Документ 1791-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.06.1996, основание - 254/96-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
Про зміни і доповнення Конституції
(Основного Закону) України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 4, ст.12 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 )
такі зміни:
1. Статті 162, 163 і 165 викласти в такій редакції:
"Стаття 162. Вищий нагляд за додержанням і правильним
застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами,
державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і
господарського управління та контролю, Урядом Кримської АРСР,
місцевими Радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими
органами, військовими частинами, політичними партіями,
громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами,
установами і організаціями, незалежно від форм власності,
підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та
громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і
підпорядкованими йому прокурорами.
Стаття 163. Генеральний прокурор України призначається
Верховною Радою України, відповідальний перед нею і тільки їй
підзвітний. Прокурорів Кримської АРСР, областей, міста Києва,
міських, районних та міжрайонних прокурорів призначає Генеральний
прокурор України".
"Стаття 165. Прокурори у здійсненні своїх повноважень є
незалежними і керуються Конституцією та законами України. Організація і порядок діяльності органів прокуратури на
території України визначаються Законом України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ).
2. Статтю 164 виключити.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 листопада 1991 року
N 1791-XIIвверх