Документ 1724-VIII, первая редакция — Принятие от 03.11.2016
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 52, ст.860)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):

1) в абзаці тринадцятому статті 1 слова "матеріально оформлена угода" замінити словом "домовленість";

2) у частині другій статті 6:

перше речення після слів "простій письмовій" доповнити словами "або в електронній";

після речення першого доповнити новим реченням такого змісту: "У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги".

У зв’язку з цим речення друге і третє вважати відповідно реченням третім і четвертим;

у третьому реченні слова "доручення, статутних документів" замінити словами "доручення (довіреності), установчих документів".

2. У статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364 із наступними змінами):

1) перше речення частини першої викласти в такій редакції: "Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг";

2) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунка (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою".

У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.

3. У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 45, ст. 484; 2014 р., № 4, ст. 61; 2015 р., № 45, ст. 410):

1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова "та підтверджує її здійснення" виключити;

2) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи";

у частині другій:

в абзаці першому слова "на паперових або машинних носіях і" замінити словами "у паперовій або в електронній формі та";

в абзаці третьому слова "і місце" виключити;

в абзаці сьомому слова "аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис" виключити;

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг";

в абзаці другому частини третьої слова "на перше число кожного місяця" замінити словами "на кінець останнього дня кожного місяця";

у частині шостій слова "на машинних носіях" замінити словами "з використанням електронних засобів оброблення".

4. У статті 31 Закону України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422):

1) частину першу після слів "місця проживання" доповнити словами "або місцезнаходження";

2) у частині третій слова "в письмовій формі" замінити словами "у формі, передбаченій законом", а слова "законом або" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

2. Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 листопада 2016 року
№ 1724-VIII
вверх