Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Декларация, Перечень, План, Форма типового документа от 05.12.20071382
Документ 1382-2007-п, действует, текущая редакция — Редакция от 12.01.2014, основание - 453-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2007 р. № 1382
Київ

Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 235 від 08.04.2013
№ 453 від 26.06.2013}

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання та план заходів із застосування Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 453 від 26.06.2013}

2. Установити, що Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання застосовується суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії у добровільному порядку до 2011 року включно, а з 2012 року обов'язково.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. № 1382

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
закритих джерел іонізуючого випромінювання

{Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього див. розділ III Закону № 3164-IV від 01.12.2005}

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до закритих джерел іонізуючого випромінювання щодо забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення, навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання, а також процедури оцінки відповідності таких джерел установленим вимогам та порядок їх застосування.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

закрите джерело іонізуючого випромінювання (далі - закрите джерело) - радіоактивна речовина, повністю упакована у тверду захисну оболонку з нерадіоактивного матеріалу та/або інкапсульована у достатньо міцну захисну оболонку для запобігання витоку речовини за належних умов експлуатації протягом установленого строку служби, а також у непередбачених умовах та є складовою частиною такого джерела;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 453 від 26.06.2013}

модуль процедури оцінки відповідності (далі - модуль) - комплекс узгоджених процедур оцінки відповідності виробів установленим вимогам;

строк служби закритого джерела - встановлений виробником строк можливого використання конкретного закритого джерела з моменту його виготовлення, у разі закінчення якого використання такого джерела повинне бути зупинене. У разі підтвердження факту збереження радіаційних характеристик, герметичності та відсутності дефектів, їх ознак на закритому джерелі його строк служби може бути продовжений в установленому законодавством порядку.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 453 від 26.06.2013}

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

3. Дія Технічного регламенту поширюється на усі закриті джерела вітчизняного або іноземного виробництва, що не звільняються в установленому законодавством порядку від регулюючого контролю.

4. Закриті джерела вводяться в обіг на території України за умови підтвердження їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

Виробник ідентифікує закрите джерело шляхом гравірування або проштамповування на ньому власного номера, маркування знаком радіаційної небезпеки, а у разі, коли це неможливо, наносить знак радіаційної небезпеки на контейнер закритого джерела (зовнішню поверхню упаковки), зазначає тип джерела, радіонуклід та його активність.

У разі коли закриті джерела ввозяться або вивозяться з України, постачальник забезпечує нанесення на закрите джерело власного номера, знака радіаційної небезпеки або інформації на контейнері закритого джерела про тип джерела, радіонуклід та його активність.

Власник повинен переконатися, що кожне закрите джерело має документи, що підтверджують його ідентифікацію та маркування, а також фотознімки або інші схеми чи креслення джерела, його контейнера, транспортної упаковки, пристрою, устаткування тощо.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 453 від 26.06.2013}

Основні технічні вимоги до закритих джерел

5. Закриті джерела повинні:

мати конструкцію, яка за належних умов експлуатації забезпечує радіаційну безпеку в місцях експлуатації та зберігання, і номер, який проштамповується на джерелі та його контейнері. Якщо використовується контейнер багаторазового використання, на нього наноситься інформація про тип джерела;

виготовлятися відповідно до стандартів і технічних умов на конкретний тип закритого джерела, іншої технологічної документації, затвердженої в установленому порядку;

бути герметично закритими (рівень герметичності визначається шляхом застосування одного з радіометричних або нерадіометричних методів в установленому порядку);

відповідати своєму призначенню і основним технічним вимогам.

За належних умов експлуатації основні технічні вимоги до закритих джерел повинні виконуватися протягом установленого строку служби.

Процедура оцінки відповідності

6. Оцінку відповідності закритого джерела вимогам цього Технічного регламенту (далі - оцінка відповідності) проводить виробник або уповноважена ним особа - резидент України шляхом декларування чи орган з оцінки відповідності, призначений в установленому законодавством порядку, - шляхом застосування модулів згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 p. № 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2175; 2011 p., № 67, ст. 2581), з подальшою видачею сертифіката відповідності закритого джерела.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 453 від 26.06.2013}

Форма декларації про відповідність наведена в додатку 1.

Обрання процедури оцінки відповідності залежить від категорії закритого джерела (додаток 2) і здійснюється відповідно до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, виробником або уповноваженою ним особою - резидентом України із застосуванням одного з модулів або їх комбінації (додаток 3).

Цей Технічний регламент не обмежує виробника щодо застосування складніших модулів.

7. Технічна документація, що подається виробником або уповноваженою ним особою - резидентом України органові з оцінки відповідності, повинна містити вимоги до конструкції закритого джерела та умов його експлуатації, технічного обслуговування і ремонту, заходів щодо забезпечення безпеки зберігання та використання закритого джерела, кваліфікації персоналу, а також фотокартки закритого джерела, його контейнера, транспортувальної упаковки, приладу і обладнання. Перелік документації щодо закритого джерела формується з урахуванням категорії такого джерела та його призначення.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 453 від 26.06.2013}

Технічна документація, що складається державною мовою, забезпечує можливість проведення оцінки відповідності.

8. Зобов'язання щодо складення декларацій про відповідність, маркування закритого джерела національним знаком відповідності покладається у разі:

введення в обіг закритого джерела вітчизняного виробництва - на виробника;

введення в обіг закритого джерела іноземного виробництва - на уповноважену виробником особу - резидента України, що постачає закрите джерело.

У разі відсутності уповноваженої виробником особи - резидента України зобов'язання щодо складення декларації про відповідність, маркування національним знаком відповідності покладається на особу, що вводить в обіг закрите джерело іноземного виробництва.

9. Після складення декларації про відповідність виробник або уповноважена ним особа - резидент України наносить національний знак відповідності на закрите джерело або його контейнер, транспортувальну упаковку, прилад чи обладнання та/або технічну документацію відповідно до Правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).

10. Національний знак відповідності на закритому джерелі або на його транспортувальній упаковці, приладі чи обладнанні та/або технічній документації свідчить про відповідність такого джерела вимогам цього Технічного регламенту і нормам радіаційної безпеки.

11. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України повинен зберігати не менше одного року після закінчення строку експлуатації закритого джерела декларацію про відповідність та технічну документацію, зазначену в пункті 7 цього Технічного регламенту, і надавати її для перевірки в установленому законодавством порядку.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 453 від 26.06.2013}

У разі відсутності уповноваженої виробником особи зобов'язання щодо зберігання декларації про відповідність та технічної документації покладається на особу, що ввела таке джерело в обіг.Додаток 1
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність закритого джерела іонізуючого випромінювання вимогам Технічного регламенту

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 235 від 08.04.2013}Додаток 2
до Технічного регламенту
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 р. № 453)

КАТЕГОРІЇ
закритих джерел іонізуючого випромінювання

Таблиця 1

Категорія закритого джерела

Приклади закритих джерел-1 та практичної діяльності з ними

Відношення активності (А/D)-2

1

радіоізотопні термоелектричні генератори, опромінювальні установки, прилади та установки з радіонуклідними джерелами для променевої терапії

A/D > 1000

2

радіонуклідні джерела для промислової дефектоскопії, джерела для брахітерапії з високими/середніми потужностями дози

1000 >A/D > 10

3

стаціонарні промислові засоби вимірювань, що містять закриті високоактивні джерела, прилади для проведення геофізичних досліджень та каротажу

10 > A/D > 1

4

джерела з низькими потужностями дози для брахітерапії (за винятком очних аплікаторів та довготривалих імплантантів); промислові засоби вимірювання з невисокоактивними джерелами, кісткові денситометри, нейтралізатори статичної електрики

1 > A/D > 0,01

5

джерела для брахітерапії з низькими потужностями дози у вигляді очних аплікаторів та довготривалих імплантантів; прилади для рентгенофлуоресцентного аналізу, прилади електронного захвату, джерела для проведення спектрометрії, контрольні джерела та калібрувальні джерела

0,01 > A/D і A > рівня звільнення від регулюючого контролю3

__________
-1 Категорію джерела визначає виробник, постачальник або власник закритого джерела.

-2 Величина А характеризує активність на момент виготовлення закритого джерела. Величина D характеризує активність закритого джерела, яке у разі його неперебування під регулюючим контролем може призвести до опромінення, достатнього для виникнення серйозних наслідків.

Значення величини D наведені в таблиці 2 цього додатка.

-3 Рівні звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів визначені постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1174 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 89, ст. 3239).

ЗНАЧЕННЯ
величини D1 для окремих радіонуклідів

Таблиця 2

Радіонукліда

D
ТБк

Радіонуклід

D
ТБк

Радіонуклід

D
ТБк

H-3

2.E+03

Rh-105

9.E-01

Ta-182

6.E-02

Be-7

1.E+00

Pd-103

9.E+01

W-178

9.E-01

Be-10

3.E+01

Pd-107


W-181

5.E+00

C-11

6.E-02

Pd-109

2.E+01

W-185

1.E+02

C-14

5.E+01

Ag-105

1.E-01

W-187

1.E-01

N-13

6.E-02

Ag-108m

4.E-02

W-188

1.E+00

F-18

6.E-02

Ag-110m

2.E-02

Re-184

8.E-02

Na-22

3.E-02

Ag-111

2.E+00

Re-184m

7.E-02

Na-24

2.E-02

Cd-109

2.E+01

Re-186

4.E+00

Mg-28

2.E-02

Cd-113m

4.E+01

Re-187


Al-26

3.E-02

Cd-115

2.E-01

Re-188

1.E+00

Si-31

1.E+01

Cd-115m

3.E+00

Re-189

1.E+00

Si-32

7.E+00

In-111

2.E-01

Os-185

1.E-01

P-32

1.E+01

In-113m

3.E-01

Os-191

2.E+00

P-33

2.E+02

In-114m

8.E-01

Os-191m

1.E+00

S-35

6.E+01

In-115m

4.E-01

Os-193

1.E+00

Cl-36

2.E+01

Sn-113

3.E-01

Os-194

7.E-01

Cl-38

5.E-02

Sn-117m

5.E-01

Ir-189

1.E+00

Ar-37


Sn-119m

7.E+01

Ir-190

5.E-02

Ar-39

3.E+02

Sn-121m

7.E+01

Ir-192

8.E-02

Ar-41

5.E-02

Sn-123

7.E+00

Ir-194

7.E-01

K-40


Sn-125

1.E-01

Pt-188

4.E-02

K-42

2.E-01

Sn-126

3.E-02

Pt-191

3.E-01

K-43

7.E-02

Sb-122

1.E-01

Pt-193

3.E+03

Ca-41


Sb-124

4.E-02

Pt-193m

1.E+01

Ca-45

1.E+02

Sb-125

2.E-01

Pt-195m

2.E+00

Ca-47

6.E-02

Sb-126

2.E-02

Pt-197

4.E+00

Sc-44

3.E-02

Te-121

1.E-01

Pt-197m

9.E-01

Sc-46

3.E-02

Te-121m

1.E-01

Au-193

6.E-01

Sc-47

7.E-01

Te-123m

6.E-01

Au-194

7.E-02

Sc-48

2.E-02

Te-125m

1.E+01

Au-195

2.E+00

Ti-44

3.E-02

Te-127

1.E+01

Au-198

2.E-01

V-48

2.E-02

Te-127m

3.E+00

Au-199

9.E-01

V-49

2.E+03

Te-129

1.E+00

Hg-194

7.E-02

Cr-51

2.E+00

Te-129m

1.E+00

Hg-195m

2.E-01

Mn-52

2.E-02

Te-131m

4.E-02

Hg-197

2.E+00

Mn-53


Te-132

3.E-02

Hg-197m

7.E-01

Mn-54

8.E-02

I-123

5.E-01

Hg-203

3.E-01

Mn-56

4.E-02

I-124

6.E-02

Tl-200

5.E-02

Fe-52

2.E-02

I-125

2.E-01

Tl-201

1.E+00

Fe-55

8.E+02

I-126

1.E-01

Tl-202

2.E-01

Fe-59

6.E-02

I-129


Tl-204

2.E+01

Fe-60

6.E-02

I-131

2.E-01

Pb-201

9.E-02

Co-55

3.E-02

I-132

3.E-02

Pb-202

2.E-01

Co-56

2.E-02

I-133

1.E-01

Pb-203

2.E-01

Co-57

7.E-01

I-134

3.E-02

Pb-205


Co-58

7.E-02

I-135

4.E-02

Pb-210

3.E-01

Co-58m

7.E-02

Xe-122

6.E-02

Pb-212

5.E-02

Co-60

3.E-02

Xe-123

9.E-02

Bi-205

4.E-02

Ni-59

1.E+03

Xe-127

3.E-01

Bi-206

2.E-02

Ni-63

6.E+01

Xe-131m

1.E+01

Bi-207

5.E-02

Ni-65

1.E-01

Xe-133

3.E+00

Bi-210

8.E+00

Cu-64

3.E-01

Xe-135

3.E-01

Bi-210m

3.E-01

Cu-67

7.E-01

Cs-129

3.E-01

Bi-212

5.E-02

Zn-65

1.E-01

Cs-131

2.E+01

Po-210

6.E-02

Zn-69

3.E+01

Cs-132

1.E-01

At-211

5.E-01

Zn-69m

2.E-01

Cs-134

4.E-02

Rn-222

4.E-02

Ga-67

5.E-01

Cs-135

4.E-02

Ra-223

1.E-01

Ga-68

7.E-02

Cs-136


Ra-224

5.E-02

Ga-72

3.E-02

Cs-137

3.E-02

Ra-225

1.E-01

Ge-68

7.E-02

Ba-131

1.E-01

Ra-226

4.E-02

Ge-69

7.E-02

Ba-133

2.E-01

Ra-228

3.E-02

Ge-71

1.E+03

Ba-133m

3.E-01

Ac-225

9.E-02

Ge-77

6.E-02

Ba-140

3.E-02

Ac-227

4.E-02

As-72

4.E-02

La-137

2.E+01

Ac-228

3.E-02

As-73

4.E+01

La-140

3.E-02

Th-227

8.E-02

As-74

9.E-02

Ce-139

6.E-01

Th-228

4.E-02

As-76

2.E-01

Ce-141

1.E+00

Th-229

1.E-02

As-77

8.E+00

Ce-143

3.E-01

Th-230

7.E-02

Se-75

2.E-01

Ce-144

9.E-01

Th-231

1.E+01

Se-79

2.E+02

Pr-142

1.E+00

Th-232


Br-76

3.E-02

Pr-143

3.E+01

Th-234

2.E+00

Br-77

2.E-01

Nd-147

6.E-01

Pa-230

1.E-01

Br-82

3.E-02

Nd-149

2.E-01

Pa-231

6.E-02

Kr-81

3.E+01

Pm-143

2.E-01

Pa-233

4.E-01

Kr-85

3.E+01

Pm-144

4.E-02

U-230

4.E-02

Kr-85m

5.E-01

Pm-145

1.E+01

U-232

6.E-02

Kr-87

9.E-02

Pm-147

4.E+01

U-233

7.E-02

Rb-81

1.E-01

Pm-148m

3.E-02

U-234

1.E-01

Rb-83

1.E-01

Pm-149

6.E+00

U-235

8.E-05

Rb-84

7.E-02

Pm-151

2.E-01

U-236

2.E-01

Rb-86

7.E-01

Sm-145

4.E+00

U-238


Rb-87


Sm-147


природний U


Sr-82

6.E-02

Sm-151

5.E+02

збіднений U


Sr-85

1.E-01

Sm-153

2.E+00

збагачений U 10-20 відсотків

8.E-04

Sr-85m

1.E-01

Eu-147

2.E-01

Sr-87m

2.E-01

Eu-148

3.E-02

збагачений U>20 відсотків

8.E-05

Sr-89

2.E+01

Eu-149

2.E+00

Np-235

1.E+02

Sr-90

1.E+00

Eu-150b

2.E+00

Np-236 b

7.E-03

Sr-91

6.E-02

Eu-150a

5.E-02

Np-236a

8.E-01

Sr-92

4.E-02

Eu-152

6.E-02

Np-237

7.E-02

Y-87

9.E-02

Eu-152m

2.E-01

Np-239

5.E-01

Y-88

3.E-02

Eu-154

6.E-02

Pu-236

1.E-01

Y-90

5.E+00

Eu-155

2.E+00

Pu-237

2.E+00

Y-91

8.E+00

Eu-156

5.E-02

Pu-238

6.E-02

Y-91m

1.E-01

Gd-146

3.E-02

Pu-239

6.E-02

Y-92

2.E-01

Gd-148

4.E-01

Pu-240

6.E-02

Y-93

6.E-01

Gd-153

1.E+00

Pu-241

3.E+00

Zr-88

2.E-02

Gd-159

2.E+00

Pu-242

7.E-02

Zr-93


Tb-157

1.E+02

Pu-244

3.E-04

Zr-95

4.E-02

Tb-158

9.E-02

Am-241

6.E-02

Zr-97

4.E-02

Tb-160

6.E-02

Am-242m

3.E-01

Nb-93m

3.E+02

Dy-159

6.E+00

Am-243

2.E-01

Nb-94

4.E-02

Dy-165

3.E+00

Am-244

9.E-02

Nb-95

9.E-02

Dy-166

1.E+00

Cm-240

3.E-01

Nb-97

1.E-01

Ho-166

2.E+00

Cm-241

1.E-01

Mo-93

3.E+02

Ho-166m

4.E-02

Cm-242

4.E-02

Mo-99

3.E-01

Er-169

2.E+02

Cm-243

2.E-01

Tc-95m

1.E-01

Er-171

2.E-01

Cm-244

5.E-02

Tc-96

3.E-02

Tm-167

6.E-01

Cm-245

9.E-02f

Tc-96m

3.E-02

Tm-170

2.E+01

Cm-246

2.E-01

Tc-97


Tm-171

3.E+02

Cm-247

1.E-03

Tc-97m

4.E+01

Yb-169

3.E-01

Cm-248

5.E-03

Tc-98

5.E-02

Yb-175

2.E+00

Bk-249

1.E+01

Tc-99

3.E+01

Lu-172

4.E-02

Bk-250

8.E-02

Tc-99m

7.E-01

Lu-173

9.E-01

Cf-248

1.E-01

Ru-97

3.E-01

Lu-174

8.E-01

Cf-249

1.E-01

Ru-103

1.E-01

Lu-174m

6.E-01

Cf-250

1.E-01

Ru-105

8.E-02

Lu-177

2.E+00

Cf-251

1.E-01

Ru-106

3.E-01

Hf-172

4.E-02

Cf-252

2.E-02

Rh-99

1.E-01

Hf-175

2.E-01

Cf-253

4.E-01

Rh-101

3.E-01

Hf-181

1.E-01

Cf-254

3.E-04

Rh-102

3.E-02

Hf-182

5.E-02

-239Pu/9Be

6.E-02

Rh-102m

1.E-01

Ta-178a

7.E-02

-241Am/9Be

6.E-02

Rh-103m

9.E+02

Ta-179

6.E+00__________
-1 Більш детальна інформація про D-величину зазначена в документі МАГАТЕ “Шкідлива кількість радіоактивного матеріалу (D-величини)”, видання 2010 року.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 453 від 26.06.2013}
Додаток 3
до Технічного регламенту
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 р. № 453)

ПЕРЕЛІК
модулів оцінки відповідності закритих джерел вимогам Технічного регламенту

Категорія закритого джерела згідно з додатком 2

Модулі оцінки відповідності закритого джерела

1

A1* або C+B, або C1+B, або C2+B, або E+B, або B, або F+B, або B, або G, або H, або H1

2

A1* або C+B, або C1+B, або C2+B, або E+B, або B, або F+B, або B або G

3

A1* або C+B, або C1+B, або C2+B, або D+B, або D1+B, або E+B, або B, або F+B, або B, або G

4

A1 або B, або C+B, або C1+B, або C2+B, або D+B, або D1+B, або E+B, або B, або F+B, або B

5

A або A1, або B, або C+B, C1+B, або C2+B, або D, або D+B, або D1+B, або E, або E+B, або B

__________
* Для закритих джерел, виготовлених на замовлення або малою партією.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 453 від 26.06.2013}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. № 1382
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 р. № 453)

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Призначення органів з оцінки відповідності закритих джерел іонізуючого випромінювання вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання (далі - Технічний регламент) та опублікування переліку таких органів

Мінекономрозвитку
Держатомрегулювання

постійно

2. Формування та опублікування переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності закритих джерел іонізуючого випромінювання вимогам Технічного регламенту

Мінекономрозвитку
Держатомрегулювання

постійно

3. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом

Держатомрегулювання
Мінекономрозвитку

-“-

4. Внесення у разі потреби змін до Технічного регламенту

Мінекономрозвитку
Держатомрегулювання

-“-

{План заходів в редакції Постанови КМ № 453 від 26.06.2013}вверх