Про заборону грального бізнесу в Україні
Закон Украины от 15.05.20091334-VI
Документ 1334-VI, предыдущая редакция — Редакция от 13.01.2011, основание - 2852-VI
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про заборону грального бізнесу в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.536 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2852-VI ( 2852-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.253 }

Цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального
бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету
прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та
здоров'я населення, заборони використання власності на шкоду
людині і суспільству.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому
значенні:
1) гральний бізнес - діяльність з організації та проведення
азартних ігор у казино, на гральних автоматах, у букмекерських
конторах та в електронному (віртуальному) казино, що здійснюють
організатори азартних ігор з метою отримання прибутку;
2) азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є
внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш (приз), і
результат якої повністю або частково залежить від випадковості.
До азартних ігор не відносяться:
організація та проведення лотерей;
організація та проведення творчих конкурсів, спортивних
змагань тощо, незважаючи на те передбачається чи не передбачається
їх умовами грошовий або майновий виграш;
гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, які
проводяться без одержання гравцем призу (виграшу);
гра на гральних автоматах типу "кран-машина" (двокоординатні
автомати), де як виграш (приз) гравець отримує виключно
матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо);
розіграші на безоплатній основі з рекламуванням
(популяризацією) окремого товару, послуги, торгової марки, знаків
для товарів і послуг, найменування або напрямів діяльності
суб'єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів
у грошовій або майновій формі;
розіграші у вигляді конкурсів (ігор, вікторин), умови яких
передбачають безоплатне набуття особою статусу її учасника та
отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та вміння,
виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу;
розіграші на безоплатній основі для розважальних, благодійних
або пізнавальних цілей;
3) організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи -
суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з
організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку;
4) організація і проведення азартних ігор - діяльність
організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення
умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів)
учасникам азартних ігор;
5) учасники азартних ігор - фізичні особи з повною цивільною
дієздатністю, що беруть участь в азартних іграх.
Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні
В Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних
іграх.
Стаття 3. Відповідальність за порушення цього Закону
До суб'єктів господарювання, які організовують і проводять на
території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у
вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з
конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від
проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного
бюджету України.
Застосування фінансових санкцій, зазначених у частині першій
цієї статті, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом
органів міліції та/або органів державної податкової служби. { Частина друга статті 3 в редакції Закону N 2852-VI ( 2852-17 )
від 22.12.2010 }
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та діє до
прийняття спеціального законодавства, що передбачає право
здійснення грального бізнесу у спеціально створених гральних
зонах.
2. З дня набрання чинності цим Законом видача ліцензій на
провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в
Україні припиняється, а ліцензії, видані суб'єктам підприємницької
діяльності до дня набрання чинності цим Законом, скасовуються.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у статті 181 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
у частині першій виключити слова "а так само прийняття ставок
приватними особами на спортивних та інших змаганнях";
частину третю виключити;
2) у Законі України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст. 37):
частину першу статті 10 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
"11-1) подають до судів позови про застосування санкцій,
пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на
території України";
у статті 11:
частину першу доповнити пунктом 18 такого змісту:
"18) звертатися у передбачених законом випадках до судових
органів із заявою (позовною заявою) про застосування санкцій,
пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на
території України";
у частині другій слова і цифри "16 і 17" замінити цифрами
"16-18".
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
розробити і внести на розгляд Верховної Ради України
законопроект про діяльність з організації та проведення азартних
ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах;
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін
до законів України, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації
цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 травня 2009 року
N 1334-VIвверх