Документ 1415-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 03.02.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.03.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.255 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228; 2000 р., N 5,
ст. 35) такі зміни:
1. Абзац третій частини третьої статті 4-1 виключити.
2. Статтю 4-2 викласти у такій редакції:
"Стаття 4-2. Фінансування видатків, пов'язаних з передачею
об'єктів соціальної інфраструктури
1. Видатки, пов'язані з капітальним ремонтом об'єктів
соціальної інфраструктури, що передаються в комунальну власність
(крім видатків, пов'язаних з капітальним ремонтом об'єктів
соціальної інфраструктури, які передаються в комунальну власність
відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), відшкодовуються
з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних бюджетів,
бюджетів міст Києва та Севастополя, бюджетів районів у містах та
бюджетів місцевого самоврядування за рахунок коштів, передбачених
у відповідних бюджетах на ці цілі, та пайової участі підприємств,
господарських товариств, створених у процесі приватизації
(корпоратизації), у розмірі по 50 відсотків суми витрат,
необхідних для проведення капітального ремонту цих об'єктів. Обсяг
витрат визначається комісією з питань передачі об'єктів.
Порядок залучення і використання коштів або інших
матеріальних активів підприємств, господарських товариств,
створених у процесі приватизації (корпоратизації), що
спрямовуються на капітальний ремонт об'єктів соціальної
інфраструктури, визначається в договорах, які укладаються між
підприємствами, господарськими товариствами, створеними у процесі
приватизації (корпоратизації), та відповідними органами місцевого
самоврядування.
2. Видатки, пов'язані з утриманням об'єктів соціальної
інфраструктури, відшкодовуються з відповідних місцевих бюджетів
починаючи з бюджетного періоду, що настає за роком передачі їх у
комунальну власність, відповідно до законодавства".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1415-IVвверх