Документ 1833-III, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 19.11.2012, основание - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
 
Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.392 )

 
     Верховна Ради України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни:
 
     1. Частини другу і третю статті 140 замінити трьома частинами такого змісту:
 
     "Слідчий, упевнившись в особі обвинуваченого, оголошує йому постанову про притягнення як обвинуваченого, роз'яснює суть пред'явленого обвинувачення та вручає копію постанови про притягнення як обвинуваченого.
 
     Про пред'явлення обвинувачення, роз'яснення його суті і вручення копії постанови слідчий складає протокол із зазначенням години і дати пред'явлення обвинувачення, який підписується обвинуваченим, слідчим та захисником.
 
     У разі відмови обвинуваченого поставити підпис у протоколі слідчий робить на ньому відмітку про відмову від підпису і зазначає мотиви відмови, про що сповіщає прокурора".
 
     2. Частину шосту статті 143, частину четверту статті 167, а також частину другу статті 171 доповнити реченням такого змісту: "Забороняється ставити запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї (навідні запитання)".
 
     3. Частину третю статті 214 викласти в такій редакції:
 
     "Копія постанови про закриття справи надсилається прокуророві, особі, що притягалася до кримінальної відповідальності, особі, за заявою якої була порушена справа, а також потерпілому та цивільному позивачеві".
 
     4. У статті 236-4:
 
     доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
     "Прокурор, дії якого оскаржуються, зобов'язаний надіслати витребувані суддею матеріали справи не пізніше наступного дня після надходження такої вимоги".
 
     У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою, шостою, сьомою та восьмою;
 
     частину сьому викласти в такій редакції:
 
     "Постанова судді надсилається особі, у провадженні якої знаходиться справа, прокуророві, який дав санкцію на арешт, особі, яка подавала скаргу, а також адміністрації місця попереднього ув'язнення".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 22 червня 2000 року
N 1833-IIIвверх