Документ 1387-2001-п, первая редакция — Принятие от 24.10.2001
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 жовтня 2001 р. N 1387
Київ
Про затвердження Порядку надіслання
органам державної податкової служби
подання про здійснення заходів з погашення
податкового боргу платника податків та
інформації про скасування або зміну суми
нарахованого податкового зобов'язання
за рішенням суду (господарського суду)
від інших контролюючих органів

З метою забезпечення виконання підпункту 6.2.1 пункту 6.2 та
пункту 6.7 статті 6 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок надіслання органам державної податкової
служби подання про здійснення заходів з погашення податкового
боргу платника податків та інформації про скасування або зміну
суми нарахованого податкового зобов'язання за рішенням суду
(господарського суду) від інших контролюючих органів (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2001 р. N 1387
ПОРЯДОК
надіслання органам державної податкової
служби подання про здійснення заходів з
погашення податкового боргу платника податків
та інформації про скасування або зміну суми
нарахованого податкового зобов'язання за
рішенням суду (господарського суду) від інших
контролюючих органів

1. Цей Порядок визначає механізм надсилання контролюючим
органом, який не є органом державної податкової служби (далі -
контролюючий орган), подання про здійснення заходів з погашення
податкового боргу платника податків (далі - подання) та інформації
про скасування або зміну суми нарахованого податкового
зобов'язання за рішенням суду (господарського суду) до органу
державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на
податковому обліку (далі - податковий орган).
2. У разі коли платник податків не сплачує в установлені
терміни узгоджену суму податкового зобов'язання, контролюючий
орган складає подання за зразком згідно з додатком 1.
Подання повинно містити інформацію, необхідну для формування
податкової вимоги, і може складатися щодо одного платника податків
або декількох платників податків за умови їх обліку в одному
податковому органі.
3. Подання для виставлення першої податкової вимоги
надсилається податковому органу не пізніше ніж на п'ятий робочий
день після закінчення встановленого законом граничного терміну
сплати узгодженої суми податкового зобов'язання.
4. Подання для виставлення другої податкової вимоги
надсилається податковому органу на 40 календарний день з дати
надіслання подання, зазначеного у пункті 3 цього Порядку.
У разі самостійного повного погашення платником податків суми
податкового боргу протягом 40 календарних днів з дати надіслання
подання, зазначеного у пункті 3 цього Порядку, подання для
виставлення податковим органом другої податкової вимоги не
надсилається.
5. Для здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел
погашення податкового боргу шляхом стягнення коштів та (або)
продажу інших активів платника податків подання надсилається
податковому органу на 40 календарний день з дати надіслання
подання, зазначеного у пункті 4 цього Порядку.
У разі самостійного повного погашення платником податків суми
податкового боргу протягом 40 календарних днів з дати надіслання
подання, зазначеного у пункті 4 цього Порядку, подання для
здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел погашення
податкового боргу шляхом стягнення коштів та (або) продажу інших
активів платника податків не надсилається.
6. Подання вважається надісланим контролюючим органом
податковому органу, якщо його передано посадовій особі податкового
органу під розписку або надіслано листом з повідомленням про
вручення.
7. Податковий орган на підставі подання, одержаного від
контролюючого органу, здійснює передбачені законодавством заходи з
погашення податкового боргу платника податків.
8. Обмін між податковими та контролюючими органами
інформацією про здійснення заходів з погашення податкового боргу
провадиться в порядку, встановленому спільними рішеннями цих
органів.
9. У разі коли суд (господарський суд) приймає рішення про
скасування або зміну суми нарахованого контролюючим органом
податкового зобов'язання, контролюючий орган у день одержання
такого рішення суду (господарського суду) надсилає інформацію про
скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов'язання
податковому органу, якому надсилалося подання.
Зазначена інформація складається за зразком згідно з
додатком 2.
10. Якщо контролюючий орган надсилає податковому органу
інформацію про скасування або зміну суми нарахованого податкового
зобов'язання, податковий орган припиняє здійснення заходів з
погашення податкового боргу платника податків.
У разі коли контролюючий орган надсилає податковому органу
інформацію про зміну суми нарахованого податкового зобов'язання,
одночасно контролюючий орган надсилає уточнене подання про
здійснення заходів з погашення податкового боргу відповідно до
вимог пунктів 3, 4 та 5 цього Порядку.
11. Інформація про скасування або зміну суми нарахованого
податкового зобов'язання за рішенням суду (господарського суду)
надсилається контролюючим органом у порядку, передбаченому пунктом
6 цього Порядку.

Зразок Додаток 1
до Порядку
Подання
від "___" ____________ 200_р. N__________

Відповідно до підпункту 6.2.1 пункту 6.2 статті 6 Закону
України "Про порядок погашення зобов`язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами"
----------------------------------------------------------надсилає (назва контролюючого органу та його адреса)
---------------------------------------------------------- подання (назва податкового органу та його адреса)
про здійснення заходів з погашення податкового боргу через
несплату платником (платниками) податків узгоджених сум податкових
зобов'язань у встановлені терміни
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва платника |Код згідно| Назва | Код |Дата останнього| Сума податкового боргу, гривень|Код подання | п/п|податку юридичної| з ЄДРПОУ |платежу|платежу|дня граничного|--------------------------------|(1,2 чи 3)**| |особи або прізвище,| (номер | | |терміну сплати |усього| у тому числі | | | ім'я, по батькові | згідно з | | |узгодженої суми| |-------------------------| | |платника податків -| ДРФО)* | | |податкового | |основний| штрафні |пеня| | | фізичної особи | | | |зобов'язання | | платіж |(фінансові)| | | | | | | | | | | санкції | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------+----------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+----+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---+-------------------+----------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+----+------------| 1 | | | | | | | | | | | ---+-------------------+----------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+----+------------| 2 | | | | | | | | | | | ---+-------------------+----------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+----+------------| 3 | | | | | | | | | | | ---+-------------------+----------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+----+------------| 4 | | | | | | | | | | | ---+-------------------+----------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+----+------------| 5 | | | | | | | | | | | ----------------------------------+-------+-------+---------------+------+--------+-----------+----+------------| Усьго | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України, ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів.
** 1 - подання для виставлення першої податкової вимоги.
2 - подання для виставлення другої податкової вимоги.
3 - подання для здійснення заходів примусового стягнення.
Суми податкового боргу, визначені в цьому поданні, підлягають
сплаті на рахунок одержувача ------------------------------------- (номер рахунка)
-------------------------, в установі банку---------- МФО -------- (назва одержувача)
Керівник (заступник керівника)
----------------------------- ---------- ---------------------- (назва контролюючого органу) (підпис) (ініціали, прізвище)
МП
Виконавець (тел.)-------------------
Подання отримав-------------- ---------- -------------------- (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
"____" _______________ 200_р.

Зразок Додаток 2
до Порядку

Інформація
про скасування або зміну суми нарахованого
податкового зобов'язання від
"___"___________ 200_ р. N_______

------------------------------------------------------------------ (назва контролюючого органу та його адреса)
повідомляє-------------------------------------------------------- (назва податкового органу та його адреса)
що згідно з рішенням --------------------------------------------- (назва суду (господарського суду),
який прийняв рішення)
від "___" ____________ 200_р. N__________ податкове зобов'язання,
нараховане--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ (назва юридичної особи - платника податків або прізвище, ім'я,
------------------------------------------------------------------ по батькові фізичної особи - платника податків,
------------------------------------------------------------------ ідентифікаційний код або номер згідно з ДРФО)
скасовано (змінено), у зв'язку з чим просимо припинити здійснення ______________________
(непотрібне викреслити)
заходів з погашення податкового боргу платника податків, які
застосовуються до нього відповідно до законодавства на підставі
подання від "___" ____________200_р. N_____________

Керівник (заступник керівника)
---------------------------- -------- --------------------- (назва контролюючого органу) (підпис) (ініціали, прізвище)
МП
Виконавець (тел.) ------------------------
Інформацію про скасування (зміну) суми нарахованого
податкового зобов'язання отримав:
---------------------------- -------- --------------------- (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________200_р.вверх