Документ 186/98-ВР, действует, текущая редакция — Принятие от 05.03.1998
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.04.1998. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про охорону навколишнього природного середовища"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 34, ст.230 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70) такі
зміни:
1. У пункті "е" статті 14 та пункті "є" статті 15 слово
"позабюджетних" виключити.
2. У пункті "г" статті 17 слова "республіканського
позабюджетного" замінити словом "Державного", а після слова
"середовища" доповнити словами "у складі Державного бюджету
України".
3. У пункті "г" статті 18 слово "позабюджетного" замінити
словом "республіканського", а після слова "середовища" доповнити
словами "у складі республіканського бюджету".
4. У пункті "є" статті 19 слово "позабюджетні" виключити та
доповнити пункт словами "у складі місцевих бюджетів".
5. У статті 42 слово "позабюджетних" виключити.
6. У статтях 3, 17, 18, 19, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 68, 69
слова "плата", "платежі" у всіх відмінках замінити словом "збір",
"збори" у відповідних відмінках.
7. Частини третю і четверту статті 46 викласти в такій
редакції: "Збори за використання природних ресурсів зараховуються до
відповідних бюджетів згідно з чинним законодавством.
Кошти від збору за забруднення навколишнього природного
середовища розподіляються між місцевими (сільськими, селищними,
міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки
Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного
середовища у співвідношенні відповідно 20, 50 і 30 відсотків, а
між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами
охорони навколишнього природного середовища - у співвідношенні 70
і 30 відсотків".
8. У статті 47:
у частині першій слова "республіканський та місцеві
позабюджетні" замінити словами "Державний, республіканський
Автономної Республіки Крим та місцеві";
частину другу викласти в такій редакції:
"Республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди
охорони навколишнього природного середовища утворюються у складі
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та
відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної
шкоди за рахунок: а) зборів за забруднення навколишнього природного середовища; б) частини грошових стягнень за порушення норм і правил
охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно
з чинним законодавством; в) цільових та інших добровільних внесків підприємств,
установ, організацій та громадян";
у частині третій слова "місцевих позабюджетних" замінити
словами "республіканського Автономної Республіки Крим та
місцевих";
у частині четвертій:
слова "республіканський позабюджетний" замінити словом
"Державний", а слово "позабюджетних" виключити;
доповнити частину пунктом "в" такого змісту:
"в) частини зборів за використання природних ресурсів, розмір
яких визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету
Міністрів України";
у частині п'ятій слова "республіканського позабюджетного"
замінити словом "Державного";
у частині шостій слова "і республіканського позабюджетних"
замінити словами "республіканського Автономної Республіки Крим і
Державного";
у частині сьомій слова "місцеві позабюджетні" замінити
словами "республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві",
а слова "республіканського позабюджетного" замінити словом
"Державного".
9. У пункті "д" статті 48 слово "позабюджетних" виключити, а
в частині шостій статті 68 слова "місцеві позабюджетні" замінити
словами "республіканський Автономної Республіки Крим і місцеві".
10. У тексті Закону слова "народних депутатів" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а
пункт "в", яким доповнюється частина четверта статті 47, - з
1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 1998 року
N 186/98-ВРвверх