Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066
Постановление Кабинета Министров Украины; Перечень от 31.12.20041795
Документ 1795-2004-п, действует, текущая редакция — Редакция от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 грудня 2004 р. N 1795
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1999 р. N 2066
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
10 листопада 1999 р. N 2066 ( 2066-99-п ) "Про затвердження
нормативно-правових актів щодо застосування Закону України "Про
альтернативну (невійськову) службу" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 45, ст. 2240; 2000 р., N 34, ст. 1451; 2003 р., N 11,
ст. 491, N 30, ст. 1546) зміни, що додаються.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

3. Затвердити перелік видів діяльності, якими можуть
займатися громадяни, що проходять альтернативну (невійськову)
службу, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2004 р. N 1795
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1999 р. N 2066
( 2066-99-п )

1. У Положенні про порядок проходження альтернативної
(невійськової) служби, затвердженому зазначеною постановою:
1) у другому реченні абзацу першого пункту 5 слова "До заяви
додається" замінити словами "До заяви додаються документи, що
підтверджують істинність його релігійних переконань";
2) перше речення пункту 10 після слів і цифри "згідно з
додатком 2" доповнити словами "та скріплюється печаткою";
3) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Підставою для відмови громадянину в направленні на
альтернативну службу або звільненні від призову на військові збори
є:
несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну
службу або звільнення від призову на військові збори;
відсутність підтвердження істинності релігійних переконань;
неявка громадянина без поважних причин на засідання комісії.
Інші причини не можуть бути підставою для відмови в
направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на
військові збори";
4) у пункті 18:
в абзаці першому слова "Кабінетом Міністрів України" замінити
словом "комісією";
в абзаці другому слова "але не більше ніж на три місяці"
виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має
права відмовлятися від місця проходження альтернативної служби,
визначеного комісією";
5) в абзаці першому пункту 34 слова "зазначених у
направленні" замінити словами "визначений наказом про прийняття на
роботу";
6) в абзаці першому пункту 38 слова "скорочення чисельності
або штату працівників" виключити;
7) абзац перший пункту 41 доповнити реченням такого змісту:
"При цьому він не може достроково розірвати в односторонньому
порядку трудовий договір без рішення комісії";
8) в останньому абзаці пункту 43 слова "роботу в умовах
неповного робочого дня або неповного робочого тижня" виключити;
9) абзац другий пункту 49 виключити;
10) у першому реченні пункту 56 слова "та в комісії у справах
альтернативної служби" виключити;
11) доповнити Положення розділом VI такого змісту:
"Розділ VI Контроль за проходженням громадянами
альтернативної служби
62. Контроль за організацією альтернативної служби
здійснюється комісіями.
63. Контроль за додержанням власниками підприємств, установ
та організацій або уповноваженими ними органами законодавства про
працю під час проходження громадянами України альтернативної
служби здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої
влади з державного нагляду за додержанням законодавства про
працю".
2. У Положенні про комісії у справах альтернативної
(невійськової) служби, затвердженому зазначеною постановою:
1) підпункт 2 пункту 6 викласти в такій редакції:
"2) відповідно до вимог законодавства разом з місцевими
органами виконавчої влади складає перелік підприємств, установ та
організацій, де громадяни можуть проходити альтернативну службу,
та визначає робочі місця для її проходження";
2) останній абзац пункту 8 після слів "зв'язків з релігійними
організаціями" доповнити словами "органів нагляду за додержанням
законодавства про працю".
3. Перелік підприємств, установ, організацій, що перебувають
у державній або комунальній власності, на яких громадяни можуть
проходити альтернативну (невійськову) службу, затверджений
зазначеною постановою, визнати таким, що втратив чинність.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2004 р. N 1795
ПЕРЕЛІК
видів діяльності, якими можуть займатися
громадяни, що проходять альтернативну
(невійськову) службу

Охорона здоров'я та соціальна допомога
Колективні, громадські та особисті послуги
Будівництво
Виробництво електроенергії, газу та води
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
Рибне господарство
Добувна промисловість
Обробна промисловість
Транспортвверх