Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 29.12.20071409
Документ 1409-2007-п, предыдущая редакция — Редакция от 21.10.2011, основание - 1041-2011-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 2007 р. N 1409
Київ
Про затвердження Порядку продовження строків
розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 684 ( 684-2010-п ) від 28.07.2010
N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011
N 1041 ( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 }

Відповідно до статті 6 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок продовження строків розрахунків за
зовнішньоекономічними операціями, що додається.
У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р.
N 445 ( 445-2002-п ) "Про затвердження Порядку віднесення операцій
резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності
до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного
будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки
складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14,
ст. 749);
пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2004 р. N 571 ( 571-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 18, ст. 1285).
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2007 р. N 1409
ПОРЯДОК
продовження строків розрахунків
за зовнішньоекономічними операціями
{ У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом
"Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ N 1041
( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 }
1. Цей Порядок визначає механізм віднесення операцій
резидентів до таких, що здійснюються за договорами виробничої
кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної
поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних
виробів і товарів спеціального призначення, а також умови видачі
висновків щодо перевищення встановлених у статтях 1 і 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( 185/94-ВР ) строків проведення розрахунків за такими операціями
(далі - встановлені строки).
Дія цього Порядку поширюється на всіх резидентів - суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності.
2. До операцій, що здійснюються резидентами, належать:
1) під час виконання договорів виробничої кооперації -
операції з поставки сировини, матеріалів, вузлів, деталей,
запасних частин, заготовок напівфабрикатів, комплектувальних та
інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення, що
технологічно взаємозв'язані і необхідні для виготовлення кінцевої
продукції, а також операції з надання послуг з виконання
проектних, ремонтних робіт та технічного обслуговування,
пов'язаних з виготовленням та реалізацією кінцевої продукції;
2) під час виконання договорів консигнації - операції з
реалізації товарів, відповідно до яких одна сторона (консигнатор)
зобов'язується за дорученням другої сторони (консигнанта) продати
протягом визначеного часу (строку дії угоди консигнації) за
обумовлену винагороду з консигнаційного складу від свого імені
товари, які належать консигнанту;
3) під час виконання договорів комплексного будівництва -
операції з виконання проектних і проектно-пошукових робіт,
передачі "ноу-хау" в галузі будівництва та виробництва будівельних
матеріалів, конструкцій, виконання будівельних, спеціальних та
будівельно-монтажних робіт, у тому числі під час виконання
договорів про реалізацію проектів за схемою "будувати -
експлуатувати - передавати" (Build-Operate-Transfer), здійснення
шефмонтажу та авторського нагляду в будівництві, виконання
пусконалагоджувальних та гарантійних робіт (надання послуг), а
також з поставки машин і механізмів, матеріалів, обладнання,
будівельних конструкцій та матеріалів для виконання зазначених
робіт (надання послуг);
4) під час виконання договорів тендерної поставки - операції
з поставки товарів (виконання робіт, надання послуг), замовлених
за результатами міжнародних торгів (тендерів);
5) під час виконання договорів гарантійного обслуговування -
експортні операції з поставки товарів (виконання робіт, надання
послуг), умовами яких передбачено проведення розрахунків частинами
після підписання відповідних актів технічного приймання
(випробовування, установки, монтажу, налагодження) товарів (робіт,
послуг), а також проведення остаточних розрахунків після
завершення відповідного гарантійного періоду;
6) під час виконання договорів поставки складних технічних
виробів - імпортні операції з поставки устаткування частинами або
складних технічних виробів, що потребують установки, монтажу,
налагодження, гарантійного обслуговування і введення їх у дію на
місці експлуатації, а також з поставки складних технічних виробів,
строк виготовлення та транспортування яких перевищує 180 днів;
7) під час виконання договорів поставки товарів спеціального
призначення - операції з міжнародних передач товарів військового
призначення та подвійного використання згідно з переліком, що
визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Висновок стосовно віднесення операцій резидента до таких,
що здійснюються за договорами виробничої кооперації, консигнації,
комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного
обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів
спеціального призначення, та продовження встановлених строків
(далі - висновок) видається Мінекономрозвитку.
4. Для одержання висновку резидент подає Мінекономрозвитку
такі документи:
1) складений у довільній формі лист-звернення, що містить
дані про стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту)
на момент звернення, із зазначенням суми заборгованості та
обґрунтуванням необхідності продовження встановленого строку на
певний період;
2) засвідчені в установленому порядку:
копія зовнішньоекономічного договору (контракту), в якому
зазначаються адреса та банківські реквізити іноземних
контрагентів. Якщо договір укладено іноземною мовою, заявник додає
його переклад на українську мову;
виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців;
копії документів, що підтверджують здійснення
зовнішньоекономічної операції, зокрема платіжних банківських
документів, довідок банків, вантажних митних декларацій,
коносамента, актів приймання-передачі товару (виконання робіт,
надання послуг). { Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 849
( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }
5. Датою подання документів, на підставі яких видається
висновок, вважається дата їх реєстрації в Мінекономрозвитку.
Строк продовження розрахунків не може починатися раніше дати
реєстрації в Мінекономрозвитку зазначених документів. { Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 684 ( 684-2010-п ) від
28.07.2010 }
6. Резидент письмово повідомляє органові державної податкової
служби за місцем його державної реєстрації про звернення до
Мінекономрозвитку з метою одержання висновку.
7. Мінекономрозвитку розглядає подані резидентом документи
протягом 10 робочих днів після їх реєстрації і видає висновок або
письмово відмовляє у його видачі із зазначенням підстави.
8. Резидент несе згідно із законодавством відповідальність за
достовірність відомостей, що містяться у поданих ним документах.
9. Підставами для відмови у видачі висновку є: { Абзац перший
пункту 9 в редакції Постанови КМ N 684 ( 684-2010-п ) від
28.07.2010 }
1) подання резидентом документів:
з порушенням вимог, зазначених у пункті 4 цього Порядку;
що містять недостовірну інформацію;

{ Абзац четвертий підпункту 1 пункту 9 виключено на підставі
Постанови КМ N 684 ( 684-2010-п ) від 28.07.2010 }

2) невідповідність поданих резидентом документів
законодавству. { Підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 684 ( 684-2010-п ) від 28.07.2010 }
10. У разі усунення недоліків, що стали підставою для відмови
у видачі висновку, резидент може повторно подати документи для
його отримання. При цьому строк розрахунків може бути продовжено
починаючи з дати реєстрації в Мінекономрозвитку повторно поданих
документів.
11. Про видачу висновку Мінекономрозвитку інформує протягом
п'яти робочих днів з дати його видачі Національний банк та ДПС. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1041
( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 }
12. У разі виявлення недостовірної інформації в документах,
на підставі яких видано висновок, Мінекономрозвитку приймає
рішення про його скасування з дати видачі, про що письмово
повідомляє резидентові, Національному банку та ДПС із зазначенням
підстави. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1041
( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 }вверх