Документ 1522-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 11.06.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.10.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок"
щодо порядку дій емітента та інвесторів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 49, ст.733 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 17, ст. 236)
такі зміни:
1. Частину третю статті 3 доповнити абзацами другим та третім
такого змісту:
"Емісійні цінні папери одного випуску можуть існувати лише в
одній формі.
Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в
документарній формі".
2. У статті 6:
частину першу доповнити:
словами "і законодавством про інститути спільного
інвестування";
абзацом другим такого змісту:
"Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників
акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України ( 435-15 )
та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення
акціонерних товариств";
частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
"Акції існують виключно в бездокументарній формі";
частину п'яту викласти у такій редакції:
"5. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції. У
разі існування акцій у документарній формі власникові акцій
видається сертифікат акції (акцій).
У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного паперу,
найменування акціонерного товариства, серія і номер сертифіката,
міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і клас
акцій, номінальна вартість акції, кількість акцій, що належить
власникові за таким сертифікатом, ім'я (найменування) власника,
підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи,
засвідчений печаткою емітента (уповноваженої особи).
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть
встановлюватися додаткові реквізити сертифіката акції (акцій)".
3. Абзац перший частини другої статті 28 замінити двома
абзацами такого змісту:
"2. Приватне (закрите) розміщення цінних паперів - розміщення
цінних паперів шляхом їх безпосередньої пропозиції заздалегідь
визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.
Приватне (закрите) розміщення акцій публічного акціонерного
товариства - розміщення акцій шляхом їх безпосередньої пропозиції
акціонерам такого товариства та заздалегідь визначеному колу осіб,
кількість яких не перевищує 100".
У зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами третім - сімнадцятим.
4. Частину п'яту статті 32 і частину сьому статті 33
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Протягом 60 днів з дня завершення розміщення цінних паперів,
зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів, орган
емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен
затвердити результати розміщення цінних паперів".
5. Частину першу статті 35 викласти у такій редакції:
"1. Емітент акцій подає Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку у 15-денний строк з дня реєстрації статуту (змін
до статуту) в органах державної реєстрації звіт про результати
відкритого (публічного) розміщення акцій, а також інші документи,
визначені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
що необхідні для реєстрації звіту.
Емітент цінних паперів (крім акцій) подає Державній комісії з
цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з дня
затвердження результатів розміщення цінних паперів (крім акцій)
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, звіт про
результати розміщення цінних паперів (крім акцій), а також інші
документи, визначені Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті
про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів".
6. Статтю 36 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. У разі визнання емісії недійсною або незатвердження у
встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних
паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або
невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки
змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу
акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення
акцій, емітент цінних паперів зобов'язаний повернути інвесторам
гроші (майно, майнові права), що надійшли як плата за розміщені
цінні папери, а інвестори зобов'язані повернути емітентові
сертифікат (сертифікати) цінних паперів, у разі його (їх)
отримання, в строки, визначені проспектом емісії, але не більше
шести місяців, в порядку, встановленому Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
За порушення строків, передбачених абзацом першим цієї
частини, емітенти та інвестори сплачують пеню у розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
абзаців шостого та сьомого пункту 2 розділу I цього Закону, які
набирають чинності з 29 жовтня 2010 року.
2. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом
акціонерні товариства зобов'язані забезпечити існування власних
акцій в одній обраній такими товариствами формі існування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 червня 2009 року
N 1522-VIвверх