Про затвердження Порядку проведення службового розслідування
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 04.03.1995160
Документ 160-95-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 13.06.2000, основание - 950-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 1995 р. N 160
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2000-п ) від 13.06.2000 )
Про затвердження Порядку
проведення службового розслідування

Відповідно до статей 11 та 22 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок проведення службового розслідування, що
додається.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1995 р. N 160
ПОРЯДОК
проведення службового розслідування
1. Відповідно до цього Порядку стосовно державних службовців
може бути проведено службове розслідування:
у разі невиконання ними службових обов'язків, що призвело до
людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду
громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи
об'єднанню громадян;
на вимогу державного службовця провести службове
розслідування з метою зняття безпідставних, на його думку,
звинувачень або підозри.
За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове
розслідування не проводиться.
2. Рішення про проведення службового розслідування
приймається керівником державного органу, в якому працює
державний службовець, або керівником органу (посадовою особою),
що призначив (призначила) його на посаду.
Рішенням про проведення службового розслідування
визначається голова комісії з проведення службового розслідування,
інші члени комісії, мета і строк початку та закінчення службового
розслідування. Строк розслідування не може бути більше двох
місяців.
До участі у проведенні службового розслідування не повинні
залучатися посадові особи державного органу, якщо є обставини, які
можуть викликати їх особисту заінтересованість у результатах
розслідування.
3. Службове розслідування проводиться з відстороненням
державного службовця від виконання повноважень за посадою або без
відсторонення. Рішення про відсторонення державного службовця від
виконання повноважень за посадою приймається керівником державного
органу, в якому працює цей службовець.
За державним службовцем на час відсторонення від виконання
повноважень за посадою зберігається заробітна плата.
4. Керівник державного органу (посадова особа), який
призначив службове розслідування, контролює хід його проведення і
в разі потреби дає обов'язкові для виконання доручення.
5. Члени комісії з проведення службового розслідування
несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством
за повноту, всебічність, об'єктивність висновків службового
розслідування та нерозголошення інформації, яка стала їм відома в
ході службового розслідування.
Членам комісії надається право:
отримувати від державних службовців, інших працівників
державного органу, в якому працює державний службовець, стосовно
якого проводиться службове розслідування, усні чи письмові
пояснення, консультації спеціалістів з питань службового
розслідування;
знайомитись і вивчати з виїздом на місце відповідні
документи, у необхідних випадках знімати з них копії та
приєднувати до матеріалів службового розслідування;
збирати з дотриманням вимог чинного законодавства
інформацію, пов'язану із службовим розслідуванням, у інших
юридичних та фізичних осіб на основі запиту, який робить керівник
державного органу (посадова особа), який призначив службове
розслідування.
6. Особа, стосовно якої проводиться службове розслідування,
має право в будь-який момент взяти в ньому участь, пояснювати
факти, робити заяви, подавати відповідні документи і порушувати
клопотання про витребування і долучення нових документів, вимагати
додаткового вивчення пояснень осіб, причетних до цієї справи.
7. За результатами службового розслідування члени комісії
складають акт, у якому зазначаються:
факти і суть звинувачень чи підозри, які стали підставою для
проведення службового розслідування, посада, прізвище, ім'я та по
батькові, рік народження, освіта, термін служби у державному
органі і перебування на займаній посаді особи, стосовно якої
проведено службове розслідування;
висновки службового розслідування, обставини, що пом'якшують
або обтяжують відповідальність чи знімають з державного службовця
безпідставні звинувачення або підозру, причини та умови, що
сприяли порушенню, вжиті або запропоновані заходи для їх
усунення.
8. Акт службового розслідування підписується членами комісії
та подається на розгляд керівника державного органу (посадової
особи), який призначив розслідування.
Члени комісії мають право викласти свою окрему думку, що
додається до акта.
Перед поданням на розгляд з актом службового розслідування
ознайомлюється державний службовець, стосовно якого проводилося
розслідування.
9. Керівник державного органу (посадова особа), який
призначив розслідування, розглядає акт службового розслідування у
присутності членів комісії та державного службовця, стосовно якого
проводилось розслідування, і вислуховує їх. За результатами
розгляду керівник державного органу (посадова особа) в
десятиденний строк приймає рішення, з яким ознайомлюється
державний службовець.
За матеріалами службового розслідування державний службовець
може бути притягнутий до відповідальності згідно з чинним
законодавством.
10. Рішення за результатами службового розслідування
стосовно державного службовця може бути ним оскаржене згідно з
чинним законодавством.
11. Акт службового розслідування зберігається за місцем
роботи державного службовця, стосовно якого проводилося
розслідування.вверх