Про Положення про Державний комітет України по туризму
Указ Президента Украины; Положение от 29.12.19981400/98
Документ 1400/98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 31.05.2000, основание - 740/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 740/2000 від 31.05.2000 )
Про Положення про Державний комітет України
по туризму

1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
туризму (додається).
2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 грудня 1998 року
N 1400/98

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 грудня 1998 року N 1400/98

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України по туризму

1. Державний комітет України по туризму (Держкомтуризм
України) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує
державну політику в галузі туризму, розвитку туристичної
індустрії, здійснює керівництво дорученою йому галуззю, несе
відповідальність за її стан і розвиток.
2. Держкомтуризм України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Держкомтуризм України
організовує виконання актів законодавства України і здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією.
Держкомтуризм України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Держкомтуризму України є:
участь у формуванні та реалізація державної політики в галузі
туризму та розвитку туристичної індустрії, захист прав та
інтересів держави у цій галузі;
залучення громадян до раціонального використання вільного
часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з
історико-культурною спадщиною, природним середовищем, організація
оздоровлення населення;
забезпечення раціонального використання та збереження
туристичних ресурсів, становлення туризму як високорентабельної
галузі економіки України;
забезпечення в межах своєї компетенції безпеки туристів,
захист їхніх прав, інтересів та майна;
визначення перспектив і напрямів розвитку внутрішнього та
міжнародного туризму, розбудови його матеріально-технічної та
соціальної бази;
координація діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, а також туристичних підприємств, оздоровчих
закладів та закладів відпочинку незалежно від форм власності і
підпорядкування з питань туризму;
організація та розвиток системи наукового,
інформаційно-рекламного забезпечення галузі туризму, підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів;
розвиток співробітництва з зарубіжними країнами та
міжнародними туристичними організаціями, участь у міжнародних
програмах розвитку туризму.
4. Держкомтуризм України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) вживає в межах своєї компетенції заходів щодо створення
ефективної системи туристичної діяльності для забезпечення потреб
внутрішнього та іноземного туризму;
2) розробляє проекти концепцій, цільових перспективних
програм розвитку туристичної індустрії, подає їх у встановленому
порядку на затвердження та вживає заходів до їх виконання;
3) організовує та координує роботу заінтересованих
підприємств, установ, організацій та фізичних осіб щодо створення
матеріально-технічної бази для розміщення, харчування,
транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного
обслуговування туристів, розширення та підвищення якості
туристичних послуг, що надаються вітчизняним та іноземним
туристам;
4) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, загальнодержавних програм економічного та соціального
розвитку України, формуванні та реалізації інвестиційної політики
галузі, виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови
економіки;
5) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, в
межах своєї компетенції укладає такі договори;
6) організовує інформаційну, рекламну та видавничу діяльність
з питань туризму та розвитку туристичної індустрії;
7) розробляє та затверджує зразок туристського ваучера;
8) сприяє створенню рівних можливостей на ринку туристичних
послуг для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, а також
розвитку конкуренції, додержанню антимонопольного законодавства;
9) разом з Державним комітетом України по стандартизації,
метрології та сертифікації встановлює державні стандарти у сфері
туристичних послуг, забезпечує відповідно до законодавства
проведення сертифікації готельних послуг і послуг з харчування, що
надаються суб'єктами туристичної діяльності, здійснює державний
нагляд за додержанням суб'єктами туристичної діяльності, які
надають готельні послуги та послуги з харчування, стандартів, норм
і правил;
10) забезпечує координацію діяльності, пов'язаної з
організацією оздоровчого туризму в санаторіях, пансіонатах, базах
відпочинку та інших оздоровчих закладах незалежно від форм
власності та підпорядкування;
11) організовує облаштування мережі міжнародних транспортних
коридорів об'єктами туристичної інфраструктури, залучення
інвестицій, одержання кредитів для потреб розвитку туристичної
індустрії;
12) бере участь у створенні сучасної інфраструктури
туристичного сервісу в національній мережі міжнародних
транспортних коридорів;
13) узгоджує з відповідними центральними та місцевими
органами виконавчої влади питання транспортного обслуговування
туристів, здійснює контроль за безпекою, якістю та культурою їх
обслуговування, вносить пропозиції щодо вдосконалення та
розширення транспортних послуг;
14) проводить методичні і науково-практичні семінари,
конференції, інші заходи з обміну досвідом у галузі туризму,
інформаційно-екскурсійну роботу; координує діяльність туристичних
підприємств і організацій з розроблення нових маршрутів і турів;
15) надає методичну і практичну допомогу суб'єктам
підприємницької діяльності щодо укладення та виконання договорів
(контрактів) на надання туристичних послуг;
16) забезпечує в межах своєї компетенції здійснення контролю
за ефективним використанням і збереженням державного майна,
веденням бухгалтерського обліку і звітності туристичними
підприємствами та організаціями, що належать до сфери управління
Держкомтуризму України;
17) за погодженням з органами державної статистики визначає
обсяги галузевої статистичної звітності, забезпечує збирання і
оброблення даних та здійснення контролю за їх достовірністю;
18) вивчає та аналізує стан туристичної галузі, прогнозує
подальший її розвиток;
19) у межах своїх повноважень розробляє та затверджує
фінансово-економічні нормативи галузі, проводить експертизу
проектів нормативно-правових актів з питань туризму;
20) здійснює відповідно до законодавства ліцензування
туристичної діяльності, контроль за додержанням установлених умов
і правил здійснення туристичної діяльності;
21) веде Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності;
22) вживає заходів до вдосконалення зовнішньоекономічної
діяльності суб'єктів туристичної діяльності, забезпечення захисту
їх інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках;
23) розробляє пропозиції щодо збільшення надходжень до
бюджету, зростання потенціалу туристичних організацій та обсягів
реалізації вітчизняного туристичного продукту на зовнішньому
ринку;
24) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни
умов оподаткування, валютного регулювання, визначення особливостей
приватизації та реструктуризації підприємств, установ та
організацій галузі, спрощення для туристів візових, митних,
прикордонних та інших видів контролю;
25) вживає в межах повноважень, установлених законодавством,
заходів щодо забезпечення прав іноземних туристів в Україні та
вітчизняних туристів за кордоном;
26) сприяє ефективному використанню, утриманню в належному
стані та розбудові матеріально-технічної бази туристичної
індустрії, реалізації заходів щодо забезпечення туристичними
підприємствами умов охорони та гігієни праці, а також пожежної та
екологічної безпеки;
27) бере участь у реалізації державних програм зайнятості
населення, вивчає попит на фахівців галузі, разом з Міністерством
освіти України формує мережу навчальних закладів для підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для підприємств
туристичної індустрії, в межах своєї компетенції контролює якість
навчального процесу, сприяє введенню курсу туризму в програми
навчання у навчальних закладах;
28) здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи
Національної ради по туризму;
29) разом із заінтересованими міністерствами, іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади розробляє
програму забезпечення захисту та безпеки туристів, організовує її
виконання;
30) затверджує положення про порядок створення та діяльність
пошуково-рятувальних служб суб'єктів туристичної діяльності, що
спеціалізуються на організації туристичних подорожей з
використанням активних форм пересування туристів, здійснює
контроль за виконанням його вимог;
31) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством,
функції з управління об'єктами державної власності, що належать до
сфери його управління;
32) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених
законодавством;
33) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно охорони державної таємниці, контроль за її
збереженням у центральному апараті Комітету, на підприємствах, в
установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
34) створює в установленому порядку позабюджетні фонди
туристичної галузі;
35) за погодженням з Кабінетом Міністрів України відкриває в
зарубіжних країнах свої представництва, затверджує положення про
них, здійснює керівництво ними та контроль за їх роботою;
36) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань, у межах своїх повноважень, визначених Законом Україні
"Про туризм" ( 324/95-ВР ), іншими актами законодавства України.
5. Держкомтуризм України має право:
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів
України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи та матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
6. Держкомтуризм України у процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, а також відповідними органами
інших держав.
7. Держкомтуризм України у межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та
контролює їх виконання.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Держкомтуризму України є обов'язковими для виконання центральними
і місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями та туристами.
Держкомтуризм України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
Нормативно-правові акти Держкомтуризму України підлягають
державній реєстрації в установленому порядку.
8. Держкомтуризм України очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент
України.
9. Голова Держкомтуризму України має заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до
законодавства.
Голова Держкомтуризму України здійснює керівництво Комітетом
і несе персональну відповідальність перед Президентом України і
Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Держкомтуризм України завдань і здійснення ним своїх функцій.
Голова Держкомтуризму України затверджує положення про
структурні підрозділи центрального апарату Комітету, здійснює
розподіл обов'язків між своїми заступниками, визначає ступінь їх
відповідальності.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкомтуризму України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності та розвитку галузі у Комітеті утворюється
колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за
посадою, а також інших керівних працівників Держкомтуризму
України.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Держкомтуризму
України.
Членів колегії затверджує та увільняє від виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням Голови
Держкомтуризму України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомтуризму
України.
11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів розвитку туристичної галузі, обговорення
найважливіших програм та інших питань у Держкомтуризмі України
може утворюватися наукова рада з учених і висококваліфікованих
спеціалістів.
Склад наукової ради та положення про неї затверджує Голова
Держкомтуризму України.
У Держкомтуризмі України з урахуванням специфіки його
діяльності можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи.
Склад цих органів і положення про них затверджує Голова
Держкомтуризму України.
12. Граничну чисельність та структуру центрального апарату
Держкомтуризму України затверджує Кабінет Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис видатків на утримання центрального
апарату Держкомтуризму України затверджується в установленому
законодавством порядку.
13. Держкомтуризм України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвверх