Документ 1354-2011-п, предыдущая редакция — Редакция от 01.11.2013, основание - 760-2013-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2011 р. N 1354
Київ
Про затвердження Порядку надання
навчальному закладу статусу спеціалізованого
навчального закладу спортивного профілю
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про фізичну культуру
і спорт" ( 3808-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок надання навчальному закладу статусу
спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю, що
додається.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
5 листопада 1999 р. N 2061 ( 2061-99-п ) "Про затвердження
Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного
профілю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2238)
зміни, що додаються.
3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту розробити та
в установленому порядку затвердити за погодженням з Міністерством
фінансів типові штати спеціалізованих навчальних закладів
спортивного профілю.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1354
ПОРЯДОК
надання навчальному закладу статусу спеціалізованого
навчального закладу спортивного профілю

1. Цей Порядок визначає механізм надання Мінмолодьспортом
навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу
спортивного профілю (далі - спортивний заклад). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
2. Клопотання про надання статусу спортивного закладу
порушується засновником навчального закладу не пізніше ніж
1 червня поточного року шляхом подання Мінмолодьспорту заяви за
встановленою ним формою. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
3. Критеріями для надання навчальному закладу статусу
спортивного закладу є:
наявність виданої МОН ліцензії на освітню діяльність (для
вищих навчальних закладів); { Абзац другий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 760 ( 760-2013-п ) від
17.10.2013 }
наявність рішення про державну атестацію навчального закладу
(для загальноосвітніх навчальних закладів);
забезпечення режиму навчально-тренувальної роботи та
підготовки учнів, студентів відповідно до типового навчального
плану з видів спорту для спортивних закладів, затвердженого в
установленому порядку;
забезпечення на належному рівні харчування та розміщення
учнів, студентів;
наявність власної або орендованої спортивної бази (із
зазначенням власника) для кожного відділення з виду спорту;
наявність власної медичної частини та можливості забезпечення
медичного супроводження навчально-виховного і
спортивно-тренувального процесу;
належне фінансування спортивно-тренувальної діяльності.
4. Розгляд документів, поданих засновником навчального
закладу, здійснює комісія з питань надання статусу спортивного
закладу (далі - комісія), утворена Мінмолодьспортом. До складу
комісії входить також представник МОН. { Абзац перший пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760 ( 760-2013-п ) від
17.10.2013 }
Комісію очолює заступник Міністра молоді та спорту. { Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
Основним завданням комісії є проведення аналізу поданих
засновником матеріалів, що підтверджують відповідність критеріям,
визначеним у пункті 3 цього Порядку, та підготовка пропозицій щодо
надання статусу спортивного закладу.
5. Комісія протягом 30 днів від дня надходження матеріалів
подає Міністру молоді та спорту пропозиції щодо надання
навчальному закладу статусу спортивного закладу або вмотивованої
відмови в його наданні. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
6. Рішення про надання навчальному закладу статусу
спортивного закладу оформляється наказом Мінмолодьспорту.
Про відмову в наданні навчальному закладу статусу спортивного
закладу у зв'язку з невідповідністю критеріям, передбаченим
пунктом 3 цього Порядку, Мінмолодьспорт у тижневий строк письмово
повідомляє засновнику.
У разі врахування зауважень, висловлених Мінмолодьспортом,
навчальний заклад може порушити клопотання про надання статусу
спортивного закладу в наступному навчальному році.
Рішення про відмову в наданні навчальному закладу статусу
спортивного закладу може бути оскаржене в установленому порядку.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
7. Статус спортивного закладу надається навчальному закладу з
початку навчального року.
Підтвердження статусу спортивного закладу здійснюється один
раз на чотири роки у такому ж порядку, що і надання цього статусу.
8. Позбавлення навчального закладу статусу спортивного
закладу здійснюється в разі невідповідності такого закладу хоча б
одному з критеріїв, визначених у пункті 3 цього Порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1354
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 1999 р. N 2061 ( 2061-99-п )

1. У пункті 2 постанови ( 2061-99-п ) слова "Міністерству
освіти, Державному комітетові з фізичної культури і спорту"
замінити словами "Міністерству освіти і науки, молоді та спорту,
Державній службі молоді та спорту".
2. У Положенні про спеціалізований навчальний заклад
спортивного профілю ( 2061-99-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
1) пункти 1 і 4 викласти у такій редакції:
"1. Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю
(далі - навчальний спортивний заклад) є навчальним закладом
системи загальної середньої або вищої освіти - закладом фізичної
культури і спорту, який забезпечує відбір та спортивну підготовку
обдарованих дітей та молоді, створює умови для розвитку їх
індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних
результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні
із здобуттям учнями та студентами відповідної освіти.";
"4. Навчальний спортивний заклад у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами МОНмолодьспорту,
Держмолодьспорту, іншими актами законодавства, цим Положенням та
статутом закладу.";
2) у пункті 5:
третє речення викласти у такій редакції: "Засновником
навчального спортивного закладу може бути центральний орган
виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту,
місцева держадміністрація та орган місцевого самоврядування.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Надання навчальному закладу статусу навчального спортивного
закладу, а також підтвердження навчальним закладом такого статусу
здійснюється один раз на чотири роки МОНмолодьспортом в
установленому Кабінетом Міністрів України порядку.";
3) у пунктах 7, 25 і 41 слова "та Держкомспорт" у всіх
відмінках виключити;
4) пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Навчальний спортивний заклад може провадити спортивну
діяльність за умови наявності власної або орендованої спортивної
бази, стаціонарних або тимчасових спортивно-оздоровчих таборів,
користуватися іншими спортивними спорудами на договірній основі.";
5) пункт 9 після слів "має рахунки в" доповнити словами
"органах Казначейства та";
6) абзаци третій і четвертий пункту 12 викласти у такій
редакції:
"училище спортивного профілю - вищий навчальний заклад
першого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність,
пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації за
спеціальностями галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я
людини", і має відповідний рівень кадрового та
матеріально-технічного забезпечення;
коледж спортивного профілю - вищий навчальний заклад другого
рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із
здобуттям вищої освіти та кваліфікації за напрямами або за
спеціальностями галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я
людини", і має відповідний рівень кадрового та
матеріально-технічного забезпечення;";
7) у пункті 18 слова "і Держкомспорту" виключити;
8) у пункті 22:
в абзаці першому слова "разом з Держкомспортом" виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Учні і студенти навчального спортивного закладу можуть
належати до основного або додаткового контингенту. Основний
контингент складається з учнів і студентів спортивних відділень
зазначеного закладу, а додатковий контингент формується з числа
зарахованих до складу національних збірних команд різних вікових
груп спортсменів, які займаються видом спорту, з якого в
навчальному спортивному закладі не створено спортивного
відділення.";
9) пункт 27 викласти у такій редакції:
"27. Провадження навчально-виховної та спортивно-тренувальної
діяльності навчальний спортивний заклад планує самостійно.
Основними документами, що регулюють навчально-виховний та
навчально-тренувальний процес, є:
типовий навчальний план з видів спорту, затверджений
МОНмолодьспортом;
програма з відповідного виду спорту, затверджена
Держмолодьспортом;
робочий навчальний план загальноосвітнього навчального
спортивного закладу, затверджений відповідним органом управління
освітою;
робочий навчальний план навчального спортивного закладу
першого та другого рівня акредитації, затверджений директором
такого закладу за погодженням з МОНмолодьспортом;
річний робочий план навчального спортивного закладу,
затверджений директором такого закладу.";
10) у другому реченні пункту 37 слова "банківські рахунки"
замінити словами "рахунки в органах Казначейства та установах
банків";
11) у пункті 47 слово "позабюджетні" виключити;
12) у тексті Положення ( 2061-99-п ) слово "Міносвіти"
замінити словом "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку, а слово
"Держкомспорт" у всіх відмінках - словом "Держмолодьспорт" у
відповідному відмінку.вверх