Документ 1692-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 23.10.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.11.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення організаційно-правових основ
запобігання, протидії, припинення корупції
і організованої злочинності та виконання
комітетами Верховної Ради України
контрольних функцій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.34 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1994 р., N 24,
ст. 184; 1999 р., N 16, ст. 98; 2000 р., N 24, ст. 184; 2002 р.,
N 16, ст. 114):
1) текст статті 9 викласти в такій редакції:
"1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою
злочинністю органів внутрішніх справ України є Головне управління
по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх
справ України, управління по боротьбі з організованою злочинністю
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, які підпорядковуються відповідно Міністру внутрішніх
справ України та начальнику Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю.
Начальники спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі підпорядковуються також начальникам
головних управлінь (управлінь) у відповідних регіонах і за посадою
є їх першими заступниками.
2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою
злочинністю у містах (крім Севастополя) створюються у разі
необхідності і підпорядковуються управлінням по боротьбі з
організованою злочинністю в Автономній Республіці Крим, областях
та місті Києві.
3. Створення і ліквідація відділів і відділень по боротьбі з
організованою злочинністю в містах затверджується рішенням
Кабінету Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ
України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань
боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
4. Начальник Головного управління по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України призначається на
посаду і звільняється з посади за рішенням Кабінету Міністрів
України за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим
з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, і є першим заступником
Міністра внутрішніх справ України.
5. Заступники начальника Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України,
начальники управлінь Головного управління призначаються на посади
і звільняються з посад Міністром внутрішніх справ України за
поданням начальника Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної Ради
України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
6. Начальники управлінь по боротьбі з організованою
злочинністю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі призначаються на посаду і звільняються з посад
Міністром внутрішніх справ України за поданням начальника
Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю,
погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією.
Начальник слідчого управління Головного управління по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України за посадою є заступником начальника Головного управління
по боротьбі з організованою злочинністю, а начальники слідчих
підрозділів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі - заступниками начальників спеціальних підрозділів
по боротьбі з організованою злочинністю.
7. До структури спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю належать інформаційно-аналітичні,
оперативно-розшукові, оперативно-технічні, слідчі підрозділи,
підрозділи фінансового, кадрового забезпечення, швидкого
реагування, внутрішньої безпеки та інші служби, необхідні для
забезпечення їх діяльності.
Правовий статус слідчих спеціальних підрозділів визначається
кримінально-процесуальним законодавством України.
8. Головне управління, управління по боротьбі з організованою
злочинністю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі - юридичні особи, які мають самостійні кошториси,
поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатки із
зображенням Державного Герба України і зі своїм найменуванням";
2) у статті 10:
а) у пункті 1 слова "в Республіці Крим" замінити словами "в
Автономній Республіці Крим";
б) пункти 4-6 викласти в такій редакції:
"4. Начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки
України призначається на посаду і звільняється з посади Указом
Президента України за поданням Голови Служби безпеки України,
погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, і за посадою є першим
заступником Голови Служби безпеки України.
Заступники начальника Головного управління по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю, начальники управлінь
Головного управління призначаються на посади і звільняються з
посад Головою Служби безпеки України за поданням начальника
Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю Центрального управління Служби безпеки України,
погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією.
5. Начальники спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю в Автономній Республіці Крим, в
областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади і
звільняються з посад наказом Голови Служби безпеки України за
поданням начальника Головного управління по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної
Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і
корупцією і за посадою є заступниками начальників управлінь Служби
безпеки України у відповідних регіонах.
6. Начальники відділів, відділень або груп по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю в містах призначаються на
посади та звільняються з посад наказом начальника Головного
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
Центрального управління Служби безпеки України за поданням
начальника Головного управління Служби безпеки України в
Автономній Республіці Крим, начальника обласного управління Служби
безпеки України";
3) у пункті 2 статті 16 слова "У Республіці Крим" замінити
словами "В Автономній Республіці Крим";
4) підпункт "г" пункту 1 статті 24 викласти в такій редакції:
"г) дає згоду на створення і ліквідацію спеціальних
підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю
органів Міністерства внутрішніх справ України, органів Державної
податкової адміністрації України, Служби безпеки України,
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органів
прокуратури України та інших органів і підрозділів, створених для
боротьби з корупцією та організованою злочинністю, а також
призначення на посади та звільнення з посад керівників спеціальних
підрозділів та органів прокуратури з нагляду за виконанням законів
спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю";
5) у статті 26:
а) у пункті 2 слова "в Республіці Крим" замінити словами "в
Автономній Республіці Крим";
6) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Начальник управління по нагляду за виконанням законів
спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю
Генеральної прокуратури України, начальники відділів цього
управління, начальники відповідних відділів органів прокуратури в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
призначаються на посади і звільняються з посад наказом
Генерального прокурора України за поданням, погодженим з Комітетом
Верховної Ради України з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією".
2. У Законі України "Про комітети Верховної Ради України"
( 116/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 17,
ст. 146):
1) статтю 14 доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) погодженні питань, проведенні консультацій щодо
призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних
державних органів, створенні і ліквідації спеціальних державних
органів, що віднесені до предметів відання комітетів, та
здійсненні інших погоджень і консультацій у випадках, передбачених
законом";
2) доповнити статтею 33-1 такого змісту:
"Стаття 33-1. Здійснення комітетами передбачених
законами погоджень і консультацій
1. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання,
здійснюють погодження і консультації щодо призначення на посади та
звільнення з посад керівників відповідних державних органів, що
віднесені до предметів відання комітетів, та здійснюють інші
погодження і консультації у випадках, передбачених законами.
Процедура погодження і консультацій визначається спільним
рішенням комітету і відповідного державного органу".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 жовтня 2009 року
N 1692-VIвверх