.
2. Підготувати 2004- Держжитлокомун- Створення проекти постанов 2005 госп, передумов Кабінету Міністрів роки Мінфін, поліпшення України щодо Мін'юст, управління затвердження типових Фонд державного майном положень з питань: майна України, комунальної Держпідприєм- власності - формування і ництва,
ведення Реєстру Мінагрополітики
об'єктів комунальної
власності;
- проведення
інвентаризації
комунального майна;
- формування та зміни
статутного капіталу
підприємств
комунальної
власності.
3. Провести 2005- Рада міністрів Забезпечення інвентаризацію майна 2006 Автономної виконання у сфері роки Республіки повноважень житлово-комунального Крим, місцеві органів господарства та держадміністра- місцевого створити реєстри ції, органи самоврядування майнових комплексів, місцевого щодо
що перебувають у самоврядування збереження та власності ефективного територіальних громад використання сіл, селищ, міст та майнових спільній власності комплексів територіальних громад житлово- районів та областей, комунального завершити роботу щодо господарства передачі та
юридичного
закріплення об'єктів
права комунальної
власності за
територіальними
громадами.
4. Розробити проекти 2004- Держжитлокомун- Поліпшення законів України, які 2005 госп, рівня б врегульовували роки інші центральні житлово- відносини у сфері органи комунального міського виконавчої обслуговування електротранспорту, влади населення теплопостачання,
благоустрою та
санітарної очистки
населених пунктів.
5. Розробити та 2004- Держжитлокомун- Покращання затвердити 2006 госп, якості нормативно-правові роки інші центральні утримання акти з питань надання органи житла, населенню виконавчої врегулювання житлово-комунальних влади питань щодо послуг, утримання прав та жилих будинків та обов'язків прибудинкової виробників/ території. виконавців і споживачів житлово- комунальних послуг
6. Забезпечити 2004 Держжитлокомун- Прискорення розроблення рік госп розвитку методичних комунальної рекомендацій щодо інфраструктури, підготовки та подолання прийняття диспропорцій, регіональних підвищення (місцевих) програм надійності реформування і життєзабез- розвитку печення житлово-комунального населених господарства. пунктів
2. Формування 1. Підготувати 2004- Держжитлокомун- Створення інститутів законопроект про 2005 госп, правового поля управління внесення змін до роки інші центральні для управління жилими Закону України "Про органи спільною будинками та об'єднання виконавчої власністю у органів співвласників влади житловому самоорганізації багатоквартирного господарстві населення будинку" ( 2866-14 )
щодо врегулювання
питань управління
спільною власністю.
2. Підготувати 2005 Держжитлокомун- Створення нормативно-правовий рік госп, передумов для акт щодо стимулювання Мінпаливенерго, збільшення створення об'єднань Національна кількості ОСББ співвласників комісія
багатоквартирного регулювання
будинку (далі - ОСББ) електроенер-
шляхом удосконалення гетики,
тарифної політики. Мінекономіки
3. Передбачати заходи 2005- Місцеві Збільшення щодо стимулювання 2010 державні кількості утворення ОСББ роки адміністрації, ОСББ, (надання з місцевих органи покращання бюджетів одноразової місцевого житлових умов фінансової допомоги самоврядування населення при організації
об'єднання, спрощення
процедури реєстрації,
надання допомоги на
обладнання будинків
приладами обліку,
фінансування робіт з
капітального ремонту
жилих будинків тощо).
4. Розробити 2005 Фонд сприяння Підвищення методичні рік місцевому соціальної рекомендації щодо самоврядуванню, свідомості створення та Держжитлокомун- населення, організації роботи госп, рівня його різних органів інші центральні захисту та самоорганізації органи якості населення виконавчої управління (квартальні, вуличні, влади житловим будинкові комітети фондом тощо).
5. Розробити та 2005- Держжитлокомун- Створення умов затвердити необхідні 2006 госп, для покращання нормативно-правові роки інші центральні якості акти щодо органи житлово- розмежування функцій виконавчої комунального замовника та влади обслуговування підрядника з надання
житлово-комунальних
послуг і
обслуговування
житлового фонду,
запровадження
діяльності з
управління жилими
будинками.
6. Розробити та 2005 Держжитлокомун- Нормативно- затвердити типовий рік госп, правове статут організації, інші центральні забезпечення що здійснює органи діяльності управління житловим виконавчої щодо
фондом, що перебуває влади управління у комунальній житловим власності. фондом
7. Забезпечити 2005- Місцеві Створення умов вдосконалення системи 2010 державні для покращання управління житловим роки адміністрації, якості фондом шляхом органи утримання створення служб місцевого житлових єдиного замовника, самоврядування будинків керуючих житловим
фондом організацій,
формування інституту
управителів, органів
самоорганізації
населення.
8. Забезпечити 2005 Органи Правове укладання договорів рік місцевого врегулювання про балансоутримання самоврядування відносин у та управління сфері житловим фондом, управління надання житловим житлово-комунальних фондом та послуг. забезпечення населення необхідними послугами
3. Забезпечення 1. Розробити 2004 Держжитлокомун- Утворення ефективного концепцію державного рік госп, прозорої управління та регулювання Антимонопольний системи регулювання діяльності суб'єктів комітет державного діяльності природних монополій у України, регулювання суб'єктів сфері Мінекономіки, ринками природних житлово-комунального Мін'юст житлово- монополій у господарства. комунальних сфері житлово- послуг на комунального основі господарства економічних важелів впливу
2. Розробити 2005 Держжитлокомун- Нормативно- нормативно-правові рік госп, правове акти щодо: Мінекономіки, забезпечення Мінфін, запровадження - особливостей Мін'юст, ефективного передачі в Держпідприєм- управління у управління, оренду, ництва сфері концесію об'єктів виробництва і тепло-, надання водопостачання та житлово- водовідведення, що комунальних перебувають у послуг комунальній
власності;
- контролю за 2004 Держжитлокомун- Забезпечення дотриманням рік госп, необхідного підприємствами - Держпідприєм- рівня якості суб'єктами природних ництва комунальних монополій послуг ліцензійних умов.
3. Передбачати 2004- Органи Створення запровадження 2010 місцевого передумов делегованого роки самоврядування належного управління використання підприємствами майнових житлово-комунального комплексів господарства шляхом комунальної передачі їх в власності, управління, оренду вдосконалення та концесію. системи управління об'єктами житлово- комунального господарства
4. Запровадження 1. Розробити 2004- Держжитлокомун- Забезпечення моніторингу комплекс 2005 госп, органів стану нормативно-правових роки Мінекономіки, державної реформування і актів щодо Держкомстат влади розвитку організації аналітичною житлово- моніторингу інформацією комунального результативності та щодо
господарства ефективності реалізації житлово-комунальної Програми та реформи, підготовки прогнозування звіту Кабінету розвитку Міністрів України житлово- про стан виконання комунального Програми для подання господарства Верховній Раді
України.
2. Розробити 2004- Держжитлокомун- Інформаційно- комплексну 2005 госп, статистичне загальнодержавну роки Держкомстат забезпечення систему оцінки діяльності розвитку та органів реформування державної житлово-комунального влади щодо господарства України управління та кожного регіону. житлово- комунальною реформою
3. Удосконалити форми 2005 Держкомстат, Забезпечення статистичної рік Держжитлокомун- органів звітності відповідно госп державної до вимог цієї влади Програми. достовірною статистичною інформацією щодо резуль- тативності реалізації житлово- комунальної реформи
4. Забезпечити 2005 Рада міністрів Створення моніторинг стану рік Автономної ефективної реформування і Республіки автоматизованої розвитку Крим, місцеві системи житлово-комунального держадміністра- оперативної господарства в межах ції звітності для своїх повноважень. забезпечення органів державної влади інформацією щодо
реалізації Програми, планування та прогнозування розвитку житлово- комунального господарства
5. Утвердження 1. Забезпечити 2004- Держжитлокомун- Забезпечення прозорості та висвітлення 2010 госп, громадськості відкритості в аналітичної роки Держкомстат, достовірною діяльності інформації про хід органи інформацією органів реформування місцевого щодо резуль- виконавчої житлово-комунального самоврядування тативності влади, органів господарства в реалізації місцевого засобах масової житлово- самоврядування інформації та мережі комунальної та підприємств Інтернет, реформи. щодо вирішення запровадивши Налагодження проблемних спеціальні рубрики та ефективного, питань у сфері передачі. системного житлово- діалогу з комунального громадськістю господарства,
налагодження 2. Створити 2004 Держжитлокомун- Забезпечення ефективного Громадську раду при рік госп, постійних системного Держжитлокомунгоспі. громадські консультацій з діалогу з організації громадськістю громадськістю під час реалізації Програми.
3. Забезпечити 2004- Держжитлокомун- Залучення проведення 2010 госп, громадськості консультацій з роки Фонд сприяння до процесів громадськістю з місцевому формування та питань реалізації самоврядуванню, реалізації державної та Рада міністрів державної та регіональної Автономної регіональної політики щодо Республіки політики у реформування і Крим, місцеві сфері розвитку держадміністра- житлово- житлово-комунального ції, комунального господарства, органи господарства вирішення місцевих місцевого
питань у цій сфері самоврядування,
шляхом організації засоби масової
громадських слухань, інформації
"круглих столів",
конференцій,
семінарів,
зустрічей, зборів,
інтернет-конференцій
тощо.
4. Розробити та 2005 Держжитлокомун- Нормативне затвердити порядок і рік госп, забезпечення форми щорічного інші центральні прозорості у інформування через органи діяльності засоби масової виконавчої насамперед інформації про влади суб'єктів результати діяльності природних підприємств монополій у житлово-комунального сфері господарства. житлово- комунального господарства
5. Забезпечити 2004- Рада міністрів Забезпечення щорічне оприлюднення 2010 Автономної конституційних у встановленому роки Республіки прав громадян порядку в місцевих Крим, місцеві на отримання засобах масової держадміністра- інформації інформації ції, органи
результатів місцевого
діяльності самоврядування
підприємств
житлово-комунального
господарства та
аналітичних
матеріалів щодо
відповідності їх
фактичних витрат
затвердженим у
тарифах.
6. Сприяти 2004- Рада міністрів Покращання запровадженню в 2010 Автономної розрахунково- містах роки Республіки касового автоматизованої Крим, місцеві обслуговування системи нарахування держадміністра- населення, та обліку оплати ції, органи забезпечення населенням спожитих місцевого прозорості житлово-комунальних самоврядування фінансових послуг та потоків енергоносіїв.
7. Сприяти створенню 2004- Рада міністрів Створення умов громадських 2006 Автономної для надання приймалень виконавчих роки Республіки конкретної органів місцевих рад, Крим, місцеві допомоги інформаційно- держадміністра- населенню, консультативних ції підвищення центрів для вирішення його правової проблемних питань у культури та сфері свідомості життєзабезпечення,
надання
консультативної
допомоги населенню,
проведення
роз'яснювальної
роботи тощо.
8. Розробити та 2004- МОН, Виховання у запровадити в 2010 Держжитлокомун- громадян навчальних закладах роки госп, ощадливого навчальні програми органи ставлення до щодо прав та місцевого комунального обов'язків самоврядування майна та споживачів, енергетичних дбайливого ставлення ресурсів до житлового фонду, держави ощадливого споживання
тепла, питної води та
енергоресурсів.
6. Підготовка 1. Організувати 2005- Держжитлокомун- Підвищення кадрів з питань навчання методичним 2010 госп, кваліфікації реформування і основам реформування роки Рада міністрів державних розвитку житлово-комунального Автономної службовців, житлово- господарства в Республіки службовців комунального акредитованих Крим, місцеві органів господарства спеціалізованих держадміністра- місцевого навчальних закладах. ції, самоврядування, органи працівників місцевого житлово- самоврядування комунального господарства
2. Забезпечити 2004- Держжитлокомун- Покращання розроблення 2005 госп, роботи щодо навчальних програм з роки Рада міністрів реформування питань, пов'язаних з Автономної житлово- реформуванням і Республіки комунального розвитком Крим, місцеві господарства житлово-комунального держадміністра-
господарства. ції,
органи
місцевого
самоврядування
3. Підготувати та 2004- Держжитлокомун- Організаційно- видати 2005 госп, методичне навчально-методичний роки Фонд сприяння забезпечення посібник для місцевому діяльності посадових осіб самоврядуванню посадових осіб органів місцевого місцевих самоврядування, органів місцевих органів виконавчої виконавчої влади щодо влади, органів їх діяльності у сфері місцевого житлово-комунального самоврядування господарства. у сфері житлово- комунального господарства
7. Запровадження 1. Розробити 2005 Мінпраці, Створення державних нормативно-правові рік Держжитлокомун- прозорого та соціальних акти щодо порядку госп, чіткого стандартів і розрахунку та Мінагрополі- механізму соціальних запровадження тики, реалізації нормативів державних Мін'юст соціальних надання (регіональних) прав громадян житлово- соціальних стандартів України та комунальних стосовно розмірів забезпечення послуг плати за житло, державних соціальних нормативів соціальних у сфері гарантій у житлово-комунального сфері господарства та житлово- міського комунального електротранспорту. обслуговування
2. Забезпечити 2006- Рада міністрів Запровадження впровадження та 2010 Автономної соціально дотримання державних роки Республіки справедливих соціальних стандартів Крим, місцеві механізмів (норм та нормативів) держадміністра- реалізації у сфері ції, процедур житлово-комунального органи соціального обслуговування місцевого захисту населення сіл, селищ, самоврядування, малозабезпече- міст. Держжитлокомун- них громадян на госп, всій території Мінагрополітики України
II. Напрям реформування: поглиблення демонополізації
житлово-комунального господарства, створення
конкурентного середовища на ринку
житлово-комунальних послуг
1. Залучення на 1. Розробити 2004 Держжитлокомун- Нормативно- конкурсних нормативно-правовий рік госп, правове засадах акт щодо порядку інші забезпечення підприємств підготовки та центральні запровадження усіх форм проведення конкурсів органи конкуренції власності та на право надавати виконавчої серед суб'єктів послуги з утримання влади виконавців підприємницької житлових будинків та послуг з діяльності до прибудинкової утримання житла обслуговування території.
житлового фонду
та 2. Розробити 2004- Держжитлокомун- Нормативно- прибудинкової положення про порядок 2005 госп, правове території, конкурсного відбору роки інші забезпечення утримання підприємств для центральні запровадження об'єктів надання послуг з органи конкуренції у благоустрою утримання об'єктів виконавчої сфері міського благоустрою. влади утримання об'єктів благоустрою
3. Забезпечити 2004- Органи Покращання проведення конкурсів 2010 місцевого якості (тендерів) на право роки самоврядування утримання надавати послуги з жилих утримання жилих будинків, будинків та прибудинкової прибудинкової території та території, виконання об'єктів робіт з благоустрою. благоустрою
2. Корпоратизація, 1. Розробити 2005- Держжитлокомун- Удосконалення акціонування та нормативно-правовий 2006 госп, системи приватизація акт щодо особливостей роки Мін'юст, управління підприємств корпоратизації Мінекономіки житлово- житлово- підприємств комунальним комунального житлово-комунального господарством комплексу господарства.
2. Забезпечити 2005- Верховна Рада Створення щорічне складання та 2010 Автономної конкурентного оприлюднення роки Республіки середовища на переліків об'єктів Крим, органи ринку житлово- житлово-комунального місцевого комунальних господарства, що самоврядування послуг можуть бути
корпоратизовані,
акціоновані чи
приватизовані
відповідно до закону.
III. Напрям реформування: забезпечення беззбиткового
функціонування підприємств житлово-комунального
господарства
1. Запровадження 1. Розробити
нового нормативно-правові
механізму акти щодо:
формування цін
і тарифів на - координації 2004- Мінекономіки, Удосконалення житлово- діяльності державних 2005 Держжитлокомун- тарифної комунальні органів виконавчої роки госп, політики у послуги, влади та органів Мін'юст, сфері спрямованого на місцевого Мінпаливенерго, житлово- забезпечення самоврядування щодо Антимонопольний комунального ефективного регулювання і комітет України господарства господарювання встановлення на та економного основі єдиних використання критеріїв тарифів та енергетичних і цін на суміжних матеріальних ринках ресурсів житлово-комунальних
послуг та
паливно-енергетичних
ресурсів;
- формування, 2004- Держжитлокомун- Удосконалення затвердження та 2005 госп, нормативно- коригування цін роки Мінекономіки, правової (тарифів) на Мін'юст, бази щодо житлово-комунальні ДПА, ціноутворення послуги із Антимонопольний у сфері застосуванням методу комітет України житлово- "заохочувального комунального регулювання" та з господарства урахуванням
платоспроможності
населення;
- встановлення плати 2005 Держжитлокомун- Нормативно- за рік госп, правове житлово-комунальні Мінекономіки, врегулювання послуги відповідно Держспоживстан- відносин між до їх якості та дарт виробниками/ обсягів споживання, виконавцями та порядку і правил споживачами проведення житлово- перерахунків у разі комунальних порушення цих вимог послуг у виробниками/ частині виконавцями послуг. відповідності плати рівню, якості та обсягам споживання цих послуг
2. Забезпечити 2004- Місцеві Запровадження виконання вимог 2006 державні ринкових засад законодавства щодо роки адміністрації, господарювання повного відшкодування органи у сферу суб'єктам місцевого житлово- господарювання самоврядування комунального економічно господарства, обґрунтованих витрат, забезпечення пов'язаних з беззбиткового виробництвом та функціонування виконанням суб'єктів житлово-комунальних господарювання, послуг, що обраховані що надають відповідно до житлово- стандартів, норм, комунальні порядків та правил. послуги
2. Покращання 1. Розробити 2004 Держжитлокомун- Покращання дисципліни законопроект щодо рік госп, дисципліни розрахунків за реструктуризації Мінекономіки, платежів за спожиті заборгованості Мінпаливенерго, енергоносії житлово- житлово-комунальних Мін'юст, ДПА комунальні підприємств за послуги та спожиті енергоносії. паливно- енергетичні 2. Ліквідувати 2004- Мінфін, Покращання ресурси заборгованість 2005 центральні та фінансового минулих років за роки місцеві органи стану спожиті комунальні виконавчої підприємств послуги влади, органи житлово- підприємствами, місцевого комунального установами і самоврядування господарства, організаціями, що підвищення фінансуються з рівня оплати бюджетів усіх за енергоносії рівнів, та
забезпечити повну
оплату ними
поточного споживання
цих послуг.
3. Підготувати 2005 Держжитлокомун- Забезпечення законопроект щодо рік госп, соціальної упорядкування надання Мінпраці, справедливості пільг з квартирної Мінекономіки, щодо захисту плати, плати за Мінпаливенерго, малозабезпече- комунальні послуги та Мін'юст них верств паливо із визначенням населення та джерел фінансування фінансового кожної пільги. покриття витрат житлово- комунальних підприємств, пов'язаних з наданням житлово- комунальних послуг за пільговими тарифами
4. Передбачати в 2004- Мінфін, Забезпечення проектах державного 2010 Держказначей- соціальної бюджету та місцевих роки ство, справедливості, бюджетів видатки на Рада міністрів покращання виконання у повному Автономної фінансового обсязі зобов'язань Республіки стану держави щодо Крим, місцеві підприємств відшкодування витрат держадміністра- житлово- житлово-комунальних ції, комунального підприємств, органи господарства пов'язаних з місцевого
виробництвом та самоврядування
наданням
житлово-комунальних
послуг окремим
категоріям населення,
що мають пільги або
отримують субсидії
відповідно до
законодавства.
5. Підготувати 2005 Держжитлокомун- Покращання законопроект щодо рік госп, позовної врегулювання Мінекономіки, роботи, відповідальності за Мінпаливенерго, збільшення борговими Мін'юст рівня оплати зобов'язаннями з житлово- оплати спожитих комунальних житлово-комунальних послуг послуг та тимчасового
звільнення суб'єктів
господарювання, що
виробляють та надають
житлово-комунальні
послуги, від сплати
державного мита по
позовах до суду до
громадян, які
заборгували.
3. Оптимізація 1. Забезпечити 2004- Рада міністрів Вишукання витрат і втрат проведення 2006 Автономної внутрішніх енергетичних і енергетичного та роки Республіки резервів матеріальних технічного обстеження Крим, місцеві здешевлення ресурсів об'єктів держадміністра- вартості (палива, житлово-комунального ції, житлово- електричної господарства, органи комунальних енергії, води, експертизи витрат та місцевого послуг теплової втрат, пов'язаних з самоврядування, енергії) у виробництвом та Держжитлокомун- сфері виконанням госп, виробництва та житлово-комунальних Держкоменерго- надання послуг суб'єктами збереження житлово- господарювання. комунальних послуг 2. Сприяти 2004- Рада міністрів Зменшення розробленню та 2010 Автономної питомих витрат реалізації пілотних роки Республіки енергоресурсів інвестиційно- Крим, місцеві під час інноваційних держадміністра- виробництва та проектів у ції, надання житлово-комунальному органи житлово- господарстві, місцевого комунальних спрямованих на самоврядування послуг зменшення
технологічних витрат
та втрат ресурсів,
впровадження
прогресивних
технологій.
IV. Напрям реформування: технічне переоснащення
житлово-комунального господарства, наближення
до вимог Європейського Союзу щодо використання
енергетичних і матеріальних ресурсів на
виробництво житлово-комунальних послуг
1. Модернізація 1. Забезпечити 2004- Рада міністрів Повна житлового поступове виведення з 2010 Автономної ліквідація господарства експлуатації роки Республіки аварійних аварійного житлового Крим, місцеві жилих будинків фонду. держадміністра- до кінця 2010 ції, органи року
місцевого
самоврядування
2. Забезпечити 2004- Рада міністрів Створення капітальний ремонт 2010 Автономної безпечних умов житла, відновлення та роки Республіки проживання ефективну Крим, місцеві населення, експлуатацію держадміністра- підвищення ліфтового ції, органи якості господарства, місцевого житлово- впровадження сучасних самоврядування комунального систем автоматичного обслуговування пожежного захисту
жилих будинків
підвищеної
поверховості.
3. Розробити 2004- Держжитлокомун- Стимулювання нормативно-правові 2005 госп, залучення акти щодо: роки Мінекономіки, коштів місцевих Мінфін бюджетів у - порядку відбору та розвиток фінансування об'єктів житлово- житлово-комунального комунального господарства, господарства реконструкція та
будівництво яких
повністю або частково
фінансуються за
рахунок коштів
державного бюджету;
- солідарного 2005 Мінфін, Законодавче фінансування рік Мінекономіки, забезпечення капітального ремонту Держжитлокомун- діяльності та витрат першого госп, органів влади року утримання Мін'юст щодо
об'єктів фінансування житлово-комунального робіт із господарства, що завершення передаються у передачі у комунальну власність; комунальну власність житлового фонду та об'єктів життєзабезпе- чення населених пунктів
- запровадження 2005 Держжитлокомун- Нормативно- диференційованої рік госп, правове плати за житло, до Мінекономіки, визначення складу якої Мін'юст джерел включається поступово фінансування (з 2008 р.) плата за капітального капітальний ремонт ремонту житла, жилого будинку; приведення рівня плати за житло у відповідність з його благоустроєм
- порядку 2005 Мінфін, Забезпечення перерахування та рік Мінекономіки, цільового використання Держжитлокомун- використання трансфертів з госп, бюджетних державного бюджету, Мін'юст коштів передбачених на
фінансування
видатків, пов'язаних
з утриманням і
капітальним ремонтом
об'єктів соціальної
інфраструктури,
переданих у
комунальну власність;
- проведення 2005 Держбуд, Забезпечення капітального ремонту рік Держжитлокомун- конституційних жилих будинків з госп, прав громадян відселенням та без Мін'юст на житло та відселення мешканців; безпечні умови проживання
- порядку накопичення 2005 Держжитлокомун- Нормативно- та використання рік госп, правове коштів на капітальний Мінекономіки, визначення ремонт жилих Мін'юст механізмів будинків. захисту коштів, що
накопичуються для проведення капітального ремонту житла, від інфляції, забезпечення їх цільового використання
2. Розвиток і 1. Забезпечити 2004- Рада міністрів Зменшення реконструкція розвиток і 2010 Автономної диспропорцій в централізованих реконструкцію роки Республіки якості та рівні систем водо-, централізованих Крим, місцеві комунального теплопостачання систем водо-, держадміністра- обслуговування та теплопостачання та ції, органи між населеними водовідведення водовідведення. місцевого пунктами самоврядування,
Держжитлокомун-
госп
2. Створити у 2005- Рада міністрів Створення регіонах комунальні 2010 Автономної передумов для спеціалізовані роки Республіки залучення небанківські Крим, місцеві небюджетних інноваційні держадміністра- інвестицій у фінансово-кредитні ції, органи розвиток установи, комунальні місцевого об'єктів водо-, фонди кредитування самоврядування теплопостачання розвитку підприємств. та
водовідведення
3. Запровадити 2004- Рада міністрів Прискорення фінансування 2010 Автономної технічного інноваційних проектів роки Республіки переоснащення у сфері Крим, місцеві підприємств житлово-комунального держадміністра- житлово- господарства за ції, органи комунального рахунок механізмів, місцевого господарства, передбачених самоврядування наближення до Кіотським протоколом. стандартів ЄС у ( 995_801 ) сфері охорони навколишнього середовища
4. Забезпечити 2004- Рада міністрів Підвищення реалізацію пілотних 2010 Автономної якості послуг проектів щодо роки Республіки теплопостачан- вдосконалення систем Крим, місцеві ня, здешевлення теплопостачання держадміністра- їх вартості за населених пунктів за ції, органи рахунок рахунок їх помірної місцевого скорочення децентралізації, самоврядування питомих витрат технічного палива переоснащення та
запровадження
технологій
когенерації, глибокої
утилізації газів
тощо.
5. Розробити 2005 Держжитлокомун- Створення законопроекти щодо: рік госп, фінансових Мінекономіки, передумов - звільнення від Мінфін, модернізації та оподаткування частини ДПА, розвитку прибутку підприємств, Мін'юст житлово- яка використовується комунального на інвестиції в господарства розширення/ населених модернізацію пунктів об'єктів
житлово-комунального
господарства чи
передається до
комунального фонду
кредитування розвитку
житлово-комунального
господарства;
- удосконалення 2004- Мінфін, Збільшення практики місцевих 2005 Мінекономіки, кількості запозичень та роки Держжитлокомун- місцевих отримання кредитів госп запозичень на для інвестування інвестиції в розвитку житлово- житлово-комунального комунальне господарства під господарство гарантії органів
місцевого
самоврядування.
3. Встановлення 1. Забезпечити 2004- Рада міністрів Забезпечення будинкових виконання завдань 2007 Автономної обліку спожитих засобів обліку Програми поетапного роки Республіки послуг водо-, споживання води оснащення наявного Крим, місцеві теплопостачан- і теплової житлового фонду держадміністра- ня, формування енергії, засобами обліку та ції, органи ощадливого надання регулювання місцевого ставлення до допомоги споживання води і самоврядування енергетичних і мало- теплової енергії матеріальних забезпеченим шляхом встановлення ресурсів громадянам в будинкових
установленні лічильників на
квартирних лізинговій
лічильників (поворотній) основі
води із залученням
бюджетних коштів, а
також коштів
населення та
підприємств.
2. Розробити та 2004- Органи Стимулювання забезпечити виконання 2010 місцевого ощадливого місцевих програм роки самоврядування споживання надання фінансової населенням допомоги питної та малозабезпеченим гарячої води, громадянам в забезпечення установленні оплати квартирних громадянами лічильників води. фактично спожитого обсягу послуг
4. Забезпечення 1. Поширити практику 2004- Органи Стимулювання належного включення до 2010 місцевого енергозбере- обліку контрактів з роки самоврядування ження на енергетичних і керівниками підприємствах матеріальних комунальних
ресурсів на підприємств договорів
підприємствах оренди, концесії,
житлово- вимог щодо
комунального розроблення,
господарства погодження та
реалізації
бізнес-планів, у яких
повинні передбачатись
енергозберігаючі
заходи, в тому числі
щодо обліку як
спожитих
енергоносіїв, так і
виробленої теплової
енергії, питної та
гарячої води.
5. Проведення 1. Забезпечити 2004- Держжитлокомун- Зменшення ефективної розроблення та 2010 госп, питомих витрат енергозберігаю- впровадження роки Держкоменерго- енергоресурсів чої політики енергозберігаючих збереження при
технологій і виробництві обладнання для питної, скорочення питомих гарячої води витрат енергетичних і та теплової матеріальних енергії ресурсів.
2. Запровадити 2004- Рада міністрів Покращання механізми 2006 Автономної роботи щодо економічного роки Республіки енергозбережен- стимулювання Крим, місцеві ня у житлово- енергозбереження на держадміністра- комунальній комунальних ції, органи сфері підприємствах, місцевого
утворити фонди самоврядування
енергозбереження,
спостережні ради міст
з енергозбереження
тощо.
3. Розробити 2004- Держжитлокомун- Зменшення нормативно-правовий 2005 госп, непродуктивних акт щодо стимулювання роки Держкоменерго- витрат теплової власників збереження, енергії в багатоквартирних Мінфін житловому фонді будинків до
заощадження
енергоресурсів,
зокрема проведення
модернізації
огороджувальних
конструкцій жилих
будинків.
6. Забезпечення 1. Розробити галузеву 2004- Держжитлокомун- Забезпечення технічного програму гармонізації 2005 госп, технічного регулювання та нормативної бази з роки Держспожив- регулювання та стандартизації питань технічного стандарт, стандартизації у сфері регулювання та Мін'юст у сфері житлово- стандартизації у житлово- комунального сфері комунального господарства житлово-комунального господарства, господарства зі створення стандартами ЄС. передумов ефективного використання ресурсів
2. Розробити
нормативно-правові
акти щодо:
- технічного 2004- Держжитлокомун- Реалізація регламенту з 2005 госп, політики підтвердження роки інші центральні технічного відповідності органи регулювання "Безпека продукції, виконавчої щодо
процесів і послуг влади встановлення житлово-комунального обов'язкових господарства та вимог до міського продукції, електротранспорту"; процесів і послуг у сфері житлово- комунального господарства
- запровадження 2005 Держжитлокомун- Створення системи управління рік госп передумов якістю послуг у покращання сфері якості житлово- житлово-комунального комунальних господарства. послуг
7. Розвиток сфери 1. Забезпечити 2004- Рада міністрів Покращання благоустрою та будівництво та 2010 Автономної благоустрою міського модернізацію об'єктів роки Республіки населених електро- у сфері благоустрою Крим, місцеві пунктів та транспорту та інженерного держадміністра- якості захисту територій. ції, органи комунального місцевого обслуговування самоврядування
2. Провести 2004- Рада міністрів Покращання модернізацію об'єктів 2010 Автономної транспортного у сфері міського роки Республіки обслуговування електротранспорту, Крим, місцеві населення оновлення рухомого держадміністра-
складу міського ції, органи
електричного місцевого
транспорту. самоврядування,
Держжитлокомун-
госп

Додаток N 2
до Загальнодержавної програми реформування
і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки
Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання
завдань Загальнодержавної програми реформування
і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки
(млн. грн.) ------------------------------------------------------------------ Напрям | Усього (2004-2010 роки) |----------------------------------- | Усього | у тому числі за рахунок | |------------------------- | |кош- |коштів|коштів|інших | |тів | міс- | під- | дже- | |дер- |цевих | при- | рел | |жав- | бюд- | ємств| | |ного |жетів | | | |бюд- | | | | |жету | | | ------------------------------------------------------------------ I. Організація ефективного 14 - 7 7 -
управління у сфері виробництва
і надання житлово-комунальних
послуг
II. Поглиблення 14 - 7 7 -
демонополізації
житлово-комунального
господарства, створення
конкурентного середовища на
ринку житлово-комунальних
послуг
III. Забезпечення 4929 - 2080 2849 -
беззбиткового функціонування
підприємств
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
дотація на покриття різниці 1876 - 1876 - -
між встановленими цінами і
тарифами на
житлово-комунальні послуги
та вартістю виробництва цих
послуг
забезпечення 95-відсоткової 528 - - 528 -
сплати споживачами вартості
отриманих послуг
ліквідація боргів бюджетних 204 - 204 - -
організацій за спожиті
житлово-комунальні послуги
зниження ставки податку на 1738 - - 1738 -
додану вартість до
17 відсотків
зменшення нераціональних 583 - - 583 -
витрат і втрат на
виробництво послуг
IV. Технічне переоснащення 29828 3485 10498 7362 8483
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
модернізація житлового 10732 1937 3660 2330 2805
господарства, розвиток і
реконструкція
централізованих систем
водопостачання та
водовідведення
модернізація систем 3579 648 1220 776 935
теплозабезпечення жилих
будинків
встановлення будинкових 1782 550 366 400 466
засобів обліку споживання
води і теплової енергії
енергозбереження на 5726 - 889 3436 1401
підприємствах
житлово-комунального
господарства
будівництво та модернізація 6404 - 3763 125 2516
об'єктів у сфері благоустрою
та інженерного захисту
територій
розвиток міського 1605 350 600 295 360
електротранспорту, оновлення
його рухомого складу
V. Нормативно-правове та 28 28 - - -
науково-технічне забезпечення
виконання Програми в межах
щорічних видатків
Держжитлокомунгоспу на наукові
розробки
Разом 34813 3513 12592 10225 8483
I етап (2004-2006 роки)
(млн. грн.) ------------------------------------------------------------------ Напрям | I етап, усього (2004-2006 роки) |----------------------------------- | Усього | у тому числі за рахунок | |------------------------- | |кош- |коштів|коштів|інших | |тів | міс- | під- | дже- | |дер- |цевих | при- | рел | |жав- | бюд- | ємств| | |ного |жетів | | | |бюд- | | | | |жету | | | ------------------------------------------------------------------ I. Організація ефективного 6 - 3 3 -
управління у сфері виробництва
і надання житлово-комунальних
послуг
II. Поглиблення 6 - 3 3 -
демонополізації
житлово-комунального
господарства, створення
конкурентного середовища на
ринку житлово-комунальних
послуг
III. Забезпечення 2186 - 1080 1106 -
беззбиткового функціонування
підприємств
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
дотація на покриття різниці 876 - 876 - -
між встановленими цінами і
тарифами на
житлово-комунальні послуги
та вартістю виробництва цих
послуг
забезпечення 95-відсоткової 528 - - 528 -
сплати споживачами вартості
отриманих послуг
ліквідація боргів бюджетних 204 - 204 - -
організацій за спожиті
житлово-комунальні послуги
зниження ставки податку на 449 - - 449 -
додану вартість до
17 відсотків
зменшення нераціональних 129 - - 129 -
витрат і втрат на
виробництво послуг
IV. Технічне переоснащення 11852 1425 4135 3003 3289
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
модернізація житлового 4274 855 1446 921 1052
господарства, розвиток і
реконструкція
централізованих систем
водопостачання та
водовідведення
модернізація систем 1426 288 482 307 351
теплозабезпечення жилих
будинків
встановлення будинкових 553 180 111 121 141
засобів обліку споживання
води і теплової енергії
енергозбереження на 2526 - 392 1516 618
підприємствах
житлово-комунального
господарства
будівництво та модернізація 2598 - 1526 51 1021
об'єктів у сфері благоустрою
та інженерного захисту
територій
розвиток міського 475 104 178 87 106
електротранспорту, оновлення
його рухомого складу
V. Нормативно-правове та 12 12 - - -
науково-технічне забезпечення
виконання Програми
Разом 14062 1437 5221 4115 3289
I етап (2004-2006 роки)
(млн. грн.) ------------------------------------------------------------------ Напрям | 2004 рік |----------------------------------- |Усьо-| у тому числі за рахунок | го |----------------------------- | | коштів | кош-|кош- |інших | |державного | тів |тів | дже- | | бюджету | міс-|під- | рел | | |цевих|при- | | | | бюд-|ємств| | | |жетів| | ------------------------------------------------------------------ I. Організація ефективного 2 - 1 1 -
управління у сфері виробництва
і надання житлово-комунальних
послуг
II. Поглиблення 2 - 1 1 -
демонополізації
житлово-комунального
господарства, створення
конкурентного середовища на
ринку житлово-комунальних
послуг
III. Забезпечення 339 - 220 119 -
беззбиткового функціонування
підприємств
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
дотація на покриття різниці 170 - 170 - -
між встановленими цінами і
тарифами на
житлово-комунальні послуги
та вартістю виробництва цих
послуг
забезпечення 95-відсоткової 100 - - 100 -
сплати споживачами вартості
отриманих послуг
ліквідація боргів бюджетних 50 - 50 - -
організацій за спожиті
житлово-комунальні послуги
зниження ставки податку на - - - - -
додану вартість до
17 відсотків
зменшення нераціональних 19 - - 19 -
витрат і втрат на
виробництво послуг
IV. Технічне переоснащення 2610 475 927 605 603
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
модернізація житлового 1124 341 366 233 184
господарства, розвиток і
реконструкція
централізованих систем
водопостачання та
водовідведення
модернізація систем 376 115 122 78 61
теплозабезпечення жилих
будинків
встановлення будинкових 43 3 12 13 15
засобів обліку споживання
води і теплової енергії
енергозбереження на 426 - 66 256 104
підприємствах
житлово-комунального
господарства
будівництво та модернізація 566 - 333 11 222
об'єктів у сфері благоустрою
та інженерного захисту
територій
розвиток міського 75 16 28 14 17
електротранспорту, оновлення
його рухомого складу
V. Нормативно-правове та 4 4 - - -
науково-технічне забезпечення
виконання Програми
Разом 2882 479 1149 726 603
I етап (2004-2006 роки)
(млн. грн.) ------------------------------------------------------------------ Напрям | 2005 рік |----------------------------------- | Усього | у тому числі за рахунок | |------------------------- | |кош- |коштів|коштів|інших | |тів | міс- | під- | дже- | |дер- |цевих | при- | рел | |жав- | бюд- | ємств| | |ного |жетів | | | |бюд- | | | | |жету | | | ------------------------------------------------------------------ I. Організація ефективного 2 - 1 1 -
управління у сфері виробництва
і надання житлово-комунальних
послуг
II. Поглиблення 2 - 1 1 -
демонополізації
житлово-комунального
господарства, створення
конкурентного середовища на
ринку житлово-комунальних
послуг
III. Забезпечення 845 - 454 391 -
беззбиткового функціонування
підприємств
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
дотація на покриття різниці 300 - 300 - -
між встановленими цінами і
тарифами на
житлово-комунальні послуги
та вартістю виробництва цих
послуг
забезпечення 95-відсоткової 151 - - 151 -
сплати споживачами вартості
отриманих послуг
ліквідація боргів бюджетних 154 - 154 - -
організацій за спожиті
житлово-комунальні послуги
зниження ставки податку на 210 - - 210 -
додану вартість до
17 відсотків
зменшення нераціональних 30 - - 30 -
витрат і втрат на
виробництво послуг
IV. Технічне переоснащення 3717 475 1315 904 1023
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
модернізація житлового 1350 266 463 295 326
господарства, розвиток і
реконструкція
централізованих систем
водопостачання та
водовідведення
модернізація систем 450 89 154 98 109
теплозабезпечення жилих
будинків
встановлення будинкових 235 87 44 48 56
засобів обліку споживання
води і теплової енергії
енергозбереження на 700 - 109 420 171
підприємствах
житлово-комунального
господарства
будівництво та модернізація 832 - 489 16 327
об'єктів у сфері благоустрою
та інженерного захисту
територій
розвиток міського 150 33 56 27 34
електротранспорту, оновлення
його рухомого складу
V. Нормативно-правове та 4 4 - - -
науково-технічне забезпечення
виконання Програми
Разом 4570 479 1771 1297 1023
I етап (2004-2006 роки)
(млн. грн.) ------------------------------------------------------------------ Напрям | 2006 рік |----------------------------------- | Усього | у тому числі за рахунок | |------------------------- | |кош- |коштів|коштів|інших | |тів | міс- | під- | дже- | |дер- |цевих | при- | рел | |жав- | бюд- | ємств| | |ного |жетів | | | |бюд- | | | | |жету | | | ------------------------------------------------------------------ I. Організація ефективного 2 - 1 1 -
управління у сфері виробництва
і надання житлово-комунальних
послуг
II. Поглиблення 2 - 1 1 -
демонополізації
житлово-комунального
господарства, створення
конкурентного середовища на
ринку житлово-комунальних
послуг
III. Забезпечення 1002 - 406 596 -
беззбиткового функціонування
підприємств
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
дотація на покриття різниці 406 - 406 - -
між встановленими цінами і
тарифами на
житлово-комунальні послуги
та вартістю виробництва цих
послуг
забезпечення 95-відсоткової 277 - - 277 -
сплати споживачами вартості
отриманих послуг
ліквідація боргів бюджетних - - - - -
організацій за спожиті
житлово-комунальні послуги
зниження ставки податку на 239 - - 239 -
додану вартість до
17 відсотків
зменшення нераціональних 80 - - 80 -
витрат і втрат на
виробництво послуг
IV. Технічне переоснащення 5525 475 1893 1494 1663
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
модернізація житлового 1800 247 617 393 543
господарства, розвиток і
реконструкція
централізованих систем
водопостачання та
водовідведення
модернізація систем 600 83 206 131 180
теплозабезпечення жилих
будинків
встановлення будинкових 275 90 55 60 70
засобів обліку споживання
води і теплової енергії
енергозбереження на 1400 - 217 840 343
підприємствах
житлово-комунального
господарства
будівництво та модернізація 1200 - 705 24 471
об'єктів у сфері благоустрою
та інженерного захисту
територій
розвиток міського 250 55 93 46 56
електротранспорту, оновлення
його рухомого складу
V. Нормативно-правове та 4 4 - - -
науково-технічне забезпечення
виконання Програми
Разом 6535 479 2301 2092 1663
II етап (2007-2010 роки)
(млн. грн.) ------------------------------------------------------------------ Напрям | II етап (2007-2010 роки) |----------------------------------- | Усього | у тому числі за рахунок | |------------------------- | |кош- |коштів|коштів|інших | |тів | міс- | під- | дже- | |дер- |цевих | при- | рел | |жав- | бюд- | ємств| | |ного |жетів | | | |бюд- | | | | |жету | | | ------------------------------------------------------------------ I. Організація ефективного 8 - 4 4 -
управління у сфері виробництва
і надання житлово-комунальних
послуг
II. Поглиблення 8 - 4 4 -
демонополізації
житлово-комунального
господарства, створення
конкурентного середовища на
ринку житлово-комунальних
послуг
III. Забезпечення 2743 - 1000 1743 -
беззбиткового функціонування
підприємств
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
дотація на покриття різниці 1000 - 1000 - -
між встановленими цінами і
тарифами на
житлово-комунальні послуги
та вартістю виробництва цих
послуг
забезпечення 95-відсоткової - - - - -
сплати споживачами вартості
отриманих послуг
ліквідація боргів бюджетних - - - - -
організацій за спожиті
житлово-комунальні послуги
зниження ставки податку на 1289 - - 1289 -
додану вартість до
17 відсотків
зменшення нераціональних 454 - - 454 -
витрат і втрат на
виробництво послуг
IV. Технічне переоснащення 17976 2060 6363 4359 5194
житлово-комунального
господарства, всього:
в тому числі:
модернізація житлового 6458 1082 2214 1409 1753
господарства, розвиток і
реконструкція
централізованих систем
водопостачання та
водовідведення
модернізація систем 2153 362 738 469 584
теплозабезпечення жилих
будинків
встановлення будинкових 1229 370 255 279 325
засобів обліку споживання
води і теплової енергії
енергозбереження на 3200 - 497 1920 783
підприємствах
житлово-комунального
господарства
будівництво та модернізація 3806 - 2237 74 1495
об'єктів у сфері благоустрою
та інженерного захисту
територій
розвиток міського 1130 246 422 208 254
електротранспорту, оновлення
його рухомого складу
V. Нормативно-правове та 16 16 - - -
науково-технічне забезпечення
виконання Програми
Разом 20751 2076 7371 6110 5194вверх