Про утворення Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 21.02.2001164
Документ 164-2001-п, предыдущая редакция — Редакция от 10.06.2011, основание - 572-2011-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 лютого 2001 р. N 164
Київ
Про утворення Міжвідомчої ради з координації
фундаментальних досліджень
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 627 ( 627-2008-п ) від 09.07.2008
N 572 ( 572-2011-п ) від 25.05.2011 }

Відповідно до статті 15 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Національній академії наук Міжвідомчу раду з
координації фундаментальних досліджень. { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 ( 627-2008-п ) від
09.07.2008 }
{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 627 ( 627-2008-п ) від 09.07.2008 }
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з координації
фундаментальних досліджень (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ
N 627 ( 627-2008-п ) від 09.07.2008 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2001 р. N 164
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду
з координації фундаментальних досліджень
{ У тексті Положення слова "галузеві академії наук" в усіх
відмінках замінено словами "національні галузеві академії
наук" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 572 ( 572-2011-п ) від 25.05.2011 }

1. Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень
при Національній академії наук (далі - Рада) є постійно діючим
допоміжним органом, утвореним для сприяння розвитку
фундаментальних досліджень в Україні.
Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР )
та законами України, указами Президента України та постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів
України та цим Положенням.
2. Основними завданнями Ради є:
підготовка пропозицій щодо активізації роботи з проведення
фундаментальних досліджень, створення ефективної системи
координації такої роботи, використання результатів досліджень в
усіх галузях економіки;
розгляд підготовлених Національною та національними
галузевими академіями наук пропозицій щодо основних напрямів
фундаментальних досліджень та доведення до міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Національної та національних
галузевих академій наук відповідних рішень;
розгляд координаційних планів фундаментальних досліджень з
найважливіших питань природничих, технічних і гуманітарних наук,
розроблених Національною та національними галузевими академіями
наук або міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади, у віданні яких перебувають або до сфери управління яких
належать наукові установи та вищі навчальні заклади III-IV рівня
акредитації;
сприяння взаємодії Національної та національних галузевих
академій наук з вищими навчальними закладами з питань наукової
діяльності;
виконання функцій наглядової ради Державного фонду
фундаментальних досліджень.
3. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
утворювати для вивчення питань, що належать до її
компетенції, секції, робочі комісії та експертні групи, залучати
до участі в них спеціалістів центральних органів виконавчої влади,
наукових установ, організацій і вищих навчальних закладів
III-IV рівня акредитації (за згодою їх керівників);
заслуховувати на своїх засіданнях звіти академіків-секретарів
Національної та національних галузевих академій наук, голови
Державного фонду фундаментальних досліджень та його директора,
керівників наукових установ, організацій і вищих навчальних
закладів III-IV рівня акредитації, представників центральних
органів виконавчої влади про стан проведення згідно з відповідними
координаційними планами фундаментальних досліджень та використання
їх результатів;
одержувати від Державного фонду фундаментальних досліджень, а
також в установленому порядку від центральних та місцевих органів
виконавчої влади, наукових установ, організацій і вищих навчальних
закладів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань.
4. До складу Ради входять президенти Національної академії
наук, Національної академії медичних наук, Національної академії
педагогічних наук, Національної академії правових наук,
Національної академії аграрних наук, Національної академії
мистецтв, перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та
спорту, Голова Держінформнауки, перший віце-президент Національної
академії наук, голова Державного фонду фундаментальних досліджень,
голови регіональних наукових центрів Національної академії наук та
МОНмолодьспорту, президент Спілки ректорів вищих навчальних
закладів України (за згодою), голова ради Асоціації ректорів вищих
технічних навчальних закладів України (за згодою), президент
Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи (за
згодою). { Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 572
( 572-2011-п ) від 25.05.2011 }
Персональний склад Ради затверджує її голова.
5. Головою Ради є президент Національної академії наук.
6. Голова Ради організовує її роботу і несе відповідальність
за виконання покладених на Раду завдань.
7. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі
потреби, але не рідше одного разу на півроку.
Засідання Ради скликає і проводить її голова, а у разі його
відсутності - один із членів Ради за дорученням голови.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні
не менш як три чверті її складу.
8. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів
Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Ради з питань, що належать до її компетенції, мають
рекомендаційний характер і доводяться до відома Національної та
національних галузевих академій наук, Державного фонду
фундаментальних досліджень, міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, вищих навчальних закладів III-IV рівня
акредитації, наукових установ і організацій, які є головними
розпорядниками, розпорядниками чи одержувачами бюджетних коштів на
проведення фундаментальних досліджень.
Рішення з окремих питань щодо координації та активізації
роботи з проведення фундаментальних досліджень Рада подає
МОНмолодьспорту та Держінформнауки для внесення в установленому
порядку Кабінетові Міністрів України. { Абзац третій пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 572 ( 572-2011-п ) від
25.05.2011 }
9. Рішення Ради оформляється протоколом, що підписує голова
Ради, а за його відсутності - член Ради, який проводив її
засідання.
10. Рада подає щороку Кабінетові Міністрів України звіт про
результати своєї діяльності.
11. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення
діяльності Ради здійснює Національна академія наук.
12. Рада має бланки із своїм найменуванням.
{ Положення в редакції Постанови КМ N 627 ( 627-2008-п ) від
09.07.2008 }вверх