Документ 1749-2002-п, текущая редакция — Редакция от 29.06.2004, основание - 825-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2002 р. N 1749
Київ
Про заходи щодо вдосконалення професійного навчання
керівників і спеціалістів центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, органів військового управління
Збройних Сил з питань воєнної безпеки та
оборони держави
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 825 ( 825-2004-п ) від 29.06.2004 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок підготовки та перепідготовки керівників і
спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, органів військового управління
Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави;
Порядок підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних
Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави.
2. Підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів
військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та
оборони держави здійснювати у Національній академії оборони
починаючи з 2003 року.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1749
ПОРЯДОК
підготовки та перепідготовки керівників і спеціалістів
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, органів військового управління
Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави
( Про поширення дії Порядку на військовослужбовців Збройних Сил,
інших військових формувань додатково див. Постанову КМ
N 825 ( 825-2004-п ) від 29.06.2004 )
1. Цей порядок визначає механізм підготовки та перепідготовки
керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів
військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та
оборони держави (далі - керівники і спеціалісти) у Національній
академії оборони (далі - Академія).
2. Навчання керівників і спеціалістів здійснюється за денною,
заочною та екстернатною формами навчання за спеціальністю
"Управління у воєнній сфері" з метою підготовки фахівців для
роботи на посадах державних службовців першої - четвертої
категорій у Міноборони та в органах військового управління
Збройних Сил. Термін навчання за денною формою навчання -
10 місяців, за заочною - 18 місяців.
3. На навчання до Академії приймаються на конкурсній основі
громадяни України незалежно від статі, які перебувають на
державній службі на посадах не нижче п'ятої категорії, віком до
45 років - на денну форму навчання або до 50 років - на заочну та
екстернатну форми навчання, мають повну вищу освіту і зараховані
до кадрового резерву для заняття посад державних службовців
першої - четвертої категорій у Міноборони та в органах військового
управління Збройних Сил.
4. Для формування обсягів державного замовлення на підготовку
в Академії фахівців з управління у воєнній сфері Міноборони щороку
визначає їх необхідну кількість окремо для кожної форми навчання.
5. Керівники і спеціалісти зараховуються до Академії
відповідно до правил прийому, які розробляються Академією та
затверджуються її начальником.
6. У разі зарахування до Академії на навчання за денною
формою керівники і спеціалісти звільняються із займаної посади
відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ).
Час навчання в Академії за денною формою керівникам і
спеціалістам зараховується до загального трудового стажу, а також
до стажу державної служби або служби в органах місцевого
самоврядування за умови, що після закінчення навчання випускника
прийнято на державну службу або службу в органі місцевого
самоврядування. ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 825 ( 825-2004-п ) від 29.06.2004 )
7. На час навчання в Академії за денною формою слухачі з
числа керівників і спеціалістів забезпечуються стипендією у
розмірі середньомісячної заробітної плати за останнім місцем
роботи відповідно до законодавства.
8. На час навчання іногородні слухачі забезпечуються
гуртожитком.
9. Навчальні програми підготовки та перепідготовки
розробляються Академією та затверджуються її начальником.
10. Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили
кваліфікаційну роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра та склали державні іспити, присвоюється кваліфікація
магістра управління у воєнній сфері та видається диплом
установленого зразка.
Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінки
"відмінно" не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, а
з інших - оцінки "добре", а також склали всі державні іспити і
захистили кваліфікаційну роботу з оцінкою "відмінно".
11. Особам, які навчаються за заочною формою навчання,
витрати на проїзд, пов'язані з участю у настановних заняттях,
виконанням лабораторних робіт і складанням заліків та іспитів,
захистом дипломного проекту (роботи) або складанням державних
іспитів, відшкодовуються відповідно до статті 219 Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ). Додаткові відпустки, пов'язані з
навчанням в Академії, зазначеним особам надаються відповідно до
статті 15 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ).
12. Випускники Академії, які навчалися за денною формою
навчання за державним замовленням, зобов'язані відпрацювати після
закінчення Академії на посадах державних службовців
першої - четвертої категорій у Міноборони або в органах
військового управління Збройних Сил не менш як 5 років.
Випускники Академії працевлаштовуються у Міноборони або в
органах військового управління Збройних Сил на посади державних
службовців першої - четвертої категорій, вищі або рівноцінні за
оплатою та категорією тим, які вони займали до вступу в Академію.
Вони мають переважне право на заняття вакантних посад чи
просування по службі без конкурсного відбору або стажування.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1749
ПОРЯДОК
підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів
центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, органів
військового управління Збройних Сил
з питань воєнної безпеки та
оборони держави
( Про поширення дії Порядку на військовослужбовців Збройних Сил,
інших військових формувань додатково див. Постанову КМ
N 825 ( 825-2004-п ) від 29.06.2004 )
1. Цей порядок визначає механізм підвищення кваліфікації
керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів
військового управління Збройних Сил, які зараховані до кадрового
резерву для зайняття посад державних службовців у Міноборони та в
органах військового управління Збройних Сил, а також керівників
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та спеціалістів їх структурних
підрозділів, до посадових обов'язків яких належить вирішення
питань оборонної та мобілізаційної роботи, що обіймають посади
державних службовців першої - сьомої категорій (далі - керівники і
спеціалісти), з питань воєнної безпеки та оборони держави у
Національній академії оборони (далі - Академія).
2. Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів
здійснюється на основі навчальних програм підвищення кваліфікації
керівників і спеціалістів з питань воєнної безпеки та оборони
держави (далі - програми підвищення кваліфікації) з метою
оновлення та поглиблення знань із зазначених питань і є однією з
підстав для просування по службі.
3. Програми підвищення кваліфікації повинні забезпечувати
сучасний рівень підготовки слухачів з теорії і практики воєнної
безпеки та оборони держави в основних її аспектах, з питань
стратегічного керівництва державою, зокрема воєнної стратегії,
керівництва Збройними Силами, методології управлінської діяльності
для прийняття та виконання рішень у будь-яких умовах кризової
обстановки. Програми підвищення кваліфікації розробляються
Академією.
4. Кількість навчальних годин згідно з програмами підвищення
кваліфікації керівників і спеціалістів не повинна перевищувати
216 годин.
5. Формування державного замовлення на підвищення
кваліфікації керівників і спеціалістів та його фінансове
забезпечення здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167 ( 167-97-п ) "Про
затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про
єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівників державних підприємств, установ і
організацій" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 57;
1998 р., N 28, ст. 1045; 2002 р., N 20, ст. 979) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262
( 1262-99-п ) "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 29, ст. 1475).
6. Для проведення навчальних занять в Академії в
установленому порядку залучаються керівники і спеціалісти
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та
Генерального штабу Збройних Сил.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1749
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 липня
1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ) "Про фінансове забезпечення
підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади та органів місцевого самоврядування" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 29, ст. 1475):
1) у назві постанови та в абзаці другому пункту 1 слова "та
органів місцевого самоврядування" замінити словами "органів
місцевого самоврядування та органів військового управління
Збройних Сил";
2) у Порядку формування державного замовлення на підготовку і
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, затвердженого зазначеною
постановою:
у назві, пункті 1 та назвах розділів слова "та органів
місцевого самоврядування" замінити словами "органів місцевого
самоврядування та органів військового управління Збройних Сил";
пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Державним замовником на підготовку працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та органів
військового управління Збройних Сил за спеціальністю "Управління у
воєнній сфері" для роботи на посадах першої - четвертої категорій
державних службовців у Міноборони та в органах військового
управління Збройних Сил, а також підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та органів військового управління Збройних Сил з
питань воєнної безпеки та оборони держави є Міноборони";
пункт 9 після слів "Українській Академії державного
управління при Президентові України" доповнити словами "щодо
підготовки працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за
спеціальністю "Управління у воєнній сфері" для роботи на посадах
першої - четвертої категорій державних службовців у Міноборони та
в органах військового управління Збройних Сил - Міноборони";
пункт 10 після слів "першої - четвертої категорій державних
службовців" доповнити словами "Міноборони - на підготовку
магістрів за спеціальністю "Управління у воєнній сфері" для роботи
на посадах першої - четвертої категорій державних службовців у
Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил";
пункт 11 після слів "Українська Академія державного
управління при Президентові України" доповнити словами
"Міноборони";
пункти 12 і 13 доповнити абзацом такого змісту:
"Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави
узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономіки Міноборони";
пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:
"Міноборони після затвердження Мінекономіки розміщує і
забезпечує виконання державних замовлень на підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної
безпеки та оборони держави".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 лютого
2000 р. N 251 ( 251-2000-п ) "Про заходи щодо підвищення
кваліфікації керівників і спеціалістів центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з
питань національної безпеки та оборони держави" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 6, ст. 222, N 40, ст. 1705):
1) у пункті 1 після слів "органів місцевого самоврядування"
доповнити словами "органів військового управління Збройних Сил", а
слова "з питань національної безпеки та оборони держави (воєнні
аспекти), починаючи з 2001 року" виключити;
2) у пункті 2 слова "про організацію" замінити словами "про
порядок організації";
3) у пунктах 3 і 4 слова "Міністерству оборони" замінити
словами "Українській Академії державного управління при
Президентові України";
4) у пункті 4 слова "погодженого з Українською Академією
державного управління при Президентові України" виключити;
5) Положення про порядок організації підвищення кваліфікації
керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань
національної безпеки та оборони держави, затверджене зазначеною
постановою, викласти у такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2000 р. N 251 ( 251-2000-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1749)
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації підвищення кваліфікації керівників
і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування з питань
національної безпеки та оборони держави

1. Цим Положенням визначається порядок організації підвищення
кваліфікації керівників центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та спеціалістів їх
структурних підрозділів з оборонної та мобілізаційної роботи, які
займають посади першої - четвертої категорій (далі - керівники і
спеціалісти) з питань національної безпеки та оборони держави.
2. Підвищення кваліфікації з питань національної безпеки та
оборони держави (далі - підвищення кваліфікації) здійснюється з
метою оновлення та поглиблення знань керівниками і спеціалістами.
3. Підвищення кваліфікації є обов'язковим для керівників і
спеціалістів, а також необхідною умовою їх атестації, просування
по службі, присвоєння рангів державних службовців тощо.
4. Підвищення кваліфікації здійснюється на основі програми
підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів з питань
національної безпеки та оборони держави (далі - програма
підвищення кваліфікації).
Керівники і спеціалісти проходять навчання в Інституті
підвищення кваліфікації кадрів Української Академії державного
управління при Президентові України (далі - Інститут підвищення
кваліфікації кадрів).
Навчання в Інституті підвищення кваліфікації кадрів
передбачає використання матеріально-технічної та
навчально-методичної бази Вищих академічних курсів при
Національній академії оборони.
5. Програма підвищення кваліфікації повинна забезпечувати
сучасний рівень підготовки слухачів з теорії і практики
національної безпеки та оборони держави в основних її аспектах, з
питань стратегічного керівництва державою, зокрема політичної,
економічної, воєнної стратегії, керівництва Збройними Силами,
методології управлінської діяльності для прийняття та виконання
рішень у будь-яких умовах кризової обстановки.
Програма підвищення кваліфікації розробляється Інститутом
підвищення кваліфікації кадрів згідно з нормативно-правовими
актами з питань національної безпеки та оборони.
6. Кількість годин теоретичного курсу програми підвищення
кваліфікації незалежно від форми навчання становить не менш як
8 годин.
7. Формування державного замовлення на підвищення
кваліфікації керівників і спеціалістів та його фінансове
забезпечення здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ) "Про
фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29,
ст. 1475).
8. Для проведення лекцій і семінарів в установленому порядку
залучаються керівники і спеціалісти міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Генерального штабу Збройних Сил та
викладачі Національної академії оборони".вверх