Документ 179-2005-п, предыдущая редакция — Редакция от 19.09.2008, основание - 781-2008-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 березня 2005 р. N 179
Київ
Про упорядкування структури апарату
центральних органів виконавчої влади,
їх територіальних підрозділів та
місцевих державних адміністрацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1030 ( 1030-2005-п ) від 26.10.2005
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006
N 984 ( 984-2006-п ) від 19.07.2006
N 1208 ( 1208-2006-п ) від 15.08.2006
N 146 ( 146-2007-п ) від 07.02.2007
N 156 ( 156-2007-п ) від 07.02.2007
N 441 ( 441-2007-п ) від 14.03.2007
N 869 ( 869-2007-п ) від 26.06.2007
N 943 ( 943-2007-п ) від 18.07.2007
N 781 ( 781-2008-п ) від 03.09.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у складі апарату міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади утворюються такі структурні
підрозділи (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу
юридичну силу):
департамент - структурний підрозділ, що утворюється для
виконання основних завдань високого ступеня складності
(багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий
напрям діяльності), координації роботи, пов'язаної з виконанням
цих завдань, за умови, що у його складі буде не менш як чотири
відділи. Департамент очолює директор. Директор департаменту може
мати не більш як два заступники, в тому числі одного заступника,
який не очолює відділ; { На часткову зміну абзацу другого пункту 1 установити, що
директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції має п'ять заступників, в тому числі одного першого
заступника директора Департаменту та одного заступника директора
Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень
згідно з Постановою КМ N 146 ( 146-2007-п ) від 07.02.2007 }
самостійне управління (самостійний відділ) - структурний
підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування.
До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний
відділ утворюється з чисельністю не менш як 6 працівників.
Самостійне управління (самостійний відділ) очолює начальник.
Начальник управління може мати не більш як одного заступника -
начальника відділу; { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1030 ( 1030-2005-п ) від 26.10.2005,
N 1208 ( 1208-2006-п ) від 15.08.2006 }
самостійний сектор - структурний підрозділ, що утворюється
для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу
виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями
інших структурних підрозділів, з чисельністю не менш
як 2 працівники. Сектор очолює завідуючий;
відділ у складі департаменту (самостійного управління) -
структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за
одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з
чисельністю не менш як 5 працівників. Відділ очолює начальник.
Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління
чи департаменту) може мати не більш як одного заступника. Така
посада може вводитись у разі, коли чисельність працівників у
відділі не менш як 7 одиниць. { На часткову зміну абзацу шостого пункту 1 установити, що
начальники відділів державної виконавчої служби Головного
управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці
Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та
Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних управлінь юстиції можуть мати двох
заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких
відділів становить не менш як 14 одиниць згідно з Постановою КМ
N 869 ( 869-2007-п ) від 26.06.2007 }
У разі потреби у складі департаменту, самостійного управління
та самостійного відділу може утворюватися сектор з чисельністю
не менш як 2 працівники. Такі сектори у складі департаменту та
самостійного управління утворюються понад нормативну кількість
відділів, а в складі самостійного відділу - понад мінімальну
чисельність працівників самостійного відділу.
У структурі апарату центрального органу виконавчої влади може
утворюватися структурний підрозділ із забезпечення діяльності
керівника відповідно до критеріїв, зазначених у цьому пункті.
Кількість заступників начальників структурних підрозділів МВС
(не більш як по п'ять осіб), крім Головного управління по боротьбі
з організованою злочинністю та урядових органів у системі МВС, і
органів державної податкової служби, а також структура таких
підрозділів визначається відповідно Міністром внутрішніх справ та
Головою Державної податкової адміністрації. { Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1208 ( 1208-2006-п ) від
15.08.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 441
( 441-2007-п ) від 14.03.2007; в редакції Постанови КМ N 781
( 781-2008-п ) від 03.09.2008 }
2. У центральних органах виконавчої влади у разі
недоцільності утворення в апараті підрозділів, зазначених
у пункті 1 цієї постанови, для виконання окремих функцій вводяться
посади відповідних спеціалістів.
3. Дія цієї постанови поширюється також на формування
структури апарату урядових органів. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 781
( 781-2008-п ) від 03.09.2008 }
4. Установити, що у складі апарату обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів, територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі можуть
утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу
юридичну силу) самостійні управління, самостійні відділи, відділи
та самостійні сектори, сектори у складі самостійних управлінь і
самостійних відділів, виходячи з критеріїв, установлених для
апарату центральних органів виконавчої влади, за винятком відділів
адміністрування Державного реєстру виборців у складі апарату
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, чисельність працівників яких може становити не менш
як 3 одиниці. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 156 ( 156-2007-п ) від 07.02.2007, N 943
( 943-2007-п ) від 18.07.2007 }
У складі апарату районних державних адміністрацій, їх
самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів,
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в
районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо
інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з
чисельністю працівників не менш як 3 одиниці та сектори з
чисельністю працівників не менш як 2 одиниці.
У разі недоцільності утворення у складі апарату місцевих
державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади підрозділів, зазначених в абзацах першому
та другому цього пункту, для виконання окремих функцій вводяться
посади відповідних спеціалістів. { Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 156 ( 156-2007-п ) від 07.02.2007 }
{ Пункт 5 втратив чинність в частині умов оплати праці на
підставі Постанови КМ N 984 ( 984-2006-п ) від 19.07.2006 }
5. Надати керівникам міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади право зберігати за працівниками апарату, які
переводяться за їх згодою на посаду з меншим посадовим окладом у
зв'язку із змінами його структури, що випливають з цієї постанови,
умови оплати праці та порядок медичного і санаторно-курортного
обслуговування, які вони мали за попередньою посадою.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
6. Центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснити
у двомісячний строк заходи щодо приведення у відповідність з цією
постановою структури, номенклатури посад та чисельності
працівників структурних підрозділів.
7. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з
Міністерством фінансів у двотижневий строк подати пропозиції щодо
умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади
у зв'язку із змінами, що випливають з цієї постанови.
8. Установити, що до затвердження нових умов оплати праці
працівників центральних органів виконавчої влади посадовий оклад
завідуючого самостійним сектором встановлюється на рівні
посадового окладу начальника відділу в складі управління.
9. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р.
N 1550 ( 1550-2002-п ) "Про упорядкування структури апарату
центральних органів виконавчої влади та його структурних
підрозділів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1949);
постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р.
N 73 ( 73-2003-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. N 1550" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 4, ст 130);
постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р.
N 365 ( 365-2004-п ) "Про внесення зміни до пункту 8 постанови
Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. N 1550"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 737).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40вверх