Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение, Форма типового документа, Акт, Перечень, Журнал от 17.11.20041553
Документ 1553-2004-п, действует, текущая редакция — Редакция от 29.11.2017, основание - 890-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2004 р. № 1553
Київ

Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою

Відповідно до статей 25 і 32 Закону України "Про землеустрій" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державний фонд документації із землеустрою, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. № 1553

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний фонд документації із землеустрою

1. Державний фонд документації із землеустрою (далі - Державний фонд) формується на основі збирання, обробки, обліку матеріалів, отриманих у результаті проведення землеустрою незалежно від місця розташування земельних ділянок та форми власності на них, для використання їх органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

2. Документація із землеустрою, включена до Державного фонду, є державною власністю і не може передаватись у приватну власність.

3. Державний фонд складається з:

Головного фонду документації із землеустрою (далі - Головний фонд);

регіональних фондів документації із землеустрою (далі - регіональні фонди) - Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

місцевих фондів документації із землеустрою (далі - місцеві фонди) - адміністративних районів та міст обласного значення.

4. Головний фонд створюється, формується і ведеться Держгеокадастром.

Головний фонд призначений для обліку і зберігання документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні, та централізованого обліку відомостей про документи регіональних і місцевих фондів.

5. Регіональний фонд створюється, формується і ведеться головними управліннями Держгеокадастру в областях та м. Києві.

Регіональний фонд призначений для обліку і зберігання документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні, та обліку відомостей про документи місцевих фондів.

6. Місцевий фонд створюється, формується і ведеться територіальними органами Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні.

Місцевий фонд призначений для обліку та зберігання документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

7. Для формування Державного фонду Держгеокадастр забезпечує:

організацію надходження, облік та зберігання документації із землеустрою;

ведення централізованого обліку відомостей про документи Державного фонду;

методичну координацію роботи щодо створення та забезпечення ефективного функціонування регіональних і місцевих фондів;

надання користувачам інформації, що міститься в документації із землеустрою.

8. Для формування регіональних і місцевих фондів територіальні органи Держгеокадастру забезпечують:

організацію надходження документації із землеустрою, її облік та зберігання;

надання інформації щодо наявності документації із землеустрою для централізованого її обліку;

надання користувачам інформації, що міститься в документації із землеустрою.

9. Залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою розробник цієї документації безоплатно передає копії матеріалів виконаних робіт до:

Головного фонду - із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні;

регіонального фонду - із землеустрою, проведеного на регіональному рівні;

місцевого фонду - із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

Передача документації із землеустрою здійснюється згідно з актом приймання-передачі встановленої форми, який складається у двох примірниках за зразком згідно з додатком 1.

10. Документація із землеустрою надходить до Державного фонду у формі затверджених програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт, атласів, технічної документації за переліком згідно з додатком 2.

11. Документація із землеустрою, яка надійшла до Державного фонду, підлягає обліку за її видами. Облік документації ведеться у журналах за формою згідно з додатком 3.

Документація, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, обліковується в окремому журналі.

Сторінки журналів нумеруються, журнали прошнуровуються та опечатуються. На останній сторінці робиться запис про кількість сторінок у журналі.

На лицьовому боці кожного зареєстрованого документа проставляється штамп або робиться напис "Державний фонд документації із землеустрою".

12. Облік документації із землеустрою у місцевому фонді ведеться по адміністративних районах в розрізі населених пунктів та містах обласного значення.

Місцевий фонд один раз на півріччя надає регіональному фонду інформацію про наявність документації із землеустрою у місцевому фонді.

Облік документації із землеустрою у регіональному фонді ведеться по Автономній Республіці Крим, областях у розрізі адміністративних районів та по мм. Києву і Севастополю.

Для централізованого обліку регіональний фонд щороку надає Головному фонду інформацію про наявність документації із землеустрою у регіональному та місцевому фондах.

Облік документації із землеустрою у Головному фонді та централізований облік відомостей стосовно документів Державного фонду ведеться по Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києву та Севастополю.

13. Документи Головного фонду зберігаються у Держгеокадастрі, регіонального фонду - у головних управліннях Держгеокадастру в областях та м. Києві, місцевого фонду - у територіальних органах Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні.

Документи Державного фонду підлягають перетворенню в електронний (цифровий) вигляд.

14. Матеріали Державного фонду постійно зберігаються у спеціально обладнаних приміщеннях з дотриманням умов, які забезпечують їх схоронність та обмежений доступ.

15. Для контролю наявності та фізичного стану документації із землеустрою один раз на два роки проводиться її інвентаризація.

16. Використання матеріалів Державного фонду здійснюється з дотриманням вимог законодавства про авторські права.

17. Матеріали Державного фонду надаються в електронному вигляді на безоплатній основі органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам за письмовим запитом згідно з додатком 4 протягом 30 календарних днів з дня реєстрації такого запиту.

Матеріали Державного фонду, що містять персональні дані фізичної особи або є носієм відомостей, що становлять державну таємницю, надаються відповідно до Законів України “Про захист персональних даних” і “Про державну таємницю”.

18. Переліки документацій із землеустрою в електронному вигляді, що включені до Державного фонду, із зазначенням кодів документації із землеустрою та їх назв підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.Додаток 1
до Положення

АКТ
приймання-передачі документації до Державного фонду документації із землеустроюДодаток 2
до Положення

ПЕРЕЛІК
матеріалів, які надходять, обліковуються та зберігаються у Державному фонді документації із землеустрою

Вид матеріалів

Орган, який веде облік матеріалів

Місце зберігання матеріалів

Документація із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні

Документація із землеустрою визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону

Держгеокадастр

м. Київ

Державні цільові програми використання та охорони земель

-"-

-"-

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення загальнодержавного значення

-"-

-"-

Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж областей, районів та мм. Києва і Севастополя

-"-

-"-

Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель областей

-"-

-"-

Інші види документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні

-"-

-"-

Регіональні програми використання та охорони земель

Головні управління Держгеокадастру в областях та м. Києві

м. Сімферополь, обласні центри, мм. Київ і Севастополь

Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель адміністративних районів і регіонів

-"-

-"-

Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж міст, селищ та сіл

-"-

-"-

Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення місцевого значення

-"-

-"-

Інші види документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні

-"-

-"-

Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів

структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні

районні центри, міста обласного значення

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

-"-

-"-

Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

-"-

-"-

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь

-"-

-"-

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

-"-

-"-

Робочі проекти землеустрою

-"-

-"-

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

-"-

-"-

Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку

-"-

-"-

Спеціальні тематичні карти атласи стану земель та їх використання

-"-

-"-

Матеріали земельно-оціночних робіт

-"-

-"-

Матеріали інвентаризації земе

-"-

-"-

Інші види документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні

-"-

-"-

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1022 від 26.07.2006, № 930 від 10.10.2012, № 109 від 01.03.2017}Додаток 3
до Положення

ЖУРНАЛ
обліку документації із землеустрою ______ область, район (місто) ________

Дата надходження

Найменування розробника

Вид документації

Кількість сторінок

Кількість аркушів у картографічних матеріалах

Рішення про затвердження, дата і номер

Примітка


Додаток 4
до Положення

ЗАПИТ
вверх