Документ 1646-III, первая редакция — Принятие от 06.04.2000
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 28, ст.223 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 2-3, ст. 20) такі зміни:
1. У статті 1:
1) доповнити статтю після абзацу третього двома абзацами
такого змісту:
"науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність у
вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV
рівнів акредитації, пов'язана з науковою та (або)
науково-технічною діяльністю;
науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована
на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової,
науково-технічної та науково-педагогічної діяльності".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами шостим - тринадцятим;
2) в абзаці восьмому слова "яка провадить" замінити словами
"яка має вищу освіту та проводить";
3) абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
"науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи
та відповідно до трудового договору (контракту) професійно
займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або
науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію
незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання,
підтверджену результатами атестації";
4) доповнити статтю після абзацу дев'ятого новим абзацом
такого змісту:
"науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним
місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або
науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та
закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації".
У зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим.
2. Частину другу статті 23 викласти у такій редакції:
"Заробітна плата наукових працівників складається з посадових
ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені
звання, надбавки за стаж наукової, науково-технічної,
науково-організаційної та науково-педагогічної роботи та інших
надбавок, передбачених законодавством України".
3. Статтю 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Пенсійне забезпечення та соціальний захист
наукового працівника
Держава встановлює для наукових (науково-педагогічних)
працівників, які мають необхідний стаж наукової,
науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної
роботи (далі - стаж наукової роботи) на державних підприємствах, в
установах, організаціях пенсії на рівні, який забезпечує
престижність наукової праці та стимулює систематичне оновлення
наукових кадрів.
До стажу наукової роботи зараховується час роботи на посадах
наукових (науково-педагогічних) працівників незалежно від
наявності наукового ступеня або вченого звання та посадах, які до
них прирівнюються, на підприємствах, в установах, організаціях,
вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-
IV рівнів акредитації, у тому числі з підготовки керівних та
управлінських кадрів, а також час роботи наукових
(науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у
статті 118 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), якщо цій
роботі безпосередньо передувала робота, передбачена частиною
першою цієї статті. До стажу наукової роботи зараховується час
навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі.
Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників
державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких
дає право на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у
разі виходу на пенсію відповідно до цієї статті, затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику
призначається при досягненні пенсійного віку:
чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у
тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років;
жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому
числі стажу наукової роботи не менше 15 років.
Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам
призначаються у розмірі 80 відсотків заробітної плати наукового
(науково-педагогічного) працівника, що визначається відповідно до
статей 65 і 66 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ). За кожний повний рік роботи понад стаж, визначений
частиною четвертою цієї статті, пенсія збільшується на один
відсоток заробітної плати, але не більше 90 відсотків
середньомісячної заробітної плати.
Різниця між сумою призначення пенсії за цим Законом та сумою
пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку
має право дана особа, фінансується для наукових
(науково-педагогічних) працівників бюджетних установ і
організацій за рахунок державного бюджету, а для наукових
(науково-педагогічних) працівників інших підприємств і
організацій - за рахунок коштів цих підприємств і організацій у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно
до цього Закону призначається за умови звернення за призначенням
пенсії та після звільнення з посади наукового
(науково-педагогічного) працівника.
Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього
Закону працювали за контрактом на посадах наукових
(науково-педагогічних) працівників на державних підприємствах, в
установах, організаціях не менш як два роки і мали більш високий
заробіток, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється
за їх заявою новий розмір пенсії виходячи з більш високого
заробітку за два роки підряд після призначення пенсії відповідно
до частини п'ятої цієї статті.
Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону
поширюється також і на осіб, які на момент звернення за
призначенням пенсії працюють на будь-яких посадах на
підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та
мають стаж наукової роботи, передбачений частиною четвертою цієї
статті.
При виході на пенсію з посади наукового
(науково-педагогічного) працівника науковому
(науково-педагогічному) працівнику видається грошова допомога у
розмірі шести місячних посадових ставок (окладів) з урахуванням
надбавок і доплат за наявності стажу наукової роботи не менше:
для чоловіків - 12,5 років; для жінок - 10 років.
Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи
професійного захворювання науковому (науково-педагогічному)
працівнику призначається в таких розмірах: інвалідам I групи - 80
відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного)
працівника; II групи - 60 відсотків заробітної плати наукового
(науково-педагогічного) працівника; III групи - 40 відсотків
заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.
Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які стали
інвалідами I, II, III групи внаслідок загального захворювання,
призначається пенсія по інвалідності у розмірі пенсії наукового
(науково-педагогічного) працівника незалежно від віку:
чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у
тому числі стажу наукової роботи на державних підприємствах, в
установах, організаціях не менше 20 років;
жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому
числі стажу наукової роботи на державних підприємствах, в
установах, організаціях не менше 15 років.
Пенсія в разі втрати годувальника призначається
непрацездатним членам сім'ї померлого наукового
(науково-педагогічного) працівника (годувальника), які були на
його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від
того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі 80
відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника на
трьох непрацездатних членів сім'ї, 60 відсотків - на двох
непрацездатних членів сім'ї і 40 відсотків - на одного
непрацездатного члена сім'ї. До непрацездатних членів сім'ї
належать особи, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне
забезпечення".
Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону
поширюється на всіх осіб, які вийшли на пенсію до набрання
чинності цим Законом та мають стаж наукової роботи, передбачений
частиною четвертою цієї статті. Призначення пенсій таким
працівникам здійснюється відповідно до частини п'ятої цієї статті
за умови звернення за призначенням пенсії відповідно до цього
Закону та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного)
працівника.
Після призначення пенсії відповідно до цього Закону наукові
(науково-педагогічні) працівники можуть працювати за строковим
трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах,
організаціях усіх форм власності та займатися підприємницькою
діяльністю.
Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону
поширюється також на непрацездатних членів сім'ї наукового
(науково-педагогічного) працівника, який помер до набрання
чинності цим Законом. Пенсія встановлюється у розмірах,
передбачених частиною тринадцятою цієї статті.
Для наукових (науково-педагогічних) працівників, які перейшли
на роботу до органів державної влади на посади, які згідно з
чинним законодавством відносяться до посад державного службовця,
стаж наукової роботи на державних підприємствах, в установах,
організаціях зараховується до стажу роботи державного службовця, а
для наукових (науково-педагогічних) працівників, які перейшли з
органів державної влади (з посад, які згідно з чинним
законодавством відносяться до посад державного службовця) на
посади наукового (науково-педагогічного) працівника, стаж роботи
на державній службі зараховується до стажу наукової
(науково-педагогічної) роботи, незалежно від дати, коли такі
переходи здійснювалися.
Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику
виплачується в повному розмірі незалежно від його доходів,
одержуваних після виходу на пенсію.
Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток
науки, можуть встановлюватися державні стипендії; для підтримки
наукової молоді - стипендії для молодих учених відповідно до
законодавства України.
Науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата
або доктора наук, для забезпечення умов для наукової діяльності
надається в установленому законодавством порядку додаткова жила
площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 кв. метрів.
Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі.
Дія цієї статті поширюється на наукових
(науково-педагогічних) працівників вищих навчальних закладів III-
IV рівнів акредитації Центральної спілки споживчих товариств
України (Укоопспілки) та міжнародних наукових організацій,
відкритих на території України відповідно до міжнародних
договорів, установчі документи яких затверджено Кабінетом
Міністрів України".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Положення цього Закону, що стосуються наукових
(науково-педагогічних) працівників, які не мають наукового ступеня
або вченого звання, вводяться в дію після набрання чинності
Законом України про Державний бюджет України на 2002 рік.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 квітня 2000 року
N 1646-IIIвверх