Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків
Постановление Кабинета Министров Украины от 17.08.19981280
Документ 1280-98-п, действует, текущая редакция — Редакция от 06.04.2012, основание - 256-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 1998 р. N 1280
Київ
Про впровадження механізму страхування
експортних та кредитних ризиків
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 787 ( 787-2001-п ) від 11.07.2001
N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003
N 1206 ( 1206-2005-п ) від 15.12.2005
N 460 ( 460-2011-п ) від 13.04.2011
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

З метою зменшення ризиків держави при наданні Кабінетом
Міністрів України гарантій повернення іноземних кредитів,
посилення відповідальності позичальників таких кредитів та
контролю за дотриманням умов відповідних кредитних угод Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що питання про надання Кабінетом Міністрів
України гарантій або інших зобов'язань стосовно забезпечення
погашення заборгованості українських юридичних осіб за іноземними
кредитами розглядаються в першочерговому порядку за наявності
договору страхування відповідних кредитних ризиків держави.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787
( 787-2001-п ) від 11.07.2001 )
2. Договори страхування відповідних кредитних ризиків
держави приймаються на розгляд згідно з пунктом 1 цієї постанови,
якщо вони укладені визначеними відповідно до законодавства
страховиками, які:
а) отримали ліцензію Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на
добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності
позичальника за непогашення кредиту); { Підпункт "а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
б) є членами фонду страхових гарантій, утвореного відповідно
до цієї постанови. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871
( 871-2003-п ) від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 1206
( 1206-2005-п ) від 15.12.2005 )
3. Визнати за необхідне створити фонд страхових гарантій
"Ексімстрах" (далі - Фонд) відповідно до статті 32 Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ) шляхом добровільного об'єднання
страховиків. Страхові гарантії членів Фонду визнаються Кабінетом Міністрів
України, якщо установчі документи Фонду передбачають: 1) здійснення кожним із страховиків - членів Фонду грошового
вступного внеску в розмірі, еквівалентному не менш як 400 000
євро; ( Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1206 ( 1206-2005-п ) від 15.12.2005 ) 2) наявність окремого централізованого гарантійного фонду в
складі фонду страхових гарантій, джерелами формування якого є
добровільні відрахування від страхових премій за договорами
страхування експортних та кредитних ризиків. Порядок здійснення
відрахувань, а також їх розмір визначаються установчими
документами Фонду; 3) створення наглядової ради Фонду із залученням
представників Міністерства фінансів, Міністерства економіки,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг (за згодою), та Державної митної служби.
{ Абзац перший підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 787 ( 787-2001-п ) від 11.07.2001, N 1206
( 1206-2005-п ) від 15.12.2005, N 256 ( 256-2012-п ) від
28.03.2012 } Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Фонду, скликає
у разі потреби збори членів Фонду з питань вдосконалення його
діяльності, здійснює інші функції, передбачені установчими
документами Фонду. Фонд залучається до провадження діяльності, передбаченої цією
постановою, лише у разі надання Міністерству економіки протоколу
засідання наглядової ради з висновком про відповідність установчих
документів і правил страхування його членів вимогам цієї
постанови, а також про затвердження положення про порядок
взаємодії Фонду з Міністерством економіки; ( Абзац третій
підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 787 ( 787-2001-п ) від 11.07.2001 ) 4) здійснення Фондом (за згодою та дорученням
страховиків-членів Фонду) таких функцій: збирання та аналіз інформації, необхідної для всебічної
оцінки страхових ризиків та застосування заходів, спрямованих на
недопущення настання страхових випадків; проведення додаткової експертизи угод, зобов'язання за якими
підлягають страхуванню; визначення на підставі наявної інформації ступеня ризику; надання рекомендацій членам Фонду щодо доцільності прийняття
на себе конкретних експортних та кредитних ризиків і забезпечення
проведення страховиками збалансованої перестрахувальної політики; представлення на договірних засадах від імені та за
дорученням позичальника його інтересів у Міністерстві економіки, а
також в інших державних установах і організаціях під час отримання
відповідних кредитів чи гарантій; ( Абзац шостий підпункту 4
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787
( 787-2001-п ) від 11.07.2001 ) оперативний розподіл страхових ризиків між членами Фонду; здійснення контролю за цільовим використанням іноземного
кредиту, повернення якого застраховано страховиками-членами Фонду; управління централізованими резервами, створеними
страховиками-членами Фонду; вирішення питання про виплату за рахунок коштів Фонду
страхового відшкодування або його частини у разі неспроможності
його виплати страховиком-членом Фонду та організація наступного
відшкодування таким страховиком належної суми. Установчі документи Фонду можуть передбачати здійснення інших
функцій. Відповідно до вимог, зазначених у цьому пункті, страховики
можуть утворювати й інші фонди страхових гарантій.
4. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі,
Національному агентству з питань розвитку та європейської
інтеграції. Державній комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України та Державній митній службі у двотижневий термін з
дня державної реєстрації Фонду передбачити участь своїх
повноважних представників у наглядовій раді Фонду. ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871 ( 871-2003-п ) від
04.06.2003 )
5. Внести зміни та доповнення до деяких постанов Кабінету
Міністрів України, що визначають порядок надання гарантій та інших
зобов'язань Кабінету Міністрів України за кредитами, які
залучаються юридичними особами - резидентами (додаються).
6. Ця постанова набирає чинності з дня її підписання.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1280
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 460
( 460-2011-п ) від 13.04.2011 }

2. У Положенні про порядок залучення іноземних кредитів та
надання гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення
зобов'язань юридичних осіб - резидентів щодо їх погашення,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня
1997 року N 414 ( 414-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 19, с.32; 1998 р., N 4, ст.144):
1) у пункті 21:
абзац перший доповнити словами "чи договору страхування";
абзац третій після слів "та/або поруки" доповнити словами "чи
страхування";
2) пункт 24 доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту: "фонду страхових гарантій - проводити підготовку проекту
договору страхування".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;
3) абзац перший пункту 25 після слів "банку-агенту" доповнити
словами "фонду страхових гарантій у разі укладення договору
страхування";
4) абзац перший пункту 27 доповнити словами "а також фонду
страхових гарантій у разі укладення договору страхування";
5) у пункті 32:
абзац другий доповнити словами "або договори страхування з
членами фонду страхових гарантій";
в абзаці четвертому останнє речення викласти в такій
редакції:
"У разі неспроможності юридичної особи-резидента виконати
свої зобов'язання за іноземним кредитом і набрання чинності
гарантіями Кабінету Міністрів України банк-агент або фонд
страхових гарантій у разі наявності договору страхування за
погодженням з Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством
звертається за стягненням заставленого майна або за виплатою
страхового відшкодування для сплати вартості гарантії та покриття
інших витрат, пов'язаних з погашенням кредиту";
останній абзац викласти в такій редакції: "Банк-агент або фонд страхових гарантій у разі укладення
договору страхування надсилають копії договору застави з юридичною
особою-резидентом та/або поруки з третіми особами (майновими
поручителями) чи копію договору страхування до Мінфіну";
6) пункт 34 викласти в такій редакції:
"34. Позичальник відшкодовує банку-агенту та фонду страхових
гарантій у разі укладення договору страхування всі витрати,
пов'язані з оформленням угод про заставу, страхування або поруку,
обслуговуванням та погашенням кредиту, а також сплачує комісійні в
розмірі, який встановлюється внутрішньою кредитною угодою";
7) перше речення пункту 35 доповнити словами "чи договору
страхування";
8) абзац перший пункту 49 після слів "договорів застави з
банком-агентом" доповнити словами "або договорів страхування з
членами фонду страхових гарантій";
9) перше речення пункту 50 доповнити словами "та фондом
страхових гарантій у разі укладення договору страхування".вверх