Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про статус депутатів місцевих рад"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.196 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про статус депутатів місцевих
рад" ( 93-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 40,
ст. 290) такі зміни:
1. Статтю 34 після першого речення доповнити новим реченням
такого змісту: "У разі якщо вся територія відповідної ради
знаходиться в межах населеного пункту, то право безоплатного
проїзду депутата місцевої ради поширюється на всю територію
населеного пункту".
2. У статті 37:
1) у частині першій:
пункт 1 доповнити словами "що встановлено судом";
пункти 4 і 5 виключити;
2) частину другу виключити.
3. У статті 38:
1) частини першу, третю, четверту і п'яту після слів
"об'єднань громадян" доповнити словами "їхніх місцевих осередків";
2) у частині другій:
у пункті 2 слово "проведених" замінити словами "що
проводяться";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) зборах (конференціях) об'єднань громадян чи їхніх
місцевих осередків у порядку, встановленому їхніми статутами, та з
урахуванням вимог статті 29 Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ).
4. Частини першу і другу статті 39 після слів "об'єднань
громадян" доповнити словами "їхніх місцевих осередків".
5. Доповнити статтею 40-1 такого змісту:
"Стаття 40-1. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата
місцевої ради та обмеження в її проведенні
1. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата місцевої
ради може проводитися на зборах, мітингах, у пресі, по радіо і
телебаченню, у будь-який інший спосіб і будь-якими засобами, що не
суперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) або законам України.
2. Участь органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб, а також осіб, які входять до
складу виборчих комісій, у проведенні агітації не дозволяється.
3. Забороняється проводити агітацію особам, які не є
громадянами України.
4. У день проведення голосування щодо відкликання депутата
місцевої ради будь-яка агітація забороняється.
5. При ініціюванні питання про відкликання депутата місцевої
ради та проведенні агітації забороняється використовувати кошти з
бюджетів усіх рівнів, позабюджетні кошти органів місцевого
самоврядування, кошти державних та комунальних підприємств,
організацій і установ, юридичних осіб з участю іноземного
капіталу, іноземних державних, міжнародних організацій і
об'єднань, а також анонімних осіб або осіб під псевдонімом".
6. У частині першій статті 41 слова "двадцяти і більше
тридцяти днів" замінити словами "сорока шести і більше п'ятдесяти
п'яти днів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Порушення та розгляд питань про відкликання депутата
місцевої ради, з яких на момент набрання цим Законом чинності
голосування не відбулося і рішення не прийнято, мають відбуватися
з додержанням вимог цього Закону. Процедура відкликання депутата
місцевої ради з підстав, що відповідно до цього Закону втратили
юридичну силу, припиняється.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 листопада 2003 року
N 1314-IV


Публикации документа