Деякі питання розвитку та переоснащення установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2010-2012 роки
Распоряжение Кабинета Министров Украины; План, Мероприятия, Перечень от 25.11.20091685-р
Документ 1685-2009-р, действует, текущая редакция — Принятие от 25.11.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 25 листопада 2009 р. N 1685-р
Київ
Деякі питання розвитку
та переоснащення установ і закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби
України на 2010-2012 роки

1. Затвердити:
план заходів щодо розвитку та переоснащення установ і
закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на
2010-2012 роки (далі - план заходів) згідно з додатком 1;
перелік сучасного лабораторного обладнання, необхідного для
проведення бактеріологічних, молекулярно-генетичних,
вірусологічних, санітарно-хімічних, радіологічних досліджень з
урахуванням міжнародних вимог, згідно з додатком 2.
2. Міністерству охорони здоров'я забезпечити виконання плану
заходів та їх фінансування за рахунок видатків, передбачених у
державному бюджеті на утримання Міністерства.
3. Міністерству фінансів разом з Міністерством охорони
здоров'я під час доопрацювання проекту Державного бюджету України
на 2010 рік та підготовки проектів Державного бюджету України на
наступні роки передбачити кошти для виконання плану заходів.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2009 р. N 1685-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо розвитку та переоснащення установ і закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби
України на 2010-2012 роки

I. Оснащення сучасним лабораторним обладнанням
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування заходу | Загальний обсяг | У тому числі за роками | | | фінансування, |----------------------------| | | тис. гривень | 2010 | 2011 | 2012 | |---------------------------+-----------------+-------+---------+----------| |Оснащення сучасним | 1418903,4 |100008 |201626,3 |1117269,1 | |лабораторним обладнанням, | | | | | |необхідним для проведення | | | | | |бактеріологічних, | | | | | |молекулярно-генетичних, | | | | | |вірусологічних, санітарно- | | | | | |хімічних, радіологічних | | | | | |досліджень з урахуванням | | | | | |міжнародних вимог | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
II. Проведення капітального або поточного ремонту
у приміщеннях лабораторій, будівництво типових,
реконструкція пристосованих під лабораторії приміщень
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Орієнтовна| Кіль- |Загальний| У тому числі за роками | | робіт | вартість | кість | обсяг | | | | робіт на |об'єктів| фінан- |---------------------------| | | одному | | сування,| 2010 | 2011 | 2012 | | | об'єкті, | | тис. | | | | | | тис. | | грівень | | | | | | гривень | | | | | | |----------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------| |1. Реконструкція| 200,1 | 61 | 12206,1 | 859,3 | 1718,6 | 9628,2 | |----------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------| |2. Капітальний | 250,5 | 143 | 35821,5 | 2521,8 | 5043,7 | 28256 | |ремонт | | | | | | | |----------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------| |3. Поточний | 109,5 | 239 | 26170,5 | 1842,4 | 3684,8 | 20643,3 | |ремонт | | | | | | | |----------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------| |4. Будівництво | 12200 | 49 | 597800 |42085,1 |84170,2 |471544,6 | |нових | | | | | | | |лабораторій | | | | | | | |----------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------| |Разом | | |671998,1 |47308,7 |94617,3 |530072,1 | |----------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------| |Усього за | | |2090901,5|147316,7|296243,6|1647341,2| |розділами I і II| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
III. Удосконалення системи державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
---------------------------------------------------------------------------- | Найменування заходу |Строк виконання | |--------------------------------------------------------------------------| | Підготовка та підвищення рівня кваліфікації фахівців | |--------------------------------------------------------------------------| |1. Організація постійно діючих курсів спеціалізованої | постійно | |підготовки для лікарів з питань лабораторної діагностики | | |---------------------------------------------------------+----------------| |2. Організація і проведення семінарів та нарад за участю |один раз на рік | |спеціалістів державної санітарно-епідеміологічної | | |служби з питань організації лабораторного контролю | | |---------------------------------------------------------+----------------| |3. Забезпечення участі в навчаннях за програмами | постійно | |Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших | | |міжнародних організацій | | |---------------------------------------------------------+----------------| |4. Проведення навчання з питань діагностики та | - " - | |епідеміологічного нагляду з метою впровадження | | |сучасних технологій і методів діагностики | | |--------------------------------------------------------------------------| | Розвиток інформаційно-аналітичної системи | |--------------------------------------------------------------------------| |5. Комп'ютеризація лабораторної мережі | 2010 | |---------------------------------------------------------+----------------| |6. Створення методологічних підходів до розроблення | - " - | |комп'ютерних програм аналізу результатів досліджень | | |та проведення моніторингу | | |---------------------------------------------------------+----------------| |7. Організація оснащення сучасним комп'ютерним | - " - | |та іншим обладанням | | |---------------------------------------------------------+----------------| |8. Підготовка фахівців з користування комп'ютерними | - " - | |системами і програмами | | |--------------------------------------------------------------------------| | Створення нормативно-правової бази | |--------------------------------------------------------------------------| |9. Підготовка посібника з контролю якості | 2010 | |(внутрішній контроль, зовнішня оцінка якості) | | |---------------------------------------------------------+----------------| |10. Розроблення і затвердження: | | |---------------------------------------------------------+----------------| |Порядку обліку, збереження, передачі та транспортування | - " - | |біоагентів I-IV групи патогенності | | |---------------------------------------------------------+----------------| |Положення про режимні комісії біобезпеки | - " - | |---------------------------------------------------------+----------------| |інструкції з питань лабораторної діагностики | - " - | |деяких нозологій | | |---------------------------------------------------------+----------------| |стандартів оперативних процедур | - " - | |---------------------------------------------------------+----------------| |стандарту визначення випадку інфекційного захворювання | - " - | |---------------------------------------------------------+----------------| |форм облікової та звітної документації | - " - | |---------------------------------------------------------+----------------| |Порядку організації роботи лабораторій | - " - | |--------------------------------------------------------------------------| | Розроблення та впровадження нових методик, методів удосконалення | | експрес-діагностики і швидкої діагностики біологічних патогенних | | агентів (імунохімічні, молекулярно-генетичні методи та інші) | |--------------------------------------------------------------------------| |11. Розроблення та впровадження нових високочутливих | - " - | |методів виявлення (детекторів) біологічних патогенних | | |агентів | | |---------------------------------------------------------+----------------| |12. Удосконалення методів і методик лабораторної | - " - | |діагностики | | |---------------------------------------------------------+----------------| |13. Розроблення методів і методик лабораторної | - " - | |діагностики та приведення їх у відповідність з | | |міжнародними вимогами | | |--------------------------------------------------------------------------| | Підвищення ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду | |--------------------------------------------------------------------------| |14. Створення єдиної державної інформаційно-аналітичної | 2010-2012 | |системи моніторингу епідемічного процесу, в тому числі | | |системи епідеміологічного нагляду за хворобами людини | | |---------------------------------------------------------+----------------| |15. Розроблення програми моніторингу харчових продуктів | 2010-2011 | |з метою отримання оперативної та достовірної інформації | | |щодо поширення хвороб, спричинених харчовими продуктами, | | |і факторів ризику в системі забезпечення харчовими | | |продуктами | | |---------------------------------------------------------+----------------| |16. Проведення епідеміологічного аналізу захворюваності, | постійно | |складення прогнозу захворюваності, розроблення | | |і виконання комплексних програм, оперативних планів, | | |додаткових заходів із запобігання епідемічним | | |ускладненням | | |---------------------------------------------------------+----------------| |17. Розроблення і впровадження критеріїв оцінки | - " - | |ефективності державного санітарно-епідеміологічного | | |нагляду за протиепідемічними заходами | | |--------------------------------------------------------------------------| | Розвиток міжнародного співробітництва | |--------------------------------------------------------------------------| |18. Забезпечення співробітництва з Всесвітньою | - " - | |організацією охорони здоров'я, органами охорони здоров'я | | |та науковими закладами зарубіжних країн | | |---------------------------------------------------------+----------------| |19. Забезпечення участі у реалізації програм | - " - | |міжнародних лабораторних мереж | | |---------------------------------------------------------+----------------| |20. Акредитація та сертифікація лабораторій установ і | - " - | |закладів державної санітарно-епідеміологічної служби | | |відповідно до національних та міжнародних вимог | | ----------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2009 р. N 1685-р
ПЕРЕЛІК
сучасного лабораторного обладнання,
необхідного для проведення бактеріологічних,
молекулярно-генетичних, вірусологічних,
санітарно-хімічних, радіологічних досліджень
з урахуванням міжнародних вимог

----------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Орієн- |Кіль-| Усього, | У тому числі за роками | | обладнання | товна |кість| тис. |-------------------------| | |ціна за |при- | гривень | 2010 | 2011 | 2012 | | |одиницю,|ладів| | | | | | | тис. | | | | | | | |гривень | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |1. Автоклав | 50 |1000 | 50000 | | 10560 | 39440 | |(стерилізатор паровий) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |2. Автомат для | 800 | 29 | 23200 | | 2320 | 20880 | |екстракції нуклеїнових | | | | | | | |кислот | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |3. Автоматизована | 840 | 30 | 25200 | | 5322,2 | 19877,8 | |система для проведення | | | | | | | |санітарно- | | | | | | | |бактеріологічних | | | | | | | |досліджень (типу | | | | | | | |Темпо) або аналізатор | | | | | | | |мікробіологічний для | | | | | | | |вимірювання кількості | | | | | | | |та індикації | | | | | | | |мікроорганізмів у | | | | | | | |різних об'єктах (типу | | | | | | | |БакТрак) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |4. Автоматизований | 100 | 17 | 1700 | | 170 | 1530 | |термо-люмінесцентний | | | | | | | |дозиметр-система для | | | | | | | |визначення зовнішнього | | | | | | | |дозового навантаження | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |5. Автоматичний дозатор | 5 | 36 | 180 | | 25,3 | 154,7 | |для рідини | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |6. Автоматичний прилад | 5 | 400 | 2000 | | 280,8 | 1719,2 | |для підрахунку колоній | | | | | | | |бактерій | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |7. Автономне джерело | 20 | 482 | 9640 | | 1353,5 | 8286,5 | |електричного струму | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |8. Альфа-, бета-, | 245,2 | 42 | 10298,4 | | 1030 | 9268,4 | |гамма-спектрометр з | | | | | | | |комп'ютерним та | | | | | | | |програмним | | | | | | | |забезпеченням | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |9. Ампліфікатор | 1150 | 1 | 1150 | 1150 | | | |планшетний 96-лунковий | | | | | | | |(типу Roche 480 96) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |10. Анаеростат або | 6 | 400 | 2400 | | 337 | 2063 | |контейнер (типу GENBOX) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |11. Аналізатор | 600 | 60 | 36000 |36000 | | | |бактеріологічний | | | | | | | |(ідентифікація та | | | | | | | |визначення чутливості | | | | | | | |до антибіотиків) | | | | | | | |автоматичний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |12. Аналізатор | 350 | 100 | 35000 |35000 | | | |бактеріологічний | | | | | | | |(ідентифікація та | | | | | | | |визначення чутливості | | | | | | | |до антибіотиків) | | | | | | | |напівавтоматичний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |13. Аналізатор | 45 | 190 | 8550 | | 855 | 7695 | |вольтамперометричний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |14. Аналізатор | 220 | 50 | 11000 | | 1100 | 9900 | |імуноферментний (рідер) | | | | | | | |з керуванням через | | | | | | | |зовнішній персональний | | | | | | | |комп'ютер (типу | | | | | | | |miniVidas) або інші | | | | | | | |аналогічні прилади | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |15. Аналізатор | 25 | 100 | 2500 | | 250 | 2250 | |нафтопродуктів | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |16. Аналізатор ртуті | 13 | 280 | 3640 | | 364 | 3276 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |17. Апарат для | 15 | 58 | 870 | | 87 | 783 | |бідистиляції води | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |18. Апарат для | 10 | 397 | 3970 | | 397 | 3573 | |дослідження методом | | | | | | | |мембранної фільтрації | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |19. Апарат для згортання| 15 | 51 | 765 | | 76,5 | 688,5 | |та інактивації сироватки| | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |20. Апарат для | 25 | 36 | 900 | | 90 | 810 | |струшування (типу | | | | | | | |шуттель) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |21. Апарат для | 3 | 150 | 450 | | 45 | 405 | |струшування (типу | | | | | | | |шейкер) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |22. Аспіратор для | 8 | 600 | 4800 | | 480 | 4320 | |відбору проб повітря | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |23. Атомно-абсорбційний | 150 | 70 | 10500 | | 1050 | 9450 | |спектрофотометр | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |24. Багатодіапазонний | 15 | 73 | 1095 | | 109,5 | 985,5 | |портативний | | | | | | | |універсальний | | | | | | | |радіометр-дозиметр | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |25. Багатофункціональна | 300 | 26 | 7800 | | | 7800 | |система для аналізу | | | | | | | |електромагнітного поля | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |26. Багатофункціональна | 320 | 27 | 8640 | | | 8640 | |система для дослідження | | | | | | | |параметрів шуму та | | | | | | | |вібрації | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |27. Баня водяна з | 10 | 500 | 5000 | | 500 | 4500 | |терморегулятором | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |28. Багатодетекторний | 100 | 24 | 2400 | | 240 | 2160 | |альфа-бета-гамма- | | | | | | | |радіометр з | | | | | | | |комп'ютерним та | | | | | | | |програмним | | | | | | | |забезпеченням | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |29. Батометр | 6 | 500 | 3000 | | 300 | 2700 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |30. Безєхова камера | 1400 | 1 | 1400 | | 1400 | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |31. Бета-гамма- | 13,4 | 47 | 629,8 | | 63 | 566,8 | |нейтронний індикатор- | | | | | | | |сигналізатор | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |32. Бета-спектрометр з | 114,8 | 27 | 3099,6 | | 310 | 2789,6 | |комп'ютерним та | | | | | | | |програмним забезпеченням| | | | | | | |цифровий | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |33. Бокс безпеки I класу| 35 | 95 | 3325 | | 332,5 | 2992,5 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |34. Бокс безпеки | 50 | 616 | 30800 | 7150 | 2340 | 21310 | |II класу | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |35. Бокс безпеки | 100 | 28 | 2800 | 784 | 201,6 | 1814,4 | |III класу | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |36. Бокс стерилізаційний| 2 | 136 | 272 | | 27,2 | 244,8 | |з фільтром | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |37. Ваги аналітичні | 9 | 475 | 4275 | | 427,5 | 3847,5 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |38. Ваги електронні | 6 | 716 | 4296 | | 429,6 | 3866,4 | |або лабораторні | | | | | | | |загального призначення | | | | | | | |з максимальною межею | | | | | | | |зважування до 200 г з | | | | | | | |похибкою зважування | | | | | | | |+ - 2 мг | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |39. Ваги електронні | 4 | 307 | 1228 | | 122,8 | 1105,2 | |або лабораторні | | | | | | | |загального призначення | | | | | | | |з максимальною межею | | | | | | | |зважування до 1000 г з | | | | | | | |похибкою зважування | | | | | | | |+ - 10 мг | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |40. Ваги лабораторні | 2,5 | 316 | 790 | | 79 | 711 | |квадратні | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |41. Ваги технічні (з | 0,3 | 312 | 93,6 | | 9,4 | 84,2 | |комплектом гир) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |42. Вимірювач густини | 110 | 119 | 13090 | | 13090 | | |потоку енергії | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |43. Вимірювач | 15 | 251 | 3765 | | 376,5 | 3388,5 | |електричного і | | | | | | | |магнітного поля | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |44. Вимірювач | 27 | 190 | 5130 | | 513 | 4617 | |напруженості | | | | | | | |електростатичного поля | | | | | | | |та електростатичного | | | | | | | |потенціалу | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |45. Вимірювач | 5 | 112 | 560 | | 56 | 504 | |яскравості екранів | | | | | | | |(комп'ютери, | | | | | | | |телевізори тощо) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |46. Вимірювач | 35 | 102 | 3570 | | 357 | 3213 | |напруженості | | | | | | | |електромагнітного | | | | | | | |поля, у тому числі | | | | | | | |промислової частоти | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |47. Витяжна шафа | 40 | 179 | 7160 | | 716 | 6444 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |48. Віброметр | 39 | 341 | 13299 | | 1329,9 | 11969,1 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |49. Газоаналізатор для | 7 | 364 | 2548 | | 254,8 | 2293,2 | |визначення CO | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |50. Газоаналізатор для | 13 | 300 | 3900 | | 390 | 3510 | |експресаналізу | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |51. Гамма-, бета- | 123,1 | 134 | 16495,4 | | 1650 | 14845,4 | |спектрометр з | | | | | | | |комп'ютерним та | | | | | | | |програмним | | | | | | | |забезпеченням | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |52. Гамма-бета-радіометр| 3 | 170 | 510 | | 51 | 459 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |53. Генератор водню | 8 | 102 | 816 | | 81,6 | 734,4 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |54. Гідропульт | 10 | 24 | 240 | | 24 | 216 | |(автомакс) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |55. Гомогенізатор для | 50 | 33 | 1650 | | 165 | 1485 | |тканин | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |56. Гомогенізатор | 30 | 610 | 18300 | | 1830 | 16470 | |перистальтичного типу | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |57. Дальномір | 5 | 127 | 635 | | 63,5 | 571,5 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |58. Дистилятор | 4 | 996 | 3984 | | 398,4 | 3585,6 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |59. Дозиметр гамма- | 4,2 | 447 | 1877,4 | | 188,5 | 1688,9 | |випромінювання | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |60. Дозиметр лазерного | 27 | 41 | 1107 | | | 1107 | |випромінювання | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |61. Дозиметр | 12 | 171 | 2052 | | 205,2 | 1846,8 | |рентгенівського та | | | | | | | |гамма-випромінювання | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |62. Електропіч муфельна | 8,5 | 356 | 3026 | | 302,6 | 2723,4 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |63. Електростерилізатор | 2 | 27 | 54 | | 5,4 | 48,6 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |64. CO - інкубатор | 150 | 28 | 4200 | | 420 | 3780 | | 2 | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |65. Камера для | 25 | 70 | 1750 | | 175 | 1575 | |дослідження полімерів | | | | | | | |у модельованих умовах | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |66. Камера для | 2 | 35 | 70 | | 7 | 63 | |підрахунку клітин | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |67. Камера для | 1 | 30 | 30 | | 3 | 27 | |підрахунку яєць | | | | | | | |гельмінтів | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |68. Колориметр | 13 | 311 | 4043 | | 404,3 | 3638,7 | |фотоелектричний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |69. Комплект для | 700 | 70 | 49000 | | 4900 | 44100 | |полімеразної | | | | | | | |ланцюгової реакції | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |70. Комплект | 2,5 |6000 | 15000 | | 1500 | 13500 | |картриджів до системи | | | | | | | |для одержання | | | | | | | |деіонізованої | | | | | | | |(очищеної) води | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |71. Комплект | 100 |1250 | 125000 | | 12500 | 112500 | |лабораторних меблів | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |72. Комплект обладнання | 100 | 193 | 19300 | | 19300 | | |для імуноферментного | | | | | | | |аналізу (ІФА) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |73. Комплект обладнання | 50 | 478 | 23900 | | 2390 | 21510 | |для прискореного методу | | | | | | | |дослідження води | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |74. Комплект обладнання | 800,5 | 1 | 800,5 | | | 800,5 | |для проведення | | | | | | | |електрофорезу у | | | | | | | |пульсуючому | | | | | | | |електричному полі | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |75. Комплект обладнання | 120 | 3 | 360 | | 36 | 324 | |для радіо- | | | | | | | |імунологічного аналізу | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |76. Компресор | 3 | 124 | 372 | | 37,2 | 334,8 | |лабораторний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |77. Компресорій | 2 | 100 | 200 | | 20 | 180 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |78. Комп'ютер | 5 |1625 | 8125 | | 812,5 | 7312,5 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |79. Кондиціонер та/або | 5 |1950 | 9750 | | 975 | 8775 | |система для | | | | | | | |кондиціонування повітря | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |80. Кульковий термометр | 8 |179 | 1432 | | 143,3 | 1288,7 | |для визначення індексу | | | | | | | |теплового навантаження | | | | | | | |середовища (ТНС-індекс) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |81. Лампа освітлювальна | 3 | 352 | 1056 | | 105,6 | 950,4 | |до мікроскопа ОІ-32 | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |82. Лічильник аероіонів | 23 | 121 | 2783 | | 278,3 | 2504,7 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |83. Люксметр | 2 | 229 | 458 | | | 458 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |84. Магнітна мішалка з | 5 | 16 | 80 | | 8 | 72 | |підігрівом | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |85. Мікрометр | 5 | 203 | 1015 | | 101,5 | 913,5 | |об'єктивний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |86. Мікрометр окулярний| 5 | 286 | 1430 | | 143 | 1287 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |87. Мікроскоп | 290 | 215 | 62350 | | 6235 | 56115 | |бінокулярний з | | | | | | | |аксесуарами (люм, | | | | | | | |фазовий контраст, темне | | | | | | | |поле, відеомонітор) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |88. Мікроскоп | 30 | 781 | 23430 | | 2343 | 21087 | |бінокулярний біологічний| | | | | | | |базовий | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |89. Мікроскоп | 70 | 40 | 2800 | | 280 | 2520 | |інвертований | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |90. Мікроскоп | 50 | 46 | 2300 | | 230 | 2070 | |люмінесцентний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |91. Мікроскоп | 20 | 639 | 12780 | | 1278 | 11502 | |стереоскопічний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |92. Мінералізатор | 13 | 200 | 2600 | | 260 | 2340 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |93. Мішалка магнітна | 2 | 222 | 444 | | 44,4 | 399,6 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |94. Морозильна камера | 10 | 27 | 270 | | 27 | 243 | |з температурним | | | | | | | |режимом до -20 град.C | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |95. Морозильна камера | 20 | 27 | 540 | | 54 | 486 | |з температурним | | | | | | | |режимом до -40 град.C | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |96. Насос вакуумний | 4 | 228 | 912 | | 91,2 | 820,8 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |97. Насос | 3 | 100 | 300 | | 30 | 270 | |водоструменевий | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |98. Овоскоп | 1 | 21 | 21 | | 2,1 | 18,9 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |99. Опромінювач | 2 | 792 | 1584 | | 158,4 | 1425,6 | |бактерицидний пересувний| | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |100. Опромінювач- | 9 |1287 | 11583 | 49 | 2393,5 | 9140,5 | |рециркулятор | | | | | | | |бактерицидний | | | | | | | |стаціонарний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |101. Опромінювач | 2 | 294 | 588 | | 58,8 | 529,2 | |ртутно-кварцевий | | | | | | | |настільний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |102. Опромінювач | 2 | 50 | 100 | | 10 | 90 | |хроматографічний для | | | | | | | |виявлення мікотоксинів | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |103. Пересувний монітор | 38 | 25 | 950 | | 95 | 855 | |альфа-бета-аерозолів з | | | | | | | |прокачкою повітря | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |104. Пересувна | 691,5 | 47 | 32500,5 | | 3250,7 | 29249,8 | |радіологічна лабораторія| | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |105. Пилосос з насадками| 3 | 200 | 600 | | 60 | 540 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |106. Пральна машина | 5 | 617 | 3085 | | 308,5 | 2776,5 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |107. Прилад для | 5 | 580 | 2900 | | 290 | 2610 | |визначення мутності | | | | | | | |бактеріальної суспензії | | | | | | | |(типу Денсиламетр) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |108. Прилад для | 10 | 143 | 1430 | | 143 | 1287 | |вимірювання | | | | | | | |інфрачервоного | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |109. Прилад для | 6 | 101 | 606 | | 60,6 | 545,4 | |вимірювання | | | | | | | |температури нагрітих | | | | | | | |поверхонь | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |110. Прилад для | 15 | 172 | 2580 | | 258 | 2322 | |вимірювання | | | | | | | |ультрафіолетового | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |111. Прилад для відбору | 30 | 472 | 14160 | | 1416 | 12744 | |зразків повітря | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |112. Прилад для | 4 | 29 | 116 | | 11,6 | 104,4 | |концентрації вірусів | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |113. Прилад для миття | 100 | 734 | 73400 | | 14680 | 58720 | |та дезінфекції | | | | | | | |лабораторного посуду | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |114. Прилад для | 250 | 564 | 141000 | | 2820 | 138180 | |приготування та розливу | | | | | | | |поживних середовищ | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |115. Прилад вакуумного | 10 | 30 | 300 | | 30 | 270 | |фільтрування | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |116. Прилади для | 12 | 344 | 4128 | | | 4128 | |вимірювання параметрів | | | | | | | |мікроклімату | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |117. Пробовідбірник | 12 | 200 | 2400 | | 240 | 2160 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |118. Радіометр радону | 57 | 101 | 5757 | | | 5757 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |119. Радонометр трековий| 340 | 30 | 10200 | | | 10200 | | | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |120. pH-метр з точністю | 10 | 813 | 8130 | | 813 | 7317 | |+ - 0,1 одиниці pH | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |121. Ротаційний | 15 | 235 | 3525 | | 352,5 | 3172,5 | |випарювач | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |122. Секвенатор | 1000 | 2 | 2000 | | | 2000 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |123. Система для | 45 | 207 | 9315 | | 931,5 | 8383,5 | |одержання деіонізованої | | | | | | | |(очищеної) води | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |124. Система для | 40 | 21 | 840 | | 84 | 756 | |фільтрування поживних | | | | | | | |середовищ | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |125. Система зберігання | 80 | 19 | 1520 | | 1520 | | |рідкого азоту з низьким | | | | | | | |ступенем випаровування | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |126. Спектрофотометр | 18 | 190 | 3420 | | 342 | 3078 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |127. Спеціалізований | 9000 | 1 | 9000 | | 9000 | | |вимірювальний комплекс | | | | | | | |(типу DASY5 NEO) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |128. Станція для | 1000 | 14 | 14000 | 7000 | 7000 | | |автоматичної підготовки | | | | | | | |проб на 32 визначення | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |129. Станція для | 700 | 24 | 16800 | | 1680 | 15120 | |автоматичної підготовки | | | | | | | |проб на 8 визначень | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |130. Стаціонарний альфа-| 100 | 27 | 2700 | | | 2700 | |бета-гамма-радіометр з | | | | | | | |комп'ютерним та | | | | | | | |програмним | | | | | | | |забезпеченням | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |131. Столик з підігрівом| 3 | 200 | 600 | | 60 | 540 | |до мікроскопа | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |132. Струшувач для | 2 | 529 | 1058 | | 105,8 | 952,2 | |скляних пробірок (типу | | | | | | | |"Вортекс") | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |133. Судина Дюара | 50 | 45 | 2250 | | 225 | 2025 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |134. Термостат | 5 | 165 | 825 | | 82,5 | 742,5 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |135. Термостат | 6 | 272 | 1632 | | 163,2 | 1468,8 | |електричний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |136. Термостат | 30 |1521 | 45630 | | 4563 | 41067 | |електричний, що дає | | | | | | | |змогу підтримувати | | | | | | | |температуру в межах | | | | | | | |від +28 град.C до | | | | | | | |+55 град.C | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |137. Термостат | 35 | 847 | 29645 | | 2964,5 | 26680,5 | |електричний, що дає | | | | | | | |змогу підтримувати | | | | | | | |температуру від | | | | | | | |+20 град.C | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |138. Тесламетр | 25 | 51 | 1275 | | 127,5 | 1147,5 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |139. Флуориметр | 25 | 25 | 625 | | 62,5 | 562,5 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |140. Флюорат | 100 | 99 | 9900 | | 990 | 8910 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |141. Фотометр | 8 | 135 | 1080 | | 108 | 972 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |142. Холодильник з | 5 |1000 | 5000 | | 500 | 4500 | |морозильною камерою, | | | | | | | |що дає змогу | | | | | | | |підтримувати | | | | | | | |температуру до -20 | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |143. Холодильник | 150 | 76 | 11400 | | 1140 | 10260 | |низькотемпературний, | | | | | | | |що дає змогу | | | | | | | |підтримувати | | | | | | | |температуру до | | | | | | | |-70 град.C | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |144. Хроматограф | 200 | 150 | 30000 | | 10000 | 20000 | |газорідинний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |145. Хроматограф | 500 | 25 | 12500 |12500 | | | |рідинний | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |146. Хроматомас- | 750 | 8 | 6000 | | 600 | 5400 | |спектрометр | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |147. Центрифуга | 15 | 578 | 8670 | 375 | 1751,8 | 6543,2 | |лабораторна | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |148. Центрифуга | 15 | 200 | 3000 | | | 3000 | |лабораторна із змінним | | | | | | | |ротором | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |149. Центрифуга молочна | 5 | 207 | 1035 | | 103,5 | 931,5 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |150. Центрифуга | 110 | 13 | 1430 | | 143 | 1287 | |низькошвидкісна з | | | | | | | |охолодженням | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |151. Цифровий фотоапарат| 2 | 118 | 236 | | 23,6 | 212,4 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |152. Цукромір | 0,4 | 78 | 31,2 | | 3,5 | 27,7 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |153. Частотомір | 2 | 72 | 144 | | 14,4 | 129,6 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |154. Шафа сушильна | 3,5 | 472 | 1652 | | 165,2 | 1486,8 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |155. Шафа сушильна для | 3,5 | 150 | 525 | | 52,5 | 472,5 | |визначення вмісту | | | | | | | |вологи | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |156. Шафа сушильно- | 50 | 698 | 34900 | | 17570 | 17330 | |стерилізаційна | | | | | | | |(діапазон регульованих | | | | | | | |температур від | | | | | | | |+55 град.C до | | | | | | | |+200 град. C) | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |157. Шейкер для ПЛР | 25 | 37 | 925 | | 92,5 | 832,5 | |планшет | | | | | | | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |158. Шейкер орбітальний | 30 | 37 | 1110 | | 111 | 999 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| |159. Шумомір | 37 | 440 | 16280 | | 1628 | 14652 | |------------------------+--------+-----+---------+------+--------+---------| | Усього | | |1418903,4|100008|201626,3|1117269,1| -----------------------------------------------------------------------------вверх