Документ 1248-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 14.04.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.06.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про захист людини від впливу
іонізуючого випромінювання"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 34-35,
ст.506 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Розділ III Закону України "Про захист людини від впливу
іонізуючого випромінювання" ( 15/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 22, ст. 115; 2001 р., N 30, ст. 139) доповнити
статтею 8-1 такого змісту:
"Стаття 8-1. Повноваження Верховної Ради України щодо
забезпечення захисту людини від впливу
іонізуючого випромінювання
До повноважень Верховної Ради України щодо забезпечення
захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання належать:
визначення основ державної політики у сфері захисту людини
від впливу іонізуючого випромінювання;
визначення правових засад регулювання відносин у сфері
захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання;
затвердження основної дозової межі індивідуального
опромінення населення та персоналу об'єктів, на яких здійснюється
практична діяльність;
затвердження меж та правового режиму радіоактивно забруднених
територій;
затвердження розміру компенсації за перевищення річної
основної дозової межі індивідуального опромінення;
затвердження Положення та персонального складу Національної
комісії з радіаційного захисту населення України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 квітня 2009 року
N 1248-VIвверх