Документ 1231-96-п, текущая редакция — Принятие от 05.10.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 жовтня 1996 р. N 1231
Київ
Про внесення змін до механізму надання населенню
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та пічного
побутового (рідкого) палива

З метою надання державної допомоги сім'ям, які мають
заборгованість в оплаті житлово-комунальних послуг, та
врегулювання порядку призначення субсидій на природний газ, що
використовується на індивідуальне опалення, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Внести такі зміни і доповнення до Положення про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 75 (із змінами і
доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
10 січня 1996 р. N 31 ( 31-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 5, ст.
157) та від 22 травня 1996 р. N 541 ( 541-96-п ): у пункті 12: в абзаці третьому речення "З окремими сім'ями, виходячи з
матеріально-побутового стану, укладати угоду про погашення
заборгованості за житлово-комунальними платежами на період до
дванадцяти місяців" замінити реченням такого змісту: "Із сім'ями,
які через низький матеріально-побутовий рівень мають
заборгованість в оплаті житлово-комунальних послуг, угода
укладається на термін до двадцяти чотирьох місяців"; після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту: "Термін погашення заборгованості визначається за угодою
сторін виходячи з розміру боргу та середньомісячного доходу на
одного члена сім'ї. Залежно від цього встановлюються такі терміни
погашення заборгованості: до 48 гривень - до 24 місяців; від 48,01 до 60 гривень - до 18 місяців; понад 60 гривень - до 12 місяців.
У виняткових випадках враховуючи обставини, що склалися в
сім'ї, термін погашення заборгованості може бути подовжений за
рішенням відповідних виконкомів рад та державних адміністрацій або
комісій, які ними утворюються"; абзац перший пункту 13 після слів "призначається на шість
місяців" доповнити словами "а на природний газ, що
використовується сім'ями на індивідуальне опалення, - на
опалювальний період".
2. Установити, що сім'ї, які уклали угоду про погашення
заборгованості в оплаті житлово-комунальних послуг, згідно з
Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива, звільняються від сплати пені на термін дії угоди
в частині заборгованості, що склалася на момент укладення угоди,
але не пізніше 1 листопада 1996 року.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити організацію: роботи, пов'язаної з погашенням заборгованості населення в
оплаті житлово-комунальних послуг; роботи спеціальних служб для надання населенню субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг з призначення субсидій на
природний газ, що використовується на індивідуальне опалення.
4. Міністерству соціального захисту населення, Міністерству
фінансів, Державній акціонерній холдинговій компанії "Укргаз" у
тижневий термін затвердити методику призначення субсидій на
природний газ, що використовується на індивідуальне опалення.
5. Державному комітетові по житлово-комунальному
господарству, Міністерству юстиції у двомісячний термін
підготувати і подати в установленому порядку пропозиції щодо
внесення змін і доповнень до чинного законодавства в частині
посилення відповідальності громадян, які мають заборгованість в
оплаті житлово-комунальних послуг.
6. Міністерству у справах преси та інформації, Державному
комітетові телебачення і радіомовлення, Національному
інформаційному агентству, Міністерству соціального захисту
населення, Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Державному комітетові по житлово-комунальному господарству разом з
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити
проведення в засобах масової інформації широкої
інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань соціального захисту
населення в умовах реформування системи платежів за
житлово-комунальні послуги.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.35вверх