Документ 1708-III, первая редакция — Принятие от 11.05.2000
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку
з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.256 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 18 Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49,
ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93):
частину першу викласти в такій редакції:
"Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає
фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична
звітність, що використовує грошовий вимірник, грунтується на даних
бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам
державної статистики";
у частині другій слова "річного балансу і" замінити словами
"річної фінансової".
2. У статті 29 Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272;
Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 83; 1995 р.,
N 14, ст. 90, ст. 93):
абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
"Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку і
подання фінансової та статистичної звітності визначається
відповідним законодавством";
у пункті 4 слова "річний баланс і", "річного балансу і"
замінити відповідно словами "річна фінансова" та "річної
фінансової", а слово "підлягають" - словом "підлягає".
3. В абзаці шостому частини вісімнадцятої статті 8 Закону
України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 17, ст. 80) слово "бухгалтерської" замінити словом
"фінансової".
4. В абзаці першому частини першої статті 164-2 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова
"бухгалтерської або статистичної звітності" замінити словами
"фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової
звітності".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1708-IIIвверх